Czy Prawo zamówień publicznych może funkcjonować sprawniej?

Zmieniamy zamówienia publiczne.

Zmieniamy zamówienia publiczne

Wspólny projekt Konfederacji Lewiatan i kancelarii DZP

Regulacje określające zamówienia publiczne w Polsce - stan obecny

Jak ważny dla polskiej gospodarki jest rynek zamówień publicznych – wart już ponad 230 mld PLN - nie trzeba nikogo przekonywać. Dla sprawnego funkcjonowania tego rynku kluczowa jest jakość przepisów, na podstawie których zamówienia są udzielane, czyli przede wszystkim ustawa Prawo zamówień publicznych (PZP).

Nieustannie nowelizowana PZP jest przedmiotem dosyć powszechnej krytyki, także ze strony przedsiębiorców, jak również dyskusji i debat prowadzonych przez różne grupy zawodowe na temat preferowanych kierunków zmian w tej ustawie. Nie przekłada się to jednak na prawdziwą, gruntowną reformę systemu zamówień publicznych, a zamówienia to przecież nie tylko PZP.

Jednocześnie do 18 kwietnia 2016 r. Polska zobowiązana jest do implementowania przepisów nowych unijnych dyrektyw dotyczących udzielania zamówień publicznych: klasycznej, sektorowej (obowiązującej dla podmiotów działających w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych) i koncesyjnej.

Z punktu widzenia przyszłego funkcjonowania rynku zamówień publicznych jest to więc bardzo istotny moment, ponieważ sposób i jakość implementacji ukształtują zasady funkcjonowania rynku na wiele lat. A to w sposób bardzo wymierny przełoży się na otoczenie biznesowe, w którym przyjdzie działać przedsiębiorcom.

Problem

Przedstawiony projekt zupełnie nowej ustawy PZP jest wysoce niezadawalający, a czasu na implementację dyrektyw pozostało bardzo niewiele.

Co z tym zrobimy?

Wobec powyższego, Konfederacja Lewiatan oraz kancelaria Domański Zakrzewski Palinka wspólnie zainicjowały projekt "Zmieniamy zamówienia publiczne". Celem projektu jest wywołanie szeroko zakrojonej merytorycznej, konstruktywnej debaty nad zagadnieniami kluczowymi dla systemu zamówień publicznych i sposobem implementacji unijnych dyrektyw. Chcielibyśmy, aby przedsiębiorcy otrzymali realną szansę na współkształtowanie nowych regulacji, które mają przecież bezpośrednie przełożenie na ich biznes. Ich rola nie powinna się zatem sprowadzać do biernych, niezadowolonych „użytkowników” ustawy, którzy ponoszą daleko idące skutki błędnych regulacji.

Jak chcemy to osiągnąć?

Poprzez ukierunkowane, przemyślane działania medialne, szeroko zakrojoną akcję informacyjną, dbałość o najwyższy możliwy poziom dyskusji merytorycznej i wreszcie daleko idące zaangażowanie w proces legislacyjny. W związku z aktualnymi uwarunkowaniami będziemy promować ideę tzw. "małej nowelizacji" czyli odstąpienia na obecnym etapie od prac nad zupełnie nową ustawą PZP na rzecz nowelizacji ustawy obowiązującej w zakresie niezbędnym dla dochowania wymogu implementacji unijnych dyrektyw. W kolejnym etapie proponujemy natomiast debatę na temat gruntownej reformy systemu zamówień publicznych, jednak bez presji czasu i w sposób umożliwiający wszystkim uczestnikom rynku realne dostosowanie się do nowych uwarunkowań prawnych.

O naszych działaniach będziemy Państwa na bieżąco informować, m.in. poprzez stronę internetową, którą właśnie inaugurujemy. Apelujemy jednak o aktywne zaangażowanie się w projekt. Wierzymy bowiem, że głos przedsiębiorców musi być w tej sprawie słyszalny, a nasze wspólne, pozytywne zaangażowanie w proces legislacyjny może mieć realne przełożenie na współkształtowanie kluczowych dla gospodarki przepisów.

