Czy regulacje w mojej firmie są spójne z lokalnym prawem?

Multidyscyplinarny zespół compliance.

Compliance w specjalizacjach

Nasze multidyscyplinarne doradztwo compliance obejmuje 12 specjalizacji:

instytucje finansowe

Konsultacje w zakresie compliance stanowią zasadniczą część usług świadczonych na rzecz podmiotów z rynku finansowego. Nasze doradztwo koncentruje się na usługach świadczonych bankom, firmom inwestycyjnym, uczestnikom transakcji na rynku publicznym oraz wszystkim innym podmiotom z kraju i zagranicy zaangażowanym w działalność na rynku finansowym, w szczególności:

 • badamy prawidłowość regulacji wewnętrznych, dokumentacji produktowych i transakcyjnych,
 • pomagamy w dostosowaniu regulacji wew. do zmieniających się przepisów prawa i rekomendacji nadzoru,
 • wspieramy klientów w trakcie toczących się postępowań przed KNF w przypadku kwestionowania prawidłowości obowiązujących w instytucjach zasad czy regulaminach,
 • instytucjom zagranicznym doradzamy w zakresie oferowania ich produktów i systemów na zasadach transgranicznych z zachowaniem zgodności z polskimi regulacjami.

ochrona danych osobowych

Doradzamy w zakresie compliance w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych. Klientom oferujemy:

 • wsparcie przy wdrażaniu kompleksowych systemów ochrony danych osobowych oraz identyfikację i eliminację ryzyk w istniejących systemach,
 • przygotowanie oraz zapewnienie zgodności krajowych i międzynarodowych dokumentów z przepisami polskimi i unijnymi,
 • wsparcie przy postępowaniach przed GIODO oraz sądami administracyjnymi,
 • przeprowadzanie szkoleń dotyczących compliance w zakresie danych osobowych,
 • aktualizacje oraz alerty prawne dotyczące polskich i europejskich przepisów z zakresu ochrony danych osobowy.

ochrona konkurencji i konsumentów

Nasze doradztwo w zakresie compliance w sprawach dotyczących prawa konkurencji oraz prawa konsumenckiego obejmuje m.in.:

 • audyt istniejących oraz tworzenie nowych procedur dystrybucyjnych i programów rabatowych uwzględniających przepisy dotyczące nadużywania pozycji dominującej, porozumień ograniczających konkurencję oraz czynów nieuczciwej konkurencji (ceny minimalne, podział rynku, eliminowanie z rynku, wymiana informacji poufnych, odmowa kontraktowania, wyłączność, zakaz konkurowania, opłaty półkowe, promocyjne, marketingowe),
 • wsparcie przy kształtowaniu systemów dystrybucji franchisingowej analizy oraz rekomendacje zmian w wewnętrznych procesach podejmowania decyzji biznesowych w kontekście osobistej odpowiedzialności osób zarządzającyc,
 • opracowanie i wdrożenie procedur dotyczących kontaktowania się z kontrahentami w celu eliminacji lub minimalizacji ryzyk naruszeń prawa,
 • eliminację niedozwolonych postanowień z konsumenckich wzorców umownych,
 • dostosowanie stosowanych wzorców umownych oraz procedur reklamacyjnych do nowych obowiązków informacyjnych wynikających z przepisów prawa,
 • wsparcie przy tworzeniu materiałów marketingowych dążąc do wyeliminowania naruszeń prawa konsumenckiego przy zachowaniu wyrazistości przekazu, również w związku ze szczególnymi regulacjami branżowymi, m.in. ustawą o kredycie konsumenckim, Prawem telekomunikacyjnym,
 • doradztwo przy opracowaniu zasad, zgodnie z którymi reklama porównawcza byłaby zgodna z prawem,
 • wsparcie przy tworzeniu postanowień umownych dot. zakazu konkurencji oraz zobowiązania do zachowania poufności pracowników i osób współpracujących.

