Czy regulacje w mojej firmie są spójne z lokalnym prawem?

Multidyscyplinarny zespół compliance.

Compliance w specjalizacjach

Nasze multidyscyplinarne doradztwo compliance obejmuje 12 specjalizacji:

instytucje finansowe

Konsultacje w zakresie compliance stanowią zasadniczą część usług świadczonych na rzecz podmiotów z rynku finansowego. Nasze doradztwo koncentruje się na usługach świadczonych bankom, firmom inwestycyjnym, uczestnikom transakcji na rynku publicznym oraz wszystkim innym podmiotom z kraju i zagranicy zaangażowanym w działalność na rynku finansowym, w szczególności:

 • badamy prawidłowość regulacji wewnętrznych, dokumentacji produktowych i transakcyjnych,
 • pomagamy w dostosowaniu regulacji wew. do zmieniających się przepisów prawa i rekomendacji nadzoru,
 • wspieramy klientów w trakcie toczących się postępowań przed KNF w przypadku kwestionowania prawidłowości obowiązujących w instytucjach zasad czy regulaminach,
 • instytucjom zagranicznym doradzamy w zakresie oferowania ich produktów i systemów na zasadach transgranicznych z zachowaniem zgodności z polskimi regulacjami.

ochrona danych osobowych

Doradzamy w zakresie compliance w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych. Klientom oferujemy:

 • wsparcie przy wdrażaniu kompleksowych systemów ochrony danych osobowych oraz identyfikację i eliminację ryzyk w istniejących systemach,
 • przygotowanie oraz zapewnienie zgodności krajowych i międzynarodowych dokumentów z przepisami polskimi i unijnymi,
 • wsparcie przy postępowaniach przed GIODO oraz sądami administracyjnymi,
 • przeprowadzanie szkoleń dotyczących compliance w zakresie danych osobowych,
 • aktualizacje oraz alerty prawne dotyczące polskich i europejskich przepisów z zakresu ochrony danych osobowy.

ochrona konkurencji i konsumentów

Nasze doradztwo w zakresie compliance w sprawach dotyczących prawa konkurencji oraz prawa konsumenckiego obejmuje m.in.:

 • audyt istniejących oraz tworzenie nowych procedur dystrybucyjnych i programów rabatowych uwzględniających przepisy dotyczące nadużywania pozycji dominującej, porozumień ograniczających konkurencję oraz czynów nieuczciwej konkurencji (ceny minimalne, podział rynku, eliminowanie z rynku, wymiana informacji poufnych, odmowa kontraktowania, wyłączność, zakaz konkurowania, opłaty półkowe, promocyjne, marketingowe),
 • wsparcie przy kształtowaniu systemów dystrybucji franchisingowej analizy oraz rekomendacje zmian w wewnętrznych procesach podejmowania decyzji biznesowych w kontekście osobistej odpowiedzialności osób zarządzającyc,
 • opracowanie i wdrożenie procedur dotyczących kontaktowania się z kontrahentami w celu eliminacji lub minimalizacji ryzyk naruszeń prawa,
 • eliminację niedozwolonych postanowień z konsumenckich wzorców umownych,
 • dostosowanie stosowanych wzorców umownych oraz procedur reklamacyjnych do nowych obowiązków informacyjnych wynikających z przepisów prawa,
 • wsparcie przy tworzeniu materiałów marketingowych dążąc do wyeliminowania naruszeń prawa konsumenckiego przy zachowaniu wyrazistości przekazu, również w związku ze szczególnymi regulacjami branżowymi, m.in. ustawą o kredycie konsumenckim, Prawem telekomunikacyjnym,
 • doradztwo przy opracowaniu zasad, zgodnie z którymi reklama porównawcza byłaby zgodna z prawem,
 • wsparcie przy tworzeniu postanowień umownych dot. zakazu konkurencji oraz zobowiązania do zachowania poufności pracowników i osób współpracujących.

Nasze usługi obejmują także wsparcie i reprezentowanie w:

 • postępowaniach antymonopolowych prowadzonych przez Prezesa UOKiK (zarówno w sprawach dotyczących porozumień antykonkurencyjnych, jak i nadużywania pozycji dominującej),
 • postępowaniach dotyczących praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów,
 • postępowaniach sądowych toczących się z odwołań od decyzji Prezesa UOKiK lub zainicjowanych przez konkurentów oraz kontrahentów.

ochrona środowiska

Specjaliści w zakresie prawa ochrony środowiska kancelarii DZP świadczą także usługi doradztwa compliance. Doradzamy przedsiębiorcom, których działalność może negatywnie wpływać na środowisko oraz organom administracji publicznej.

W ramach usług świadczonych na rzecz przedsiębiorców oferujemy:

 • przeprowadzenie audytu compliance obejmującego: identyfikację potencjalnych niezgodności działalności zakładu klienta z wymaganiami prawno-środowiskowymi, w szczególności spełniania wymagań formalno-prawnych związanych z prowadzoną działalnością m.in. posiadania wymaganych decyzji administracyjnych, weryfikację działalności zakładu pod kątem wymagań wynikających z posiadanych decyzji i pozwoleń środowiskowych, weryfikację poprawności uzyskiwania decyzji i pozwoleń środowiskowych, rekomendacje dotyczące wyeliminowania lub ograniczenia ryzyk związanych z wynikami audytu oraz wystąpienia nieprawidłowości w przyszłości, identyfikację obszarów, na które wpływ mogą mieć projekty zmian przepisów polskich lub unijnych,
 • doradztwo w zakresie postępowań administracyjnych oraz reprezentacja przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi,
 • doradztwo w zakresie postępowań karnych związanych z potencjalnym naruszeniem przepisów prawa ochrony środowiska,
 • doradztwo na rzecz członków Zarządu lub innych osób zatrudnionych przez klienta ponoszących odpowiedzialność za zapewnienie zgodności działalności zakładu z przepisami środowiskowymi.