artykuły powiązane

PZP - konsekwencje wyroku TSUE w sprawie Esaprojekt - Katowice

26.10.2017

26 października w Katowicach odbędzie się seminarium "PZP - konsekwencje wyroku TSUE w sprawie Esaprojekt". Spotkanie poprowadzą Katarzyna Kuźma, Wojciech Hartung i dr hab. prof. UŚ Michał Kania.

cały tekst

PZP - konsekwencje wyroku TSUE w sprawie Esaprojekt - Warszawa

12.10.2017

12 października wraz z Polskim Związkiem Pracodawców Budownictwa organizujemy śniadanie biznesowe pt. "PZP - konsekwencje wyroku TSUE w sprawie Esaprojekt".

cały tekst

Środki ochrony prawnej w zamówieniach publicznych

11.10.2017

Eksperci i praktycy zajmujący się zamówieniami publicznymi spotkali się na debacie poświęconej funkcjonowaniu środków ochrony prawnej z zakresu PZP w Polsce oraz innych krajach UE.

cały tekst

Debata Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych

28.09.2017

W czasie debaty prezentowany będzie raport "Funkcjonowanie środków ochrony prawnej w krajach UE", a w wydarzeniu udział wezmą Katarzyna Kuźma i Wojciech Hartung.

cały tekst

PZP - konsekwencje wyroku TSUE w sprawie Esaprojekt - Gdynia

14.09.2017

14 września w Gdyni odbędzie seminarium dot. konsekwencji wyroku TSUE w sprawie Esaprojekt. Spotkanie poprowadzą Katarzyna Kuźma, Wojciech Hartung i Tomasz Michalczyk.

cały tekst

Wadium w zamówieniach – zatrzymywać czy nie

01.09.2017

Jednym z zagadnień wywołujących kontrowersje w sferze zamówień jest zatrzymanie wadium wykonawcy, który nie uzupełni dokumentów, do czego został wezwany przez zamawiającego.

cały tekst

Wina we wprowadzeniu w błąd - przesłana wykluczenia

30.08.2017

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-387/14 Esaprojekt komentują Katarzyna Kuźma i Wojciech Hartung z Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka.

cały tekst

Udział konsorcjów w postępowaniach o zamówienie

24.08.2017

Wskazanie przez członka konsorcjum, że uczestniczył w wykonaniu zamówienia publicznego, nie oznacza jeszcze, że może wykazać się on doświadczeniem. Musi faktycznie brać w nim udział.

cały tekst

Ustalanie warunkow udzialu w postępowaniu

21.08.2017

Co zrobić, aby warunki udziału nie stały się barierami dla (braku) udziału oferentów? Gdzie jest bezpieczna granica dająca pewność dopuszczenia do udziału w postępowaniu wszystkich?

cały tekst

Uzupełnianie i wyjaśnianie dokumentów

28.07.2017

Punktem wyjścia do rozważań na temat wyroku\ w sprawie C-387/14 powinno byç przypomnienie, że Trybunał interpretował zapisy nieobowiązującej już dzisiaj dyrektywy 2004/18/WE.

cały tekst

Doświadczenie konsorcjum a członków konsorcjum

27.06.2017

Komentowany wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w polskiej sprawie C-387/14 Esaprojekt wywołuje zrozumiałe emocje wśród wykonawców zamówień publicznych.

cały tekst

Unijny Trybunał może przemodelować polskie konsorcja

16.06.2017

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie polskiej spółki Esaprojekt (C-387/14) może istotnie wpłynąć na praktykę udziału konsorcjów w postępowaniach o zamówienie publiczne.

cały tekst

Prawnicy chcą pomóc w zmianach systemu zamówień publicznych

29.05.2017

Nowelizacja prawa zamówień publicznych miała dostosować polskie przepisy do prawa unijnego. Czas zmienić system zamówień publicznych z uwzględnieniem polskiej specyfiki.

cały tekst

KIO potwierdziło wygraną klienta DZP w 2 przetargach

21.05.2017

Doradzaliśmy MEDCOM - na etapie przygotowywania oferty oraz przy postępowaniach odwoławczych przed KIO, w 2 przetargach na zakup infrastruktury dla autobusów elektrycznych.

cały tekst

Samorząd gospodarczy w zamówieniach publicznych

19.05.2017

Ostatnio obserwujemy, że organizacje samorządu gospodarczego częściej korzystają z prawa do odwołania. Z drugiej strony KIO przez literalne stosowanie przepisów ogranicza taką możliwość.

