Jak wzmocnić prawa niepełnosprawnych?

Wspólna sprawa.

Raporty tematyczne

Raporty tematyczne zawierają przede wszystkim połączenie analiz prawnych DZP dla  obszarów normatywnych Konwencji oraz ustaleń tematycznych debat doradczo-programowych, przeprowadzonych przez PFON. Stanowią one załączniki do Raportu syntetycznego. Zespół DZP przygotował 10 Raportów tematycznych, a kolejne 20 PFON.

Następujące Raporty tematyczne zostały przygotowane przez zespół DZP:

Każdy Raport tematyczny został sporządzony na podstawie literatury przedmiotu, wykonanych w ramach projektu opracowań analitycznych oraz ilościowych i jakościowych badań socjologicznych, a także na podstawie merytorycznego dorobku tematycznej debaty doradczo-programowej (tj. wypowiedzi i kwestionariuszy opinii uczestników debaty) nt. dotyczący poszczególnych artykułów Konwencji. Podstawą Raportu tematycznego jest m.in. kompleksowa analiza prawna, która w pierwszym roku realizacji Projektu (2016 r.) przybrała formę 30 opracowań regulacyjnych, odpowiadających kolejnym obszarom normatywnym Konwencji. Raport tematyczny, przygotowany przez DZP, obejmuje:

  • analizę obecnego stanu prawa w danym obszarze wdrażania Konwencji i jego ocenę jako istniejącej lub potencjalnej bariery, bądź też ułatwienia w wypełnianiu przez Rzeczpospolitą Polską obowiązków poszanowania, ochrony i realizacji praw osób niepełnosprawnych, oraz
  • nakreślenie kierunków zmian prawnych, ograniczających bariery i tworzących korzystne warunki prawne do realizacji polityk służących urzeczywistnieniu Konwencji w danym obszarze.

Następujące Raporty tematyczne zostały przygotowane przez Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych:

Bądź na bieżąco z DZP