Nasze usługi obejmują także wsparcie i reprezentowanie w:

 • postępowaniach antymonopolowych prowadzonych przez Prezesa UOKiK (zarówno w sprawach dotyczących porozumień antykonkurencyjnych, jak i nadużywania pozycji dominującej),
 • postępowaniach dotyczących praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów,
 • postępowaniach sądowych toczących się z odwołań od decyzji Prezesa UOKiK lub zainicjowanych przez konkurentów oraz kontrahentów.

ochrona środowiska

Specjaliści w zakresie prawa ochrony środowiska kancelarii DZP świadczą także usługi doradztwa compliance. Doradzamy przedsiębiorcom, których działalność może negatywnie wpływać na środowisko oraz organom administracji publicznej.

W ramach usług świadczonych na rzecz przedsiębiorców oferujemy:

 • przeprowadzenie audytu compliance obejmującego: identyfikację potencjalnych niezgodności działalności zakładu klienta z wymaganiami prawno-środowiskowymi, w szczególności spełniania wymagań formalno-prawnych związanych z prowadzoną działalnością m.in. posiadania wymaganych decyzji administracyjnych, weryfikację działalności zakładu pod kątem wymagań wynikających z posiadanych decyzji i pozwoleń środowiskowych, weryfikację poprawności uzyskiwania decyzji i pozwoleń środowiskowych, rekomendacje dotyczące wyeliminowania lub ograniczenia ryzyk związanych z wynikami audytu oraz wystąpienia nieprawidłowości w przyszłości, identyfikację obszarów, na które wpływ mogą mieć projekty zmian przepisów polskich lub unijnych,
 • doradztwo w zakresie postępowań administracyjnych oraz reprezentacja przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi,
 • doradztwo w zakresie postępowań karnych związanych z potencjalnym naruszeniem przepisów prawa ochrony środowiska,
 • doradztwo na rzecz członków Zarządu lub innych osób zatrudnionych przez klienta ponoszących odpowiedzialność za zapewnienie zgodności działalności zakładu z przepisami środowiskowymi.

W ramach usług świadczonych na rzecz organów administracji publicznej oferujemy:

 • ocenę zgodności projektów dokumentów / aktów prawnych lub przyjętych przez organ dokumentów / aktów prawnych z polskimi, unijnymi i międzynarodowymi przepisami środowiskowymi,
 • opracowanie projektów dokumentów / aktów prawnych.

podatki

Zajmujemy się wszystkimi rodzajami doradztwa compliance, w tym w szczególności doradzamy w sprawach z zakresu prawa podatkowego:

 • badamy prawidłowość bieżących i przeszłych rozliczeń podatkowych i celnych, a także - w razie potrzeby - opracowujemy i wdrażamy najbardziej efektywne sposoby minimalizacji skutków wykrytych nieprawidłowości,
 • identyfikujemy ryzyka wynikające z obowiązujących procedur i praktyk w zakresie rozliczeń podatkowych i celnych oraz opracowujemy i wdrażamy metody ich minimalizacji lub eliminacji,
 • projektujemy kompleksowe systemy wewnętrznego ładu korporacyjnego oraz elementy takich systemów, aby wspierać prawidłowe wywiązywanie się z obowiązków podatkowych i celnych oraz ograniczać ryzyko odpowiedzialności karno-skarbowej.

prawo farmaceutyczne

Pomagamy w tworzeniu spójnych systemów compliance i audytu oraz zasad kontroli, które w znacznym stopniu ułatwiają poruszanie się po skomplikowanej rzeczywistości biznesowej branż regulowanych. W szczególności koncentrujemy się na budowaniu systemów antykorupcyjnych, mając na uwadze zarówno normy prawa polskiego, jak i zagadnienia wynikające ze stosowania FCPA, The Bribery Act czy innych regulacji o charakterze międzynarodowym lub europejskim.