W ramach usług świadczonych na rzecz organów administracji publicznej oferujemy:

 • ocenę zgodności projektów dokumentów / aktów prawnych lub przyjętych przez organ dokumentów / aktów prawnych z polskimi, unijnymi i międzynarodowymi przepisami środowiskowymi,
 • opracowanie projektów dokumentów / aktów prawnych.

podatki

Zajmujemy się wszystkimi rodzajami doradztwa compliance, w tym w szczególności doradzamy w sprawach z zakresu prawa podatkowego:

 • badamy prawidłowość bieżących i przeszłych rozliczeń podatkowych i celnych, a także - w razie potrzeby - opracowujemy i wdrażamy najbardziej efektywne sposoby minimalizacji skutków wykrytych nieprawidłowości,
 • identyfikujemy ryzyka wynikające z obowiązujących procedur i praktyk w zakresie rozliczeń podatkowych i celnych oraz opracowujemy i wdrażamy metody ich minimalizacji lub eliminacji,
 • projektujemy kompleksowe systemy wewnętrznego ładu korporacyjnego oraz elementy takich systemów, aby wspierać prawidłowe wywiązywanie się z obowiązków podatkowych i celnych oraz ograniczać ryzyko odpowiedzialności karno-skarbowej.

prawo farmaceutyczne

Pomagamy w tworzeniu spójnych systemów compliance i audytu oraz zasad kontroli, które w znacznym stopniu ułatwiają poruszanie się po skomplikowanej rzeczywistości biznesowej branż regulowanych. W szczególności koncentrujemy się na budowaniu systemów antykorupcyjnych, mając na uwadze zarówno normy prawa polskiego, jak i zagadnienia wynikające ze stosowania FCPA, The Bribery Act czy innych regulacji o charakterze międzynarodowym lub europejskim.

Nasze usługi w zakresie compliance obejmują:

 • analizy struktur organizacyjnych oraz procesów biznesowych pod kątem ich spójności z prawem antykorupcyjnym i antymonopolowym,
 • przygotowanie lub modyfikacje procedur i polityk wewnętrznych, w szczególności dotyczących: relacji z funkcjonariuszami publicznymi lub dysponentami środków publicznych, prowadzeniu aktywności o charakterze marketingowym, sprzedażowym, edukacyjnym w branżach regulowanych, przejrzystości wewnętrznych systemów zamówień, właściwej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, kontroli (tzw. procedury na wypadek kontroli – dawn raid), przestrzegania prawa konkurencji i konsumentów, relacji z pracownikami,
 • audyty prowadzonej działalności zarówno w zakresie analizy dokumentacji jak i w oparciu o wywiady z pracownikami oraz analizę korespondencji mailowej,
 • oceny ryzyk oraz rekomendacje co do możliwych rozwiązań zmierzających do usunięcia bądź ograniczenia stwierdzonych ryzyk i zagrożeń,
 • wskazanie najlepszych i najskuteczniejszych sposobów zorganizowania funkcji compliance w danej organizacji,
 • prowadzenie szkoleń z zakresu compliance i właściwej komunikacji zarówno dla zespołów zarządzających jak i pracowników.

prawo pracy

99% sprawców naruszeń prawa, mających wpływ na odpowiedzialność przedsiębiorstwa, to pracownicy. Pomagamy naszym klientom w identyfikacji i efektywnym użyciu tych instrumentów prawnych, jakie daje prawo pracy, a służących:

 • zdefiniowaniu zakresu odpowiedzialności pracowników,
 • alokacji odpowiedzialności prawnej w strukturze hierarchicznej przedsiębiorstwa,
 • budowaniu kordonu bezpieczeństwa wokół managementu,
 • budowaniu procedur służbowych służących zapewnieniu zgodności działań przedsiębiorstwa z prawem.

prawo spółek

Pomagamy klientom zarządzać ryzykiem związanym z dostosowaniem ich operacji do regulacji prawnych poprzez:

 • analizę wewnętrznych procedur korporacyjnych i zasad pracy organów spółki, m.in. regulaminów lub globalnych polityk wewnętrznych, które mogą nie spełniać wszystkich wymogów polskiego prawa,
 • opracowywanie regulaminów wewnętrznych, zasad obiegu informacji poufnych i dostępu do takich informacji oraz zasad kontaktu z mediami,
 • doradztwo przy wewnętrznym audycie typu compliance i wskazywanie odpowiednich kroków prawnych w reakcji na raport compliance niezależnego audytora,
 • pomoc przy kontrolach urzędowych (np. NIK), m.in. poprzez przygotowanie projektów pism w postępowaniach związanymi z takimi kontrolami.

prawo własności intelektualnej

Świadczymy usługi doradztwa dotyczącego praw własności intelektualnej w toku prowadzenia projektów compliance. Nasze doradztwo opiera się na:

 • badaniu stanu praw własności intelektualnej klienta na podstawie analizy treści umów i dokumentacji,
 • rekomendowaniu zmian w organizacji nakierowanych na optymalizację nabywania m.in. praw autorskich do programów komputerowych i praw wynikających z rejestracji znaku towarowego,
 • analizach oraz rekomendacjach zmian w dokumentacjach narzędzi eCommerce w relacjach B2B i B2C,
 • tworzeniu dokumentacji w zakresie prawa związanego z reklamą ATL/BTL oraz innych kanałów komunikacji zewnętrznej, niedozwolonych porozumień, postępowań prowadzonych przez UOKiK, dawn-raids,
 • analizach i rekomendacjach zmian w strategiach i procesach biznesowych w celu dostosowania do obowiązującego prawa, w tym praw konsumentów,
 • dostosowywaniu dokumentacji do prawnych warunków działalności regulowanej m.in. Prawem telekomunikacyjnym, ustawą o radiofonii i telewizji, ustawą o kredycie konsumenckim,
 • wdrażaniu regulacji dot. praw konsumenta i prawa autorskiego (nowe procedury dot. korzystania z tzw. utworów osieroconych lub korzystanie z praw autorskich na podstawie prawa cytatu).

