Jak wzmocnić prawa niepełnosprawnych?

Wspólna sprawa.

Prace prowadzone w 2016 r.

OPRACOWANIA ANALITYCZNE

Podstawowym rezultatem prac prowadzonych w 2016 r. będą przygotowywane przez DZP opracowania analityczne (raporty regulacyjne) w 30 obszarach normatywnych KPON.

Obszary normatywne KPON 
 • podstawy wdrażania Konwencji (art. 1-4 KPON),
 • równość i niedyskryminacja (art. 5 KPON),
 • kobiety z niepełnosprawnościami (art. 6 KPON),
 • dzieci z niepełnosprawnościami (art. 7 KPON),
 • podnoszenie świadomości (art. 8 KPON),
 • dostępność (art. 9 KPON),
 • prawo do życia (art. 10 KPON),
 • sytuacje zagrożenia i sytuacje wymagające pomocy humanitarnej (art. 11 KPON),
 • równość wobec prawa (art. 12 KPON),
 • dostęp do wymiaru sprawiedliwości (art. 13 KPON),
 • wolność i bezpieczeństwo (art. 14 KPON),
 • wolność od tortur lub okrutnego, nieludzkiego traktowania lub karania (art. 15 KPON),
 • wolność od wykorzystywania, przemocy i nadużyć (art. 16 KPON),
 • ochrona integralności osobistej (art. 17 KPON),
 • swoboda przemieszczania się i obywatelstwo (art. 18 KPON),
 • niezależne życie i włączanie w lokalną społeczność (art. 19 KPON),
 • mobilność (art. 20 KPON),
 • wolność wypowiadania się i wyrażania opinii oraz dostęp do informacji (art. 21 KPON),
 • poszanowanie prywatności (art. 22 KPON),
 • poszanowanie domu i rodziny (art. 23 KPON),
 • edukacja (art. 24 KPON),
 • zdrowie (art. 25 KPON),
 • rehabilitacja (art. 26 KPON),
 • zatrudnienie (art. 27 KPON),
 • odpowiednie warunki życia i ochrona socjalna (art. 28 KPON),
 • udział w życiu politycznym i publicznym (art. 29 KPON),
 • udział w życiu kulturalnym, rekreacji, wypoczynku i sporcie (art. 30 KPON),
 • statystyka i zbieranie danych (art. 31 KPON),
 • współpraca międzynarodowa (art. 32 KPON),
 • wdrażanie i monitorowanie KPON na szczeblu krajowym (art. 33 KPON).

Każde z tych opracowań obejmie analizę obecnego stanu prawa w danym obszarze normatywnym KPON i ocenę obowiązujących regulacji jako istniejącej lub potencjalnej bariery w wypełnianiu przez Polskę obowiązków poszanowania, ochrony i realizacji praw osób z niepełnosprawnościami. Wnioski uzyskane z przeprowadzonych analiz będą punktem wyjścia do nakreślenia kierunków zmian prawnych usuwających stwierdzone bariery i tworzących korzystne warunki prawne do realizacji polityk służących realizacji KPON.

W oparciu o opracowania DZP pod koniec 2016 r. przy udziale PFON zostaną przygotowane raporty tematyczne prezentujące stan problemów podejmowanych przez kolejne artykuły KPON oraz cele i kierunki działań dotyczących ich rozwiązywania. Raporty będą identyfikowały prawne, administracyjne, organizacyjne i inne bariery wdrażania KPON oraz zaprezentują propozycje korekt polityk publicznych służących rozwiązaniu danego problemu blokującego realizację praw przysługujących osobom z niepełnosprawnościami. DZP przygotuje 10 raportów tematycznych, a PFON kolejne 20. Kluczowych danych do przygotowania raportów tematycznych - obok analiz prawnych DZP - dostarczą działania pozostałych partnerów.