cały tekst

Decyzję gminy o zamówieniu in-house należy uzasadnić

15.05.2017

Prawo zamówień publicznych powinno być postrzegane jako narzędzie do realizacji zadań publicznych, dla których nadrzędnym celem powinno być efektywne i racjonalne wydatkowanie środków publicznych.

cały tekst

Kongres Wykonawców Zamówień Publicznych

29.03.2017

29 marca odbędzie się Kongres Wykonawców Zamówień Publicznych. W spotkaniu udział weźmie Katarzyna Kuźma, Partner w Praktyce Infrastruktury i Energetyki.

cały tekst

Zamówienia in-house - brakuje definicji a interpretacje są różne

27.03.2017

Rozmowa z Wojciechem Hartungiem, Counselem w Praktyce Infrastruktury i Energetyki w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka sp.k., nt. zamówień typu in-house.

cały tekst

Konferencja "Nowelizacja ustawy PZP"

21.03.2017

21 marca w Warszawie odbędzie się konferencja "Nowelizacja ustawy Prawa Zamówień Publicznych - istotne zmiany i zastosowanie praktyczne przepisów w sektorze energetycznym".

cały tekst

Nowe zasady odpowiedzialności solidarnej inwestora

20.03.2017

Zakończyły się prace nad tzw. pakietem wierzycielskim, który modyfikuje m.in. odpowiedzialność solidarną inwestora i wykonawcy za wynagrodzenie należne podwykonawcom.

cały tekst

Poszukiwanie nowych kryteriów pozacenowych

15.03.2017

Po nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie 28 lipca, obserwujemy wśród zamawiających wzmożone poszukiwania pomysłów na pozacenowe kryteria oceny ofert.

cały tekst

Nowe pomysły na walkę z dyktatem ceny w przetargach

08.03.2017

W wyniku prac Rady Ekspertów przy Ministrze Infrastruktury i Budownictwa, został opracowany katalog pozacenowych kryteriów oceny ofert. Ma ma on stanowić wytyczne dla zamawiających.

cały tekst

Oferty S7 z Warszawy do Grójca poznamy pod koniec marca?

07.03.2017

Terminy na złożenie ofert cenowych w trzech przetargach na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S7 na odcinku Warszawa – Grójec zostały po raz kolejny przesunięte.

cały tekst

Wojciech Hartung powołany do Rady Zamówień Publicznych

06.03.2017

6 marca Wojciech Hartung otrzymał z rąk Wicepremiera i Ministra Rozwoju i Finansów, nominację na członka Rady Zamówień Publicznych. Rada jest organem opiniodawczo-doradczym Prezesa UZP.

cały tekst

Seminarium "Zamówienia publiczne po nowelizacji"

28.02.2017

28 lutego odbędzie się seminarium "Zamówienia publiczne po nowelizacji - pierwsze doświadczenia z perspektywy wykonawców". W spotkaniu udział wezmą Katarzyna Kuźma i Wojciech Hartung.

cały tekst

Debata "Zamówienia publiczne - jak zmieniać przepisy"

28.02.2017

28 lutego w redakcji Dziennika Gazety Prawnej odbędzie się debata pt. "Zamówienia publiczne - jak zmieniać przepisy". W spotkaniu udział weźmie Wojciech Hartung.

cały tekst

Postępowania jednostopniowe – czy będzie krócej?

20.02.2017

Z zapowiedzi Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa wynika, że nowo ogłaszane postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę dróg mają być jednoetapowe.

cały tekst

Katarzyna Kuźma jedną z założycielek Stowarzyszenia PZP

08.02.2017

3 lutego powstało Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych. Członkiem założycielem jest m.in. Katarzyna Kuźma, która została także Wiceprezesem Stowarzyszenia.

cały tekst

Webinarium "Nowe (stare?) przesłanki wykluczenia"

25.01.2017

25 stycznia zapraszamy na webinarium z cyklu Prawo Zamówień Publicznych pt. "Nowe (stare?) przesłanki wykluczenia z uwzględnieniem zasad wykazywania ich braku w oparciu o formularz JEDZ".