sprawy karne i karne skarbowe

W codziennej praktyce zajmujemy się doradztwem compliance, w tym w szczególności w zakresie spraw karnych i karnych skarbowych:

 • prowadzimy szkolenia dotyczące odpowiedzialności karnej z zakresu kodeksu karnego, kodeksu karnego skarbowego i innych ustaw
 • identyfikujemy ryzyka odpowiedzialności karnej i karnoskarbowej oraz opracowujemy scenariusze ich eliminacji bądź minimalizacji
 • reagujemy w sytuacjach kryzysowych (przeszukania, przesłuchania, przedstawienie zarzutów i inne czynności dochodzeniowo-śledcze)
 • oferujemy wsparcie prawne w sytuacjach kryzysowych
 • reprezentujemy klientów w postępowaniach przygotowawczych i sądowych.

ubezpieczenia

Specjaliści w zakresie prawa ubezpieczeniowego w kancelarii DZP świadczą również usługi doradztwa compliance. W ramach naszej pomocy oferujemy podmiotom z sektora ubezpieczeniowego:

 • tworzenie i wdrażanie wewnętrznych systemów monitorowania i zarządzania ryzykiem prawnym,
 • przygotowanie analiz i opinii dotyczących kwestii zapewnienia zgodności prowadzonej działalności ubezpieczeniowej i dystrybucyjnej produktów ubezpieczeniowych z przepisami prawa, rekomendacjami Komisji Nadzoru Finansowego i dobrymi praktykami,
 • analizy wewnętrzne procedury klientów (ubezpieczycieli i pośredników ubezpieczeniowych) pod kątem ich efektywności przy zarządzaniu ryzykiem prawnym.

zamówienia publiczne

Doradzamy w zakresie compliance na etapie postępowań dotyczących szeroko rozumianych zamówień publicznych (obejmujących koncesje i PPP), zarówno dla wykonawców jak i dla zamawiających.

Doradztwo dla wykonawców obejmuje przede wszystkim identyfikowanie i zapobieganie sytuacjom mogącym prowadzić do zachowań na granicy prawa lub wprost naruszających przepisy oraz wsparcie w sytuacjach, gdy do takiego naruszenia doszło. Oferujemy m.in. audyt istniejących oraz tworzenie nowych procedur, w szczególności:

 • eliminujących ryzyko wykluczenia wykonawcy z postępowania przetargowego (potencjalny konflikt interesów, sposoby komunikacji z zamawiającymi i zakres przekazywanych informacji na etapie przygotowywania i prowadzenia postępowania),
 • eliminujących ryzyko odrzucenia oferty wykonawcy (podejrzenie złożenia oferty z rażąco niską ceną, wystąpienie czynu nieuczciwej konkurencji, w tym nieuprawnione tworzenie konsorcjów),
 • w zakresie tzw. procedur sanacyjnych umożliwiających udział w postępowaniach przetargowych podmiotom, które w sposób zawiniony poważnie naruszyły obowiązki zawodowe,
 • dotyczących ewentualnego postawienia wykonawcy lub jego przedstawicielom zarzutów naruszenia prawa karnego.

Doradztwo dla zamawiających obejmuje  w szczególności:

 • obowiązki wynikające bezpośrednio z przepisów nowoprzyjętych dyrektyw unijnych m.in. w ramach identyfikowania, wykrywania, zapobiegania i raportowania przypadków konfliktu interesów,
 • oceny przyjętych przez wykonawcę tzw. procedur sanacyjnych,
 • procedury prowadzenia dialogu technicznego, minimalizacji ryzyk towarzyszących tworzeniu dokumentacji przetargowej oraz kontaktów z wykonawcami,
 • zapewnienie zgodności prowadzonej procedury nie tylko z przepisami krajowymi, ale również regulacjami unijnymi, w tym w kontekście ewentualnych korekt finansowych,
 • wsparcie w przypadku ewentualnego zagrożenia postawienia przedstawicielom zamawiającego zarzutów naruszenia prawa karnego.

artykuły powiązane

Jak prowadzić biznes i nie dać się oszukać? – Compliance w praktyce

Konferencja | 06.06.2019

Wspólnie z Konfederacją Lewiatan zapraszamy na szkolenie w ramach cyklu Akademia Lewiatana, które odbędzie się 6 czerwca.

cały tekst

Nowa ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Nowe ryzyko dla przedsiębiorców?

Konferencja | 08.04.2019

8 kwietnia zapraszamy na spotkanie biznesowe, które poprowadzą: Anna Partyka Opiela, Julia Besz i Michał Skrzywanek z Zespołu Compliance.

cały tekst

DZP partnerem Compliance Day

Konferencja | 02.04.2019

W dniach 2-3 kwietnia w Warszawie odbędzie się kolejna edycja konferencji "Compliance Day" organizowana przez Instytut Compliance, na którą jak co roku serdecznie zapraszamy.

cały tekst

UOPZ - jakie ryzyka czekają przedsiębiorców w 2019 r.?

Konferencja | 27.03.2019

Wraz Dolnośląską Izbą Gospodarczą zapraszamy na spotkanie podczas którego nasi eksperci wyjaśnią kogo dotyczy nowa regulacja i jakie kary grożą podmiotom zbiorowym.

cały tekst

Nowa ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

Konferencja | 26.02.2019

26 lutego razem z Financial Conferences zapraszamy na szkolenie, które poprowadzi nasz ekspert w zakrecie compliance.

cały tekst

Roundtable Compliance

Konferencja | 31.01.2019

31 stycznia Instytut Compliance zaprasza na ogólnopolskie spotkanie oficerów compliance "Quo Vadis UOPZ?". Spotkanie w całości poświęcone zostanie dyskusji na temat planowanych zmian – z perspektywy przedstawicieli różnych branż.