Nasze usługi w zakresie compliance obejmują:

 • analizy struktur organizacyjnych oraz procesów biznesowych pod kątem ich spójności z prawem antykorupcyjnym i antymonopolowym,
 • przygotowanie lub modyfikacje procedur i polityk wewnętrznych, w szczególności dotyczących: relacji z funkcjonariuszami publicznymi lub dysponentami środków publicznych, prowadzeniu aktywności o charakterze marketingowym, sprzedażowym, edukacyjnym w branżach regulowanych, przejrzystości wewnętrznych systemów zamówień, właściwej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, kontroli (tzw. procedury na wypadek kontroli – dawn raid), przestrzegania prawa konkurencji i konsumentów, relacji z pracownikami,
 • audyty prowadzonej działalności zarówno w zakresie analizy dokumentacji jak i w oparciu o wywiady z pracownikami oraz analizę korespondencji mailowej,
 • oceny ryzyk oraz rekomendacje co do możliwych rozwiązań zmierzających do usunięcia bądź ograniczenia stwierdzonych ryzyk i zagrożeń,
 • wskazanie najlepszych i najskuteczniejszych sposobów zorganizowania funkcji compliance w danej organizacji,
 • prowadzenie szkoleń z zakresu compliance i właściwej komunikacji zarówno dla zespołów zarządzających jak i pracowników.

prawo pracy

99% sprawców naruszeń prawa, mających wpływ na odpowiedzialność przedsiębiorstwa, to pracownicy. Pomagamy naszym klientom w identyfikacji i efektywnym użyciu tych instrumentów prawnych, jakie daje prawo pracy, a służących:

 • zdefiniowaniu zakresu odpowiedzialności pracowników,
 • alokacji odpowiedzialności prawnej w strukturze hierarchicznej przedsiębiorstwa,
 • budowaniu kordonu bezpieczeństwa wokół managementu,
 • budowaniu procedur służbowych służących zapewnieniu zgodności działań przedsiębiorstwa z prawem.

prawo spółek

Pomagamy klientom zarządzać ryzykiem związanym z dostosowaniem ich operacji do regulacji prawnych poprzez:

 • analizę wewnętrznych procedur korporacyjnych i zasad pracy organów spółki, m.in. regulaminów lub globalnych polityk wewnętrznych, które mogą nie spełniać wszystkich wymogów polskiego prawa,
 • opracowywanie regulaminów wewnętrznych, zasad obiegu informacji poufnych i dostępu do takich informacji oraz zasad kontaktu z mediami,
 • doradztwo przy wewnętrznym audycie typu compliance i wskazywanie odpowiednich kroków prawnych w reakcji na raport compliance niezależnego audytora,
 • pomoc przy kontrolach urzędowych (np. NIK), m.in. poprzez przygotowanie projektów pism w postępowaniach związanymi z takimi kontrolami.

prawo własności intelektualnej

Świadczymy usługi doradztwa dotyczącego praw własności intelektualnej w toku prowadzenia projektów compliance. Nasze doradztwo opiera się na:

 • badaniu stanu praw własności intelektualnej klienta na podstawie analizy treści umów i dokumentacji,
 • rekomendowaniu zmian w organizacji nakierowanych na optymalizację nabywania m.in. praw autorskich do programów komputerowych i praw wynikających z rejestracji znaku towarowego,
 • analizach oraz rekomendacjach zmian w dokumentacjach narzędzi eCommerce w relacjach B2B i B2C,
 • tworzeniu dokumentacji w zakresie prawa związanego z reklamą ATL/BTL oraz innych kanałów komunikacji zewnętrznej, niedozwolonych porozumień, postępowań prowadzonych przez UOKiK, dawn-raids,
 • analizach i rekomendacjach zmian w strategiach i procesach biznesowych w celu dostosowania do obowiązującego prawa, w tym praw konsumentów,
 • dostosowywaniu dokumentacji do prawnych warunków działalności regulowanej m.in. Prawem telekomunikacyjnym, ustawą o radiofonii i telewizji, ustawą o kredycie konsumenckim,
 • wdrażaniu regulacji dot. praw konsumenta i prawa autorskiego (nowe procedury dot. korzystania z tzw. utworów osieroconych lub korzystanie z praw autorskich na podstawie prawa cytatu).

