在我的事业发展中,法律如何帮助我?

我们分析市场发展潜力及行业灵活性

Org. pozarządowe i prospołeczne

Działamy na rzecz organizacji pozarządowych i prospołecznych:

 • dr Tomasz Zalasiński został jednym z członków Rady Programowej Think-Tank-u "Innowacje dla Zdrowia" - Fundacji powołanej przez 6 największych instytutów badawczych działających w obszarze ochrony zdrowia
 • dr Bartosz Karolczyk jest współautorem raportu pt. "Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego po prawie czterech latach funkcjonowania" przygotowanego w ramach progarmu Monitoring procesu legislacyjnego w obszarze wymiaru sprawiedliwości dla Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
 • 1 marca 2016 r. DZP wraz z Polskim Forum Osób Niepełnosprawnych (PFON), Warmińsko-Mazurskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych (W-MSON), Lubelskim Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - Sejmik Wojewódzki (LFOON-SW), Akademią Pedagogiki Specjalnej (APS) rozpoczęła realizację projektu "Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych - wspólna sprawa". Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych i finansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Liderem projektu jest PFON, a w ramach DZP realizuje go Praktyka Life Sciences, którą kieruje dr. hab. prof. UW Marcin Matczak. Decyzje organizacyjno-planistyczne podejmuje Komitet Sterujący, w którym DZP reprezentuje dr Tomasz Zalasiński. Koordynatorem zespołu DZP jest dr Marcin Romanowicz
 • dr hab. prof. UW Marcin Matczak i Szymon Łajszczak przygotowali dla Fundacji Batorego opinię prawną w sprawie oceny konstytucyjności Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym; opinia została przesłana do Trybunału Konstytucyjnego jako "opinia przyjaciela sądu" (amicus curiae), i Trybunał ją przyjął
 • Krzysztof Zakrzewski jest członkiem Rady Fundacji Edukacyjnej Jana Karskiego, która wspiera przywrócenie pamięci o czynach i osobie Jana Karskiego w Polsce i na świecie
 • pomagamy merytorycznie w pracach Programu Spraw Precedensowych Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, dzięki czemu Fundacja może aktywnie działać na rzecz wzmacniania rządów prawa i ochrony praw człowieka w Polsce
 • dr hab. Marcin Matczak i dr Tomasz Zalasiński są współautorami "Barometru legislacyjnego", który zawiera ilościową analizę stanu realizacji projektów rządowych, porównanie efektów prac nad projektami i skuteczności realizacji programu w poszczególnych ministerstwach

W latach ubiegłych:

 • dr Hanna Gajewska-Kraczkowska współpracowała z Helsińską Fundacją Praw Człowieka w ramach programów Obserwatorium Wolności Mediów i Klinika Niewinność
 • wspieraliśmy powstanie Instytutu Allerhanda, ośrodka zaawansowanych studiów prawnych, który ma stanowić źródło koncepcji systemowych dla reformy prawa gospodarczego i rozwoju infrastruktury prawno-instytucjonalnej rynku finansowego oraz ma wzmacniać głos Polski w międzynarodowej debacie dotyczącej kluczowych rozwiązań legislacyjnych w UE
 • dr Marcin Matczak pracował jako ekspert nadzwyczajnej komisji ds. odbiurokratyzowania gospodarki Przyjazne Państwo oraz jako ekspert Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie projektów ustaw o dostępie do zawodów prawniczych, o pomocy prawnej, o zakresie kognicji sądów oraz o ścieżce zawodowej sędziego
 • kancelaria uczestniczyła na zasadach instytucji wspierającej w wielu inicjatywach, których celem było tworzenie standardów rynku kapitałowego oraz współtworzenie zasad ładu korporacyjnego (corporate governance). Przez wiele lat współpracowaliśmy z Giełdą Papierów Wartościowych i instytucjami finansowymi, m.in. Polskim Stowarzyszeniem Inwestorów Kapitałowych. Prof. Grzegorz Domański był pierwszym Prezesem Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, jest również pierwszym  honorowym członkiem Giełdy. Współtworzył wszystkie regulacje obrotu papierami wartościowymi, statut Giełdy oraz przewodniczył pracom Komitetu Dobrych Praktyk Forum Corporate Governance w latach 2001 – 2007

关于律师事务所

我们创建了波兰最大的律师事务所。自1993年以来,我们的团队在几乎所有金融行业为波兰和外国客户提供咨询服务。

全文

客户

我们客户的所有案子都是有多面手团队处理。如果项目需要更广泛专业支持,我们可以调用外国律师事务所和国际咨询公司的专业人员。

全文

市场地位

多年来,我们一直致力于保持良好的声誉。我们在大型复杂项目提供咨询顾问服务已拥有多年经验,同时我们也引入创新解决方案并与要求苛刻的客户合作。

全文

国际合作

多年来,我们一直在与外国律师事务所及咨询公司建立商业网。我们还积极投身于国际法律组织。

全文

不仅仅是咨询顾问

我们参与的项目从未出现法律问题,也没有由此对公司的成败产生如此大的影响。

全文