cały tekst

Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych w Sejmie

Alert | 08.01.2019

8 stycznia 2019 r. Rada Ministrów przyjęła założenia projektu UOPZ i skierowała ustawę do prac sejmowych. Projekt jest rewolucyjnym rozwiązaniem w zakresie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych.

cały tekst

Nowa ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

Konferencja | 07.11.2018

7 listopada zapraszamy na spotkanie, podczas którego dowiedzą się Państwo m.in. kogo dotyczy nowa regulacja oraz jakie kary grożą podmiotom zbiorowym.

cały tekst

Nowa ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

Alert | 22.10.2018

Ustawa całkowicie zmienia model odpowiedzialności za przestępstwa popełnione w związku z działalnością podmiotów zbiorowych.

cały tekst

Raport "Systemy zgłaszania nieprawidłowości, założenia do ustawy o ochronie sygnalistów”

Publikacja | 12.09.2018

Raport zawiera projekt założeń do ustawy o działalności sygnalizacyjnej i ochronie sygnalistów.

cały tekst

Nowa ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

Konferencja | 28.06.2018

Wraz z Konfederacją Lewiatan zapraszamy na kolejne seminarium dotyczące nowej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, nad którą obecnie pracuje Ministerstwo Sprawiedliwości.

cały tekst

Nowa ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych – jak przygotować się na nowe zasady?

Konferencja | 14.06.2018

Rząd pracuje nad nową ustawą o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. 14 czerwca zapraszamy do naszej kancelarii na seminarium.

cały tekst

IV Europejski Kongres Samorządów 2018

Konferencja | 26.04.2018

26-27 kwietnia w Krakowie odbędzie się czwarta edycja Europejskiego Kongresu Samorządów. Nasza kancelaria została Partnerem wydarzenia, a nasi eksperci wystąpią w 3 panelach.

cały tekst

Kongres Wyzwań Zdrowotnych - Health Challenges Congress 2018

Konferencja | 08.03.2018

W dniach 8-10 marca odbędzie się 3. edycja Kongresu Wyzwań Zdrowotnych - Health Challenges Congress. To największa debata o ochronie zdrowia w Europie Środkowo-Wschodniej.

cały tekst

Konferencja "Jawność życia publicznego"

Konferencja | 23.02.2018

23 lutego zapraszamy na konferencję "Jawność życia publicznego". Anna Partyka-Opiela wystąpi z tematem "Środki unikania konfliktu interesów przez osoby pełniące funkcje publiczne".

cały tekst

Nowe regulacje antykorupcyjne a odpowiedzialność dyrektorów szpitali

Publikacja | 22.02.2018

Projektowana ustawa o jawności życia publicznego zakłada kary za brak systemu antykorupcyjnego. Jak uchronić się przed konsekwencjami niewdrożenia regulacji?

cały tekst

Konferencja "Compliance Day 2018"

Konferencja | 06.02.2018

W dniach 6-7 lutego odbędzie się kolejna edycja Compliance Day. Anna Partyka-Opiela poprowadzi panel "Nowe wymogi antykorupcyjne w planowanych ustawach". Zapraszamy!

cały tekst

Nowe regulacje antykorupcyjne - ryzyka i obowiązki | Warszawa

Konferencja | 31.01.2018

Ponownie zapraszamy do Warszawy na śniadanie "Nowe regulacje antykorupcyjne - ryzyka i obowiązki dla przedsiębiorców od 2018". Porozmawiamy o projekcie ustawy o jawności życia publicznego.

cały tekst

Nowe regulacje antykorupcyjne - ryzyka i obowiązki | Wrocław

Konferencja | 30.01.2018

30 stycznia wspólnie z AHK i BPCC zapraszamy na śniadanie biznesowe "Nowe regulacje antykorupcyjne - ryzyka i obowiązki dla przedsiębiorców od 2018". Tym razem widzimy się we Wrocławiu.

cały tekst

Czy proponowane zmiany w regulacji lobbingu będą miały wpływ na branżę farmaceutyczną?

Alert | 22.01.2018

W załączonym alercie omawiamy zmiany dotyczące lobbingu, które mogą mieć istotny wpływ na działalność firm farmaceutycznych.

cały tekst

Priorytety w Ochronie Zdrowia 2018

Konferencja | 11.01.2018

11 stycznia zapraszamy na konferencję "Priorytety w Ochronie Zdrowia 2018". W panelu pt. "W sieci prawdy" wystąpi nasza ekspertka od zagadnień compliance - Anna Partyka-Opiela.

cały tekst

Co dla firm oznacza nowa ustawa o jawności życia publicznego?

Alert | 08.01.2018

Zakończyły się konsultacje projektu ustawy o jawności życia publicznego opracowanego przez Koordynatora służb specjalnych. Planowaną datą wejścia w życie nowych przepisów jest 1.03.2018 r.

cały tekst

DZP przyjmuje Standard Programu Etycznego

Aktualność | 14.12.2017

12 grudnia odbyła się uroczystość przyjęcia Standardu, w ramach corocznej konferencji Programu Standard Etyki w Polsce. Z przyjemnością informujemy, że DZP było jednym z sygnatariuszy Programu. 

cały tekst

Nowe regulacje antykorupcyjne - ryzyka i obowiązki | Poznań

Konferencja | 12.12.2017

12 grudnia zapraszamy do Poznania na śniadanie biznesowe "Nowe regulacje antykorupcyjne - ryzyka i obowiązki od 2018 roku". Spotkanie poprowadzą Anna Partyka-Opiela i Anna Hlebicka-Józefowicz.

cały tekst

III edycja Forum Przemysłowego w Karpaczu

Konferencja | 08.12.2017

W dniach 8-10 grudnia w Karpaczu odbędzie się III Forum Przemysłowe. Panel "Etyka w biznesie: człowiek czy pieniądze?" poprowadzi nasza ekspertka w kwestiach compliance - Anna Partyka-Opiela. 