cały tekst

Przetargi: zamówienia in-house a zasady konkurencji

24.01.2017

Przyjęcie w Prawie zamówień publicznych rozwiązania, zgodnie z którym zamówienia in-house mogą być udzielane w trybie z wolnej ręki, nie oznacza całkowitej dowolności działania zamawiających.

cały tekst

Obowiązkowe umowy o pracę w przetargach publicznych

20.12.2016

Zgodnie z nowelizacją PZP, zamawiający jest zobowiązany zawrzeć w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane żądanie, aby wykonawca zatrudniał osoby na umowę o pracę.

cały tekst

Przewozy Regionalne kupują nowe elektryczne zespoły trakcyjne

19.12.2016

Zapewnialiśmy kompleksową obsługę prawną spółki Przewozy Regionalne w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych.

cały tekst

Korzystanie z potencjału podmiotów trzecich

13.12.2016

Zamawiający powinien mieć dowolność w kształtowaniu opisu kryteriów selekcji oraz korzystania z potencjału podmiotów trzecich w zależności od specyfikacji danego zamówienia.

cały tekst

PZP: Fakultatywne przesłanki wykluczenia cz. 5

22.11.2016

Zastosowanie sankcji wykluczenia z postępowania, w związku z zaistnieniem przesłanek określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, nie musi być automatyczne.

cały tekst

PZP: Fakultatywne przesłanki wykluczenia cz. 4

15.11.2016

Nawet nieumyślne podanie nieprawdziwych informacji przez wykonawcę w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia może skutkować wykluczeniem go z postępowania o zamówienie publiczne.

cały tekst

"Pierwsze doświadczenia w stosowaniu znowelizowanego PZP"

14.11.2016

14 listopada zapraszamy na kolejne warsztaty organizowane w ramach akcji "Zmieniamy zamówienia publiczne", które poprowadzą Katarzyna Kuźma i Michał Wojciechowski.

cały tekst

PZP: Fakultatywne przesłanki wykluczenia cz. 3

08.11.2016

Od czego zależy możliwość wykluczenia wykonawców z postępowania o zamówienie publiczne z uwagi na popełnienie deliktu przeciwko środowisku? - 3 część naszej serii artykułów.

cały tekst

Konferencja "Nowe Prawo Zamówień Publicznych"

28.10.2016

28 października odbędzie się konferencja "Nowe Prawo Zamówień Publicznych - Praktyka stosowania przepisów". W spotkaniu udział weźmie nasza ekspertka, Katarzyna Kuźma.

cały tekst

PZP: Fakultatywne przesłanki wykluczenia cz.2

25.10.2016

Fakultatywne przesłanki wykluczenia w zakresie prawa pracy i o zabezpieczeniu społecznym zostały wprowadzone do PZP bez pogłębionej weryfikacji stosownych przepisów.

cały tekst

Firmy zainteresowane startem w przetargach zmieną swoją strategię

24.10.2016

Znowelizowana w lipcu ustawa PZP modyfikuje m.in. zasady udzielania zamówień oraz sposób przygotowania i prowadzenia postępowań, promuje też pozaekonomiczne cele zamówień.

cały tekst

PZP: Fakultatywne przesłanki wykluczenia cz. 1

18.10.2016

Dzięki zmianom wprowadzonym nowelizacją ustawy PZP, która weszła w życie 28 lipca br., zamawiający uzyskał daleko idące uprawnienie do kształtowania warunków udziału w postępowaniu.

cały tekst

Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON

10.10.2016

W dniach 10-11 października odbędzie się XX Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON. W wydarzeniu wezmą udział Wojciech Hartung i Katarzyna Kuźma.

cały tekst

Zmiana umowy o zamówienie pub. w toku realizacji zamówienia

20.09.2016

Ugody zmieniające umowy o zamówienie publiczne są dopuszczalne, ale z uwzględnieniem zasad dotyczących zmian umowy - wskazuje Wojciech Hartung, Counsel w kancelarii DZP.

cały tekst

Samo prawo nie odmieni zamówień publicznych w budownictwie

22.08.2016

Przepisy znowelizowanej ustawy zaczęły obowiązywać pod koniec lipca. Zmiany były konieczne ze względu na wdrożenie unijnych dyrektyw - ocenił Wojciech Hartung, Counsel w kancelarii DZP.

cały tekst

Zamówienia publiczne: Nowe przesłanki wykluczenia

19.08.2016

O kontrakty finansowane ze środków publicznych mogą ubiegać się jedynie przedsiębiorcy, którzy dają gwarancję należytego wykonania umowy z podmiotem publicznym.

cały tekst

Miało być mniej formalności. Będzie i JEDZ, i stos dokumentów.

