Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych i finansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wspolna sprawa-FE Wiedza Edukacja Rozwoj rgb-1

Liderem projektu jest PFON, a w ramach DZP realizuje go Praktyka Life Sciences, którą kieruje dr. hab. prof. UW Marcin Matczak. Decyzje organizacyjno-planistyczne podejmuje Komitet Sterujący, w którym DZP reprezentuje dr Tomasz Zalasiński. Koordynatorem zespołu DZP jest dr Marcin Romanowicz.

Projekt będzie realizowany przez 2 lata i jest kluczowym etapem wdrażania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych sporządzonej w Nowym Jorku 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 1169; dalej jako "KPON"), która przez Polskę została ratyfikowana we wrześniu 2012 r.

Realizacja projektu jest również ważnym wydarzeniem w postulowanym przez Konwencję procesie angażowania osób niepełnosprawnych do udziału w życiu publicznym. Jedną z podstawowych intencji projektu jest bowiem stworzenie dogodnych warunków dla uczestnictwa tych osób w tworzeniu oraz wdrażaniu ustawodawstwa i polityki, której celem jest wprowadzenie w życie Konwencji, a także w podejmowaniu wszystkich decyzji dotyczących tych osób (zgodnie z art. 4 KPON).

Wartość projektu "Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych - wspólna sprawa" wynosi 12.287.124 PLN, w tym wkład Funduszy Europejskich - 10.355.588 PLN.

Wspolna sprawa-plakat