cały tekst

DZP | Compliance: Sygnalista to nie donosiciel

Publikacja | 08.11.2017

Dobrze, że ustawodawca chce przeciwdziałać korupcji. Powinien jednak zapewnić osobom, które reagują na nieprawidłowości w miejscu pracy realną, a nie tylko prowizoryczną ochronę.

cały tekst

Nowe regulacje antykorupcyjne - ryzyka i obowiązki | Warszawa

Konferencja | 07.11.2017

7 listopada zapraszamy na spotkanie poświęcone nowym regulacjom antykorupcyjnym. Spotkanie poprowadzą Anna Partyka-Opiela, Anna Hlebicka-Józefowicz i Jędrzej Stępniowski.

cały tekst

Przetargowe kontrowersje w ustawie antykorupcyjnej

Publikacja | 05.11.2017

Projekt ustawy o jawności życia publicznego wprowadza dodatkową, nieznaną obecnie Prawu zamówień publicznych przesłankę wykluczenia z przetargów - komentuje Katarzyna Kuźma.

cały tekst

Wykluczenie z przetargu bez realnych zarzutów

Publikacja | 30.10.2017

Projekt ustawy o jawności życia publicznego, w zakresie, w jakim ingeruje w zamówienia publiczne, wydaje się sprzeczny z prawem unijnym – pisze Katarzyna Kuźma.

cały tekst

Trwają prace nad projektem ust. o jawności życia publicznego

Alert | 30.10.2017

Ustawa zobowiąże i określi warunki dot. wewnętrznych procedur antykorupcyjnych. Oznacza to konieczność weryfikacji pod jej kątem istniejących w spółkach systemów compliance.

cały tekst

Dolnośląskie Centrum Onkologii z certyfikatem ISO 37001:2016

DZP doradza | 11.10.2017

Doradzaliśmy Dolnośląskiemu Centrum Onkologii we Wrocławiu, które jako pierwszy szpital w Polsce, zdecydowało się wdrożyć nową normę antykorupcyjną ISO 37001:2016

cały tekst

Jak skutecznie zarządzać ryzykiem prawnym w branży chemicznej?

Publikacja | 10.10.2017

Dynamika zmian prawnych sprawia, że trudno odnaleźć się we wszystkich nowych przepisach. W związku z tym ryzyka zw. z naruszeniem prawa stanowią realne zagrożenie dla działalności firmy.

cały tekst

Anna Partyka-Opiela Sekretarzem Komisji ds. Compliance przy GPW

Aktualność | 02.10.2017

Z przyjemnością informujemy, iż Anna Partyka-Opiela – lider Zespołu Compliance w naszej kancelarii, została Sekretarzem Komisji ds. Compliance działającej przy GPW.

cały tekst

Polsko-Niemieckie Forum Compliance 2017

Konferencja | 28.09.2017

Zapraszamy na 8. Polsko-Niemieckie Forum Compliance. Moderatorem panelu dot. branży regulowanej w kontekście ustawowej ochrony sygnalistów będzie Anna Hlebicka-Józefowicz.

cały tekst

Europejskie Forum Nowych Idei 2017

Konferencja | 27.09.2017

Anna Partyka-Opiela weźmie udział w dyskusji "Polska firma na rynkach regionu. Ograniczanie ryzyk związanych z praktykami korupcyjnymi i przestępczością gospodarczą".

cały tekst

Sygnaliści muszą trafić pod specjalną ochronę

Publikacja | 08.09.2017

Relacja z panelu "Standardy etyczne w Polsce: biznes - człowiek - państwo" na Forum Ekonomicznym w Krynicy, która ukazała się w Pulsie Biznesu, 8 września 2017.

cały tekst

Raport "Przeciwdziałanie korupcji i nadużyciom"

Publikacja | 06.09.2017

DZP Partnerem Merytorycznym raportu przygotowanego przez Global Compact Network Poland i Partnerów Programu "Standard Etyki w Polsce". To opis wyzwań dot. korupcji i ochrony sygnalistów.

cały tekst

27. Forum Ekonomiczne w Krynicy Zdrój

Konferencja | 05.09.2017

W dniach 5-7 września w Krynicy Zdrój odbędzie się kolejna edycja Forum Ekonomicznego. Tak jak w latach ubiegłych, DZP jest Partnerem Forum oraz organizuje i współtworzy kilka paneli.

cały tekst

Kompleksowa analiza postępowań karnych

Aktualność | 04.08.2017

W maju, grupa ekspertów z Zakładu Postępowania Karnego na WPiA UW, przygotowała Raport z analizy postępowań karnych, w których zapadły prawomocne wyroki uniewinniające lub umarzające.

cały tekst

Zapobiegać czy leczyć? Compliance w branży farmaceutycznej

Publikacja | 26.06.2017

Tam, gdzie chodzi o zdrowie i życie ludzkie, nie ma miejsca na kompromisy. Chociaż brzmi to banalnie, to ze stwierdzenia tego wynika wiele poważnych konsekwencji. Szczególnie w branży farmaceutycznej.

cały tekst

CFE Excellence. Strategiczna rola Dyrektora Finansowego

Konferencja | 20.06.2017

20 czerwca zapraszamy konferencję "CFO Excellence 2017" i ściężkę "CFO Lidership Excellence", gdzie prezentację poprowadzi Anna Partyka-Opiela, nasza ekspertka od zagadnień compliance. 

cały tekst

Jak uniknąć przypadków korupcji i nadużyć w firmie?