02.08.2016

28 lipca 2016 r. weszła w życie mała nowelizacja prawa zamówień publicznych (Dz.U. poz. 1020). Wdrożyła ona unijne dyrektywy 2014/24/UE i 2014/25/UE z zakresu zamówień publicznych.

cały tekst

PZP: kolejna rewolucja, ale czy dobre rozwiązania?

15.07.2016

Dyskusję nad najnowszą, obszerną nowelizacją ustawy z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw zdominowała kwestia in house.

cały tekst

PZP: Pęknie worek z unijnymi przetargami

15.07.2016

Prezydent 11 lipca podpisał bowiem ustawę z 22.06.2016 r. o zmianie ustawy - PZP oraz niektórych innych ustaw, która wdroży do polskiego prawa przepisy nowych dyrektyw zamówieniowych.

cały tekst

PZP: In house to nie tylko prawo zamówień

15.07.2016

Regulacje w ustawie dot. wyłącznie wyboru wykonawcy usługi. Nie tworzą zamkniętego i kompletnego zestawu przepisów regulujących kwestię powierzania określonych zadań spółkom pub.

cały tekst

Przygotowanie oferty na realizację zamówienia publicznego

12.07.2016

12 lipca zapraszamy na kolejne warsztaty "Przygotowanie oferty na realizację zamówienia publicznego po nowelizacji PZP – praktyczne wskazówki dla wykonawców".

cały tekst

Zmiany w prawie zamówień publicznych

31.05.2016

Opracowanie przygotowane przez PROFITIA i kancelarię DZP z okazji konferencji "Najlepsze praktyki zakupowe w świetle nowelizacji Prawa Zamówień Publicznych".

cały tekst

Spotkanie eksperckie dot. nowelizacji pzp

31.05.2016

31 maja w Ambasadzie Brytyjskiej odbędzie się spotkanie eksperckie organizowane przez BPCC pt. "Dobre praktyki zakupowe w świetle nowelizacji prawa zamówień publicznych".

cały tekst

Co się zmieni w zamówieniach publicznych?

14.04.2016

Przedstawiciele samorządów w przeważającej mierze sprowadzają dyskusję na temat nowego Prawa zamówień publicznych do zagadnień związanych z in house.

cały tekst

Zamówienia publiczne 2016. Kierunki wprowadzania zmian

14.04.2016

W dniach 14-15 kwietnia odbędą się warsztaty poświęcone ostatnim zmianom w zamówieniach publicznych. Katarzyna Kuźma i Wojciech Hartung poprowadzą sesję ćwiczeniową!

cały tekst

Udzielanie i wykonywanie zamówień publicznych 2016

14.03.2016

14 marca odbędzie się konferencja pt. "Udzielanie i wykonywanie zamówień publicznych 2016 - trudności i wątpliwości praktyki". W spotkaniu weźmie udział Wojciech Hartung.

cały tekst

Zmiany w zamówieniach publicznych - jak się przygotować?

10.03.2016

Zapraszamy na spotkanie biznesowe, w trakcie którego omówimy najważniejsze zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych. Przewidujemy trzy terminy spotkań - 10, 16 i 23 marca.

cały tekst

Pierwsze warsztaty w ramach akcji "Zmieniamy zamówienia publiczne"

16.02.2016

15 lutego w siedzibie Konfederacji Lewiatan odbyły się warsztaty "Co zmieni się w zamówieniach publicznych po 18.04.2016 r.?", które poprowadzili Wojciech Hartung i Michał Bagłaj.

cały tekst

Pociągi Flirt i Dart w barwach PKP IC

18.12.2015

Kompleksowa obsługa spółki PKP Intercity w zakresie 2 kontraktów na dostawę nowoczesnych pociągów. Dostawcami pociągów Flirt jest konsorcjum Stadler-Newag, a pociągi Dart dostarcza Pesa.

cały tekst