Domański Zakrzewski Palinka

Reprywatyzacja | Wydarzenia

19.04.2017

Praktyka Nieruchomości DZP z sukcesem reprezentowała miasto stołeczne Warszawa przed Sądem Najwyższym w sprawie dotyczącej rozstrzygnięcia następującego zagadnienia prawnego: Czy samoistny posiadacz jest legitymowany biernie w sprawie o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości (art. 224 i 225 Kodeksu cywilnego) wówczas, gdy oddał nieruchomość w posiadanie zależne?

17.09.2016

17 września 2016 r. weszła w życie ustawa z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, która zyskała miano "małej ustawy reprywatyzacyjnej", choć w rzeczywistości nie ma z reprywatyzacją wiele wspólnego. Można powiedzieć, że ustawa ta została uchwalona w interesie m.st. Warszawy oraz Skarbu Państwa. Przyjęte w niej rozwiązania zaakceptował przy tym Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 19 lipca 2016 r. (Kp 3/15), co pozbawia praktycznego znaczenia dyskusję nad konstytucyjnością "małej ustawy reprywatyzacyjnej". Pozostaje więc przyjrzeć się jej przepisom z punktu widzenia innych niż konstytucyjne wątpliwości, jakie te przepisy mogą wywoływać. A są to problemy istotne.

31.08.2016

Praktyka Nieruchomości DZP z sukcesem zakończyła prowadzenie nietypowej sprawy dekretowej, w której przeszło 10 lat temu zapadły już negatywne dla spadkobierczyni dawnych właścicieli decyzje dekretowe, potwierdzone ówcześnie prawomocnym wyrokiem sądu administracyjnego oddalającym skargę na te decyzje. Podjęte przez kancelarię DZP działania – wskazujące na odstąpienie w późniejszych latach przez organy i sądy od wykładni przepisów dekretów warszawskiego, która legła u podstaw powyższych rozstrzygnięć – pozwoliły na zmianę tych niekorzystnych dla naszej klientki decyzji.

03.09.2015

Kancelaria DZP odniosła kolejny sukces w głośnej sprawie reprywatyzacji nieruchomości w Al. Ujazdowskich 23 w Warszawie. Wyrokiem z 3 września 2015 r. Sąd Okręgowy w Warszawie zasądził od Republiki Serbii na rzecz rodziny Gawrońskich kwotę ponad 21 mln PLN wraz z odsetkami (wynoszącymi na chwilę obecną prawie 20 mln PLN) tytułem wynagrodzenia za bezumowne korzystanie przez Republikę Serbii i jej poprzedników z budynku w Al. Ujazdowskich 23, stanowiącego własność rodziny Gawrońskich.

28.10.2014

W poniedziałek, 27 października, Gazeta Stołeczna zorganizowała warsztat poświęcony reprywatyzacji nieruchomości warszawskich zajmowanych przez szkoły i przedszkola. W czasie spotkania urzędnicy, politycy, nauczyciele, rodzice i aktywiści zastanawiali się, jak chronić placówki oświatowe zagrożone reprywatyzacją w sytuacji, gdy ustawy reprywatyzacyjnej wciąż nie ma. Do udziału w debacie, z ramienia kancelarii prawniczych, zostali zaproszeni Lech Żyżylewski i Piotr Gołaszewski, eksperci w dziedzinie reprywatyzacji kancelarii DZP.

14.08.2014

Praktyka Nieruchomości DZP zakończyła z sukcesem prowadzenie dla Polskiego Związku Łowieckiego sprawy nabycia praw do nieruchomości przy ul. Nowy Świat w Warszawie, w której od wielu dziesięcioleci mieści się główna siedziba tej zasłużonej organizacji. Nieruchomość, o której mowa, kilka lat temu została w ramach reprywatyzacji zwrócona spadkobiercom jej przedwojennego właściciela, co pod znakiem zapytania postawiło dalsze funkcjonowanie na niej centrali PZŁ.

18.04.2014

Praktyka Nieruchomości DZP po kilku latach prowadzenia szeregu postępowań sądowych i administracyjnych pomyślnie zakończyła prowadzenie sprawy klientki z USA. Przedmiotem sprawy było przywrócenie jej tytułu prawnego do zabudowanej nieruchomości w Krakowie, a następnie sprzedaż udziału w tej nieruchomości.

13.03.2014

Kancelaria DZP odniosła kolejny znaczący sukces w głośnej sprawie reprywatyzacji nieruchomości w Al. Ujazdowskich 23 w Warszawie. 13 marca 2014 r. Sąd Najwyższy wydał postanowienie, którym oddalił skargę kasacyjną Republiki Serbii w precedensowej i budzącej powszechne zainteresowanie sprawie o stwierdzenie zasiedzenia przez Serbię tej nieruchomości. Kancelaria DZP reprezentowała w tym sporze rodzinę Gawrońskich, która odzyskała nieruchomość w trybie przepisów dekretu warszawskiego z 1945 r.

7.01.2014

Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną Skarbu Państwa od wyroku zasądzającego na rzecz naszej klientki odszkodowanie za utratę nieruchomości bezprawnie przejętej na podstawie dekretu warszawskiego z 1945 r. Sąd wskazał, iż decyzją ostateczną w rozumieniu art. 160 § 6 Kodeksu postępowania administracyjnego jest dopiero druga decyzja ministra lub samorządowego kolegium odwoławczego, wydana na skutek rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

24.05.2013

23 maja 2013 r. Sąd Najwyższy uchylił postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie i przekazał temu Sądowi do ponownego rozpoznania głośną sprawę dotyczącą zasiedzenia przez Skarb Państwa budynku dekretowego przy Pl. Dąbrowskiego/ul. Kredytowej w Warszawie.

8.03.2013

Kancelaria DZP odniosła kolejny sukces w głośnej sprawie reprywatyzacji nieruchomości w Al. Ujazdowskich 23 w Warszawie. Wyrokiem z 7 marca 2013 r. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną Republiki Serbii od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oddalającego skargę Serbii na decyzje MSWiA (obecnie MSW) odmawiające wydania zezwolenia na nabycie przez Serbię tej nieruchomości w drodze zasiedzenia.

10.02.2013

Kancelaria DZP, reprezentując jeden z największych działających w Polsce banków, odniosła sukces w sprawie reprywatyzacyjnej dotyczącej nieruchomości przy ul. Wolskiej w Warszawie. Wyrokiem z 6 lutego 2013 r. Naczelny Sąd Administracyjny uchylił niekorzystny dla naszego klienta wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie i przekazał temu Sądowi sprawę do ponownego rozpoznania.

5.02.2013

4 lutego 2013 r. DZP uzyskało kolejny korzystny dla m.st. Warszawy wyrok Sądu Apelacyjnego w sporze dotyczącym korzystania przez