Aktualność | 14.06.2017

Na rynku widać potrzebę wdrażania przez organizacje zewnętrznych systemów obsługi zgłoszeń nieprawidłowości. Obowiązek ich posiadania i utrzymywania mają m.in. firmy z sektora finansowego.

cały tekst

Głośne sprawy korupcyjne odgrywają rolę edukacyjną

Publikacja | 26.04.2017

O spektrum spraw, którymi interesuje się CBA w służbie zdrowia, mechanizmie zgłaszania przypadków korupcji oraz metodach pracy funkcjonariuszy CBA rozmawiamy z Krzysztofem Krakiem.

cały tekst

VII Krajowa Konferencja "Ocena Kontroli Zarządczej w Polsce"

Konferencja | 24.04.2017

W dniach 24-25 kwietnia odbędzie się 7. Krajowa Konferencja pt. "Ocena Kontroli Zarządczej w Polsce. Skuteczność kontroli zarządczej w kontekście nadużyć i korupcji". W spotkaniu udział weźmie Krzysztof Krak.

cały tekst

Kurs "Certyfikowany Compliance Officer w farmacji"

Konferencja | 03.04.2017

W dniach 3-5 kwietnia odbędzie się kurs "Certyfikowany Compliance Officer w farmacji". W spotkaniu wezmą udział Maciej Żelewski i Jędrzej Stępniowski, nasi eksperci w zakresie compliance.

cały tekst

IV Międzynarodowy Kongres Firm Rodzinnych

Konferencja | 03.04.2017

W dniach 3-4 kwietnia odbędzie się IV Międzynarodowy Kongres Firm Rodzinnych, pod hasłem "Dwa pokolenia - Dwa Światy". Jesteśmy Partnerem Merytorycznym tego wydarzenia.

cały tekst

III Europejski Kongres Samorządów 2017

Konferencja | 27.03.2017

W dniach 27-28 marca odbędzie się Europejski Kongres Samorządów, którego jesteśmy Partnerem. Nasi eksperci, Michał Czarnuch, Piotr Najbuk i Anna Partyka-Opiela, wystąpią w 3 panelach.

cały tekst

Śniadanie biznesowe "ISO 37001 - szansa czy zagrożenie?"

Konferencja | 16.03.2017

Przygotowaliśmy dla Państwa 2. edycję śniadania biznesowego dotyczącego normy antykorupcyjnej ISO 37001. 16 marca spotkają się z Państwem specjaliści z Zespołu Compliance.

cały tekst

HCC 2017 | Kolejna edycja już za nami

Aktualność | 13.03.2017

Za nami 2. edycja Kongresu Wyzwań Zdrowotnych. Ponownie mogliśmy merytorycznie wspierać największą debatę o ochronie zdrowia w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

cały tekst

Warsztaty "System kontroli wewnętrznej w bankach"

Konferencja | 13.03.2017

W dniach 13-14 marca odbędą się warsztaty pt. "System kontroli wewnętrznej w bankach – wyzwanie podziału ról". W spotkaniu udział wezmą Krzysztof Krak i Jędrzej Stępniowski.

cały tekst

Kongres Wyzwań Zdrowotnych - Health Challenges Congress

Konferencja | 09.03.2017

W dniach 9-11 marca odbędzie się 2. edycja Kongresu Wyzwań Zdrowotnych - Health Challenges Congress. To największa debata o ochronie zdrowia w Europie Środkowo-Wschodniej.

cały tekst

O co firmy pytają na szkoleniach - Norma ISO 37001

Publikacja | 14.02.2017

W ubiegłym roku International Organization for Standarization opublikowała nową normę, która określa wymagania w zakresie zarządzania ryzykiem wystąpienia korupcji w organizacji.

cały tekst

II Forum Compliance Officer w Warszawie

Konferencja | 07.02.2017

W dniach 7-8 lutego odbędzie się II Forum Compliance Officer. Zaproszeni eksperci omówią m.in. zmieniające się regulacje prawne, a także wymienią zagrożenia dla bezpieczeństwa firmy.

cały tekst

Śniadanie biznesowe "ISO 37001 - szansa czy zagrożenie?"

Konferencja | 01.02.2017

1 lutego zapraszamy na śniadanie biznesowe przygotowane przez specjalistów z Zespołu Compliance - Annę Partykę-Opielę, Krzysztofa Kraka, Jędrzeja Stępniowskiego i Helenę Zielińską.

cały tekst

Czy oficer compliance może być inspektorem ochrony danych?

Publikacja | 30.01.2017

Przyjęte w maju 2016 rozporządzenie w sprawie ochrony danych osobowych daje możliwość powołania Inspektora Ochrony Danych. Czy compliance oficerowie będą mogli nadal pełnić tą funkcję?

cały tekst

Zapobieganie korupcji - nowa norma ISO 37001:2016

Alert | 12.01.2017

Od 1 stycznia br. będzie można uzyskać certyfikat zgodności wprowadzonych zasad i procedur związanych z zapobieganiem korupcji. Zapewnia to nowa, certyfikowana norma ISO 37001.

cały tekst

Uczestniczymy w inicjatywie UN Global Compact

Aktualność | 20.12.2016

Zostalismy uczestnikiem inicjatywy UN Global Compact - największej na świecie inicjatywy ONZ na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu i wspierania zrównoważonego rozwoju.

cały tekst

Dzielimy się wiedzą z zakresu compliance i antykorupcji

Aktualność | 08.12.2016

Startujemy z nowym blogiem naszych prawników - DZP Compliance Blog. Tym razem skupimy się na skutecznych systemach compliance i przeciwdziałaniu korupcji.

cały tekst

IV Konferencja Przemysłu Chemii Budowlanej

Konferencja | 06.12.2016

6 grudnia odbędzie się 4. edycja Konferencji Przemysłu Chemii Budowlanej. W spotkaniu udział weźmie Anna Partyka-Opiela, która przedstawi temat poruszający problematykę compliance.

cały tekst

Polsko-Niemieckie Forum Prawa i Gospodarki 2016

Konferencja | 06.12.2016

6 grudnia nasi eksperci wezmą udział w Polsko-Niemieckim Forum Prawa i Gospodarki, które odbywa się pod hasłem "Odpowiedzialny biznes i compliance w Polsce, w Niemczech i na świecie".

cały tekst

Konferencja "Systemowe podejście do przeciwdziałania korupcji"

Konferencja | 01.12.2016

1 grudnia odbędzie się konferencja "Systemowe podejście do przeciwdziałania korupcji. Norma ISO 37001" poświęcona systemowi zarządzania działaniami antykorupcyjnymi w organizacji.