sprawy karne i karne skarbowe

W codziennej praktyce zajmujemy się doradztwem compliance, w tym w szczególności w zakresie spraw karnych i karnych skarbowych:

 • prowadzimy szkolenia dotyczące odpowiedzialności karnej z zakresu kodeksu karnego, kodeksu karnego skarbowego i innych ustaw
 • identyfikujemy ryzyka odpowiedzialności karnej i karnoskarbowej oraz opracowujemy scenariusze ich eliminacji bądź minimalizacji
 • reagujemy w sytuacjach kryzysowych (przeszukania, przesłuchania, przedstawienie zarzutów i inne czynności dochodzeniowo-śledcze)
 • oferujemy wsparcie prawne w sytuacjach kryzysowych
 • reprezentujemy klientów w postępowaniach przygotowawczych i sądowych.

ubezpieczenia

Specjaliści w zakresie prawa ubezpieczeniowego w kancelarii DZP świadczą również usługi doradztwa compliance. W ramach naszej pomocy oferujemy podmiotom z sektora ubezpieczeniowego:

 • tworzenie i wdrażanie wewnętrznych systemów monitorowania i zarządzania ryzykiem prawnym,
 • przygotowanie analiz i opinii dotyczących kwestii zapewnienia zgodności prowadzonej działalności ubezpieczeniowej i dystrybucyjnej produktów ubezpieczeniowych z przepisami prawa, rekomendacjami Komisji Nadzoru Finansowego i dobrymi praktykami,
 • analizy wewnętrzne procedury klientów (ubezpieczycieli i pośredników ubezpieczeniowych) pod kątem ich efektywności przy zarządzaniu ryzykiem prawnym.

zamówienia publiczne

Doradzamy w zakresie compliance na etapie postępowań dotyczących szeroko rozumianych zamówień publicznych (obejmujących koncesje i PPP), zarówno dla wykonawców jak i dla zamawiających.

Doradztwo dla wykonawców obejmuje przede wszystkim identyfikowanie i zapobieganie sytuacjom mogącym prowadzić do zachowań na granicy prawa lub wprost naruszających przepisy oraz wsparcie w sytuacjach, gdy do takiego naruszenia doszło. Oferujemy m.in. audyt istniejących oraz tworzenie nowych procedur, w szczególności:

 • eliminujących ryzyko wykluczenia wykonawcy z postępowania przetargowego (potencjalny konflikt interesów, sposoby komunikacji z zamawiającymi i zakres przekazywanych informacji na etapie przygotowywania i prowadzenia postępowania),
 • eliminujących ryzyko odrzucenia oferty wykonawcy (podejrzenie złożenia oferty z rażąco niską ceną, wystąpienie czynu nieuczciwej konkurencji, w tym nieuprawnione tworzenie konsorcjów),
 • w zakresie tzw. procedur sanacyjnych umożliwiających udział w postępowaniach przetargowych podmiotom, które w sposób zawiniony poważnie naruszyły obowiązki zawodowe,
 • dotyczących ewentualnego postawienia wykonawcy lub jego przedstawicielom zarzutów naruszenia prawa karnego.

Doradztwo dla zamawiających obejmuje  w szczególności:

 • obowiązki wynikające bezpośrednio z przepisów nowoprzyjętych dyrektyw unijnych m.in. w ramach identyfikowania, wykrywania, zapobiegania i raportowania przypadków konfliktu interesów,
 • oceny przyjętych przez wykonawcę tzw. procedur sanacyjnych,
 • procedury prowadzenia dialogu technicznego, minimalizacji ryzyk towarzyszących tworzeniu dokumentacji przetargowej oraz kontaktów z wykonawcami,
 • zapewnienie zgodności prowadzonej procedury nie tylko z przepisami krajowymi, ale również regulacjami unijnymi, w tym w kontekście ewentualnych korekt finansowych,
 • wsparcie w przypadku ewentualnego zagrożenia postawienia przedstawicielom zamawiającego zarzutów naruszenia prawa karnego.

artykuły powiązane

Bądź na bieżąco z DZP