ŚRODOWISKOWE DEBATY DORADCZO-PROGRAMOWE

Diagnozę poszczególnych środowisk osób z niepełnosprawnością dostarczą realizowane przez W-MSON i LFOON-SW środowiskowe debaty doradczo-programowe, które odbędą się w 10 środowiskach osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności (niesprawność ruchowa, wzrokowa, słuchowa, głuchoniewidomi, niepełnosprawność intelektualna, doświadczający problemów zdrowia psychicznego, osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, niesprawność spowodowana zaburzeniami i urazami neurologicznymi, spowodowana chorobami przewlekłymi, niepełnosprawność sprzężona i wymagająca wysokiego poziomu wsparcia).

Seria 10 debat w wymienionych środowiskach przeprowadzona zostanie w 6 miastach: Kraków, Wrocław, Lublin, Olsztyn (wymiennie z Gdańskiem), Poznań i Warszawa. W całej Polsce odbędzie się więc w sumie 60 takich debat. Uczestnicy debat odegrają w projekcie rolę środowiskowych doradców programowych, dlatego zostaną wskazani przez organizacje członkowskie ON oraz organizacje działające na ich rzecz. Średnio w jednej debacie środowiskowej udział weźmie 29 doradców programowych.

TEMATYCZNE DEBATY DORADCZO-PROGRAMOWE

Bardzo ważnym działaniem projektowym w 2016 r. będzie również seria tematycznych debat doradczo-programowych realizowanych przez PFON. W trakcie debat tematycznych odbędą się pogłębione konsultacje z ekspertami, urzędnikami administracji publicznej, naukowcami, pracownikami oświaty i służby zdrowia oraz innymi praktykami dysponującymi bogatą wiedzą i doświadczeniem w przedmiocie debaty. Odegrają oni w projekcie rolę tematycznych doradców programowych. Tematykę debat wyznaczą kolejne artykuły KPON. Przeprowadzonych zostanie 28 debat tematycznych na poziomie ogólnokrajowym. Średnio w jednej debacie udział weźmie 29 tematycznych doradców programowych.

ANALIZY I BADANIA

Działania projektowe prowadzone w 2016 r. obejmą, poza debatami, wykonanie niezbędnych analiz statystycznych, politologicznych i prawnych oraz badań socjologicznych służących realizacji celu głównego projektu. Realizatorami tych działań będą PFON i APS.

Cel główny realizowanego projektu sformułowany został zgodnie z wymogami konkursowymi Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Celem tym jest stan, w którym podmioty polityk publicznych uczestniczące w procesie wdrażania Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w Polsce będą dysponowały, niezbędnym dla skutecznego przebiegu tego procesu, potencjałem programowo-planistycznym obejmującym:

 • aktualną wiedzę na temat barier stanowiących źródło dyskryminacji i utrudniających osobom niepełnosprawnym pełne uczestnictwo w funkcjonowaniu społecznym, w kontekście realizacji praw wynikających z KPON;
 • wiedzę na temat istniejących barier prawnych, administracyjnych i organizacyjnych występujących w procesie wdrażania postanowień KPON;
 • wytyczone pożądane kierunki zmian mające na celu usuwanie wskazanych barier;
 • sformułowane rekomendacje konkretnych zmian w zakresie dostosowania polityk publicznych do postanowień i wymogów KPON.

RAPORT SYNTETYCZNY

W pierwszym roku realizacji projektu osiągnięcie jego celu ogólnego wymaga wykonania tzw. "Raportu syntetycznego", który obejmie następujące cztery części:

 • Priorytety strategiczne procesu wdrażania KPON w Polsce
 • Bariery występujące w obszarach wdrażania KPON oraz kierunki działań służące ich eliminacji
 • Problemy wdrażania KPON z perspektywy osób niepełnosprawnych i propozycje ich rozwiązania – synteza raportów środowiskowych
 • Plan działań dla polityk publicznych i ich koordynacji zapewniającej komplementarność i spójność polityk publicznych

Bądź na bieżąco z DZP