cały tekst

PZP: Fakultatywne przesłanki wykluczenia cz. 5

Publikacja | 22.11.2016

Zastosowanie sankcji wykluczenia z postępowania, w związku z zaistnieniem przesłanek określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, nie musi być automatyczne.

cały tekst

Kurs "Certyfikowany Compliance Officer w farmacji"

Konferencja | 25.10.2016

W dniach 25-27 października odbędzie się kurs "Certyfikowany Compliance Officer w farmacji". Pierwszego dnia prezentację poprowadzą Maciej Żelewski i Jędrzej Stępniowski.

cały tekst

Krzysztof Krak wzmacnia nasz zespół compliance

Aktualność | 24.10.2016

Z początkiem października 2016 do zespołu DZP na stanowisko Counsel dołączył Krzysztof Krak, który specjalizuje się w zakresie rozwiązań compliance oraz sys. przeciwdziałania korupcji i nadużyciom.

cały tekst

Konferencja "Compliance Day 2016"

Konferencja | 27.09.2016

W dniach 27-28 września zapraszamy Państwa na Compliance Day 2016 - konferencję organizowaną przez Instytut Compliance. Wezmą w niej udział Andrzej Foltyn i Maciej Żelewski.

cały tekst

Projekt nowelizacji KK i innych ustaw - konfiskata rozszerzona

Alert | 25.09.2016

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekty ustaw zmieniających Kodeks karny oraz niektóre inne ustawy. Zmiany te dotyczą dwóch istotnych kwestii. Alert podatkowy

cały tekst

II edycja Kongresu GRC w Warszawie

Konferencja | 14.09.2016

W dniach 14-15 września w Warszawie odbędzie się druga edycja Kongresu GRC. Pierwszego dnia Kongresu wystąpi Anna Partyka-Opiela, nasza ekspertka od compliance.

cały tekst

Relacja z panelu: (Nie)bezpieczny biznes

Publikacja | 08.09.2016

Ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej rośnie nie tylko w naszym kraju. Można je jednak zniwelować. Relacja z panelu "Jak bezpiecznie prowadzić biznes w Polsce?" na Forum Ekonomicznym.

cały tekst

O odszkodowaniach za niesłuszne aresztowanie i skazanie

Publikacja | 08.09.2016

W Polsce za miesiąc niesłusznego aresztu często ekwiwalentem jest średnie miesięczne wynagrodzenie – wskazała w Programie #RZECZoPRAWIE dr Hanna Gajewska-Kraczkowska.

cały tekst

26. Forum Ekonomiczne w Krynicy Zdrój

Konferencja | 08.08.2016

W dniach 6-8 września w Krynicy Zdrój odbędzie się kolejna edycja Forum Ekonomicznego, tym razem pod hasłem "Europa w obliczu wyzwań – zjednoczeni czy podzieleni?".

cały tekst

Compliance na rynku wyrobów medycznych

Publikacja | 20.06.2016

Lekarze najczęściej decydują o zastosowaniu odpowiednich wyrobów w napotykanych przypadkach. To powoduje, że branża medyczna jest jedną z najbardziej podatnych na korupcję.

cały tekst

Wrocławskie Seminarium dla sektora przemysłowego

Konferencja | 09.06.2016

Zapraszamy 9 czerwca seminarium dla sektora przemysłowego. Nasi eksperci poruszą kwestię pozwoleń środowiskowych, awarii przemysłowych czy szkód w środowisku.

cały tekst

Tajemnice firm chronione lepiej i jednakowo w całej Unii

Publikacja | 07.06.2016

Nowa dyrektywa powinna się okazać wyjątkowo korzystna dla biznesu. Przyznają to sami przedsiębiorcy. Zmian w polskim prawie powinniśmy się spodziewać około połowy 2018.

cały tekst

Ochrona prawna sygnalistów: rząd umywa ręce

Publikacja | 03.06.2016

Problem ochrony sygnalistów porusza najnowsza dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych.

cały tekst

Kongres Prawników & Compliance Managerów In-House

Konferencja | 17.05.2016

W dniach 17-18 maja w Warszawie odbędzie się IX edycja Kongresu Prawników & Compliance Managerów In-House. Nasza kancelaria po raz kolejny jest Partnerem tego wydarzenia.

cały tekst

Pharma Rules Insider - Compliance & Transparency 2016

Konferencja | 28.04.2016

28 kwietnia zapraszamy na Kongres "Pharma Rules Insider - Compliance & Transparency 2016", który poświęcony będzie compliance w branży medycznej i transparentność procesu refundacji.

cały tekst

Rola compliance w zapobieganiu przestępczości gospodarczej

Publikacja | 08.04.2016

Na konferencji "Compliance: narzędzie efektywnego zarządzania ryzykiem i reputacją" zaprezentowaliśmy raport "Rola compliance w zapobieganiu przestępczości gospodarczej".

cały tekst

Recepta na dobrą reputację - zasady zgodności i komunikacja

Aktualność | 08.04.2016

7 kwietnia spotkaliśmy się na konferencji "Compliance - narzędzie zarządzania ryzykiem i reputacją". Przedstawiliśmy także nasz raport "Rola compliance w zapobieganiu przestępczości gospodarczej".

cały tekst

Compliance - narzędzie zarządzania ryzykiem i reputacją

Konferencja | 07.04.2016

Zapraszamy przedstawicieli środowiska compliance na organizowaną wspólnie z Lighthouse Consultants konferencję "Compliance jako narzędzie efektywnego zarządzania ryzykiem i reputacją".

cały tekst

Co dla przedsiębiorcy oznacza wejście w życie ust. inwigilacyjnej?

