Jak wzmocnić prawa niepełnosprawnych?

Wspólna sprawa.

Lider i Partnerzy

LIDER

Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych działa od maja 2003 r. Jest organizacją non-profit o statusie organizacji pożytku publicznego, zrzeszającą stowarzyszenia i związki stowarzyszeń osób niepełnosprawnych w Polsce. Od 2004 roku PFON należy do Europejskiego Forum Osób Niepełnosprawnych (European Disability Forum).

Misją Forum jest jednoczenie sił społecznych i instytucjonalnych dla tworzenia warunków wyrównywania szans, równoprawnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz walki z wszelkimi przejawami dyskryminacji osób niepełnosprawnych, aby mogły żyć godnie i w pełni korzystać z praw człowieka.

PARTNERZY 

Akademia Pedagogiki Specjalnej jest najstarszą uczelnią o profilu pedagogicznym w Polsce. Z inicjatywy i staraniem Marii Grzegorzewskiej w 1922 r. ówczesne Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego podjęło decyzję o połączeniu Państwowego Seminarium Pedagogiki Specjalnej oraz Instytutu Fonetycznego im. Jana Siestrzyńskiego, powołując Państwowy Instytut Pedagogiki Specjalnej (PIPS). Dyrektorem PIPS została Maria Grzegorzewska, sprawującą tę funkcje do śmierci w 1967 r.
Podstawowym zadaniem Instytutu było kształcenie czynnych nauczycieli, przygotowujące ich do zajmowania się dziećmi niepełnosprawnymi, a także kształcenie specjalistów do pracy w szkołach specjalnych dla dzieci głuchych, niewidomych, upośledzonych umysłowo i „moralnie zaniedbanych”. Zarazem jednostka była zobowiązana do rozwijana badań podejmujących problematykę pedagogiki specjalnej.

Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka powstała w 1993 r. Od wielu lat jest jedną z największych, niezależnych polskich kancelarii prawniczych. Ma swoją siedzibę w Warszawie oraz biura lokalne w Poznaniu i Wrocławiu. Doradza klientom łącząc liczne specjalizacje prawnicze z różnymi obszarami ich działalności.

Atutem DZP jest zrozumienie zarówno prawnych, jak i biznesowych potrzeb klientów oraz wieloletnie doświadczenie naszych specjalistów. Szeroka sieć powiązań i relacji z kancelariami, firmami doradczymi, partnerami biznesowymi i stowarzyszeniami pozwala na doradztwo na rynku międzynarodowym.

Od 15 lat kancelaria zdobywa liczne rekomendacje i utrzymuje wysoką pozycję w międzynarodowych rankingach - Legal 500, Chambers & Partners, IFLR1000 i WTR 1000.

Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - Sejmik Wojewódzki jest stowarzyszeniem organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie województwa lubelskiego. Działa od 1994 r., a w 2004 r. uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego.

Obecnie skupia 45 organizacji pozarządowych. Jest stowarzyszeniem autonomicznym i niezależnym od organów administracji państwowej, organów samorządowych i organizacji politycznych.

Misją LFOON jest integracja środowisk i organizacji osób niepełnosprawnych oraz promocja ich działalności. Poprzez różnego rodzaju inicjatywy wspiera rozwój samopomocowych organizacji pozarządowych i upowszechnia ideę współpracy pomiędzy tymi organizacjami w kraju, jak i za granicą (Francja, Wielka Brytania, Słowenia i Białoruś).

Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych istnieje od 1993 r. i jest związkiem stowarzyszeń zarejestrowanym, działającym na podstawie przepisów ustawy "Prawo o stowarzyszeniach" i ma z tego tytułu osobowość prawną. Od 2005 r. jest również organizacją pożytku publicznego, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000029987.

W-MSON stanowi zrzeszenie organizacji, stowarzyszeń i związków posiadających osobowość prawną, statutowo zajmujących się problematyką osób niepełnosprawnych, działających nie dla zysku. Aktualnie zrzesza 43 organizacje z województwa warmińsko - mazurskiego. Terenem działania Sejmiku jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz jest miasto Olsztyn. Sejmik może prowadzić działalność nieodpłatną, odpłatną i gospodarczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego. Nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza się na działalność pożytku publicznego.

Bądź na bieżąco z DZP