Alert | 09.02.2016

7 lutego weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw. Akt ten gruntownie nowelizuje obowiązujące regulacje w obszarze niejawnej kontroli operacyjnej.

cały tekst

Kiedy dopuszczalne jest przyjmowanie korzyści

Publikacja | 20.01.2016

Przekazywanie korzyści osobom uprawnionym do preskrypcji/prowadzącym obrót produktami leczniczymi budzi wiele emocji i jest utożsamiane z praktykami wątpliwymi etycznie.

cały tekst

Polsko-Niemieckie Forum Prawa i Gospodarki 2015

Konferencja | 05.11.2015

5 listopada odbędzie się Polsko-Niemieckie Forum Prawa i Gospodarki. W panelu "Aktualne wyzwania dla Compliance Management Systeme" wygłoszą Joanna Schubel i Monika Malinowska-Hyla.

cały tekst

Odpowiedzialność kadry menadżerskiej oraz samej spółki

Konferencja | 29.10.2015

Już 29 października zapraszamy Państwa do udziału w śniadaniu biznesowym "Odpowiedzialność kadry menadżerskiej oraz samej spółki - aktualna sytuacja, wyzwania i możliwości ochrony".

cały tekst

Globalna walka z korupcją przybiera na sile

Publikacja | 23.10.2015

Etyka, uczciwość i transparentość w biznesie to dziś reguła. Kolejne firmy wprowadzają wysokie standardy. Te zaś, które jeszcze tego nie zrobiły, nie powinny zwlekać.

cały tekst

Miękkie i twarde aspekty współpracy prawa i compliance

Konferencja | 21.10.2015

21-22 października odbędzie się 8. edycja jednego z najważniejszych wydarzeń zrzeszających prawników i przedstawicieli compliance w Polsce - Kongres Prawników & Compliance Managerów In-House.

cały tekst

25. Forum Ekonomiczne w Krynicy Zdrój

Konferencja | 08.09.2015

8-10 września w Krynicy odbędzie się Forum Ekonomiczne. Z ramienia kancelarii DZP w wydarzeniu wezmą udział Michał Czarnuch, Anna Partyka-Opiela oraz Marek Świątkowski.

cały tekst

Compliance w branży farmaceutycznej

Publikacja | 20.06.2015

Biznes farmaceutyczny nalezy do tzw. sektora regulowanego. Rygoryzm jakim jest objety ten sektor wynika po pierwsze z tego, iż przedmiotem jego działalnosci jest ochrona zdrowia i zycia ludzkiego.

cały tekst

Kongres Prawników & Compliance Managerów In-House

Konferencja | 22.04.2015

22-23 kwietnia odbędzie się Kongres Prawników & Compliance Managerów In-House. DZP jest Partnerem tego wydarzenia, a wystąpią Anna Partyka-Opiela i Joanna Schubel.

cały tekst

Kurs "Viadrina Approved Compliance Officer"

Konferencja | 14.04.2015

14-18 kwietnia na Europejskim Uniwersytecie Viadrina odbędzie się intensywny kurs certyfikujący "Viadrina Approved Compliance Officer". 18 kwietnia prezentację wygłosi Joanna Schubel.

cały tekst

Aktualne trendy w kształtowaniu systemów zarządzania zgodnością

Konferencja | 17.03.2015

17-18 marca odbędą się warsztaty "Aktualne trendy w kształtowaniu systemów zarządzania zgodnością ze szczególnym uwzględnieniem ISO 19600 oraz ryzyka korupcji".

cały tekst

Compliance – bardziej kompleksowo

Aktualność | 13.02.2015

Miło nam poinformować, że uruchomiliśmy specjalną podstronę poświęconą ważnemu i coraz bardziej popularnemu zagadnieniu compliance. Zapraszamy do odwiedzenia www.dzp.pl/compliance.

cały tekst

Jak uniknąć kłopotów w biznesie

Publikacja | 14.01.2015

Przedsiębiorcy na całym świecie wdrażają rozbudowane systemy compliance. Polska nie jest wyjątkiem. Systemy tego typu wdrażają nie tylko międzynarodowe korporacje prowadzące u nas działalność, ale także lokalni nasi przedsiębiorcy.

cały tekst

Nowe obowiązki konsultantów w ochronie zdrowia

Konferencja | 04.12.2014

4 grudnia zapraszamy Państwa na seminarium, którego tematem będzie "Ujawnianie korzyści – nowe obowiązki konsultantów w ochronie zdrowia. Compliance w ochronie zdrowia".

cały tekst

25. Ogólnopolski Kongres Farmaceutyczny POLFARM

Konferencja | 26.11.2014

26 listopada odbędzie się XXV Ogólnopolski Kongres Farmaceutyczny POLFARM, tym razem pod hasłem "Rok 2015 w branży farmaceutycznej - szanse i zagrożenia".

cały tekst

III Ogólnopolska Konferencja Compliance

Konferencja | 24.11.2014

24-25 listopada, Stow. Compliance Polska zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Compliance. Prezentację "Bancassurance i Rekomendacja U" wygłosi Julita Zimoch-Tuchołka.

cały tekst

Polsko-Niemieckie Forum Prawa i Gospodarki 2014

Konferencja | 05.11.2014

5 listopada odbędzie się Polsko-Niemieckie Forum Prawa i Gospodarki, w tym roku pod hasłem "Polska i Niemcy - zjednoczone w compliance". W tym roku wystąpią Julita Zimoch-Tuchołka oraz Joanna Schubel.

cały tekst

Konferencja "Compliance II. Zamówienia publiczne"

Konferencja | 20.10.2014

20 października odbędzie się konferencja "Budowa zaufania do rynku kapitałowego" - "Compliance II. Zamówienia publiczne". W jednym z paneli weźmie udział Anna Partyka-Opiela.

cały tekst

Wyzwania HR w relacji do innych działów w firmie farmaceutycznej

Konferencja | 23.01.2014

23 stycznia w siedzibie naszej kancelarii w Warszawie odbędzie się kolejne Śniadanie z prawem pracy. Tym razem skupimy się na problemach dotykających działy HR w firmach z branży farmaceutycznej.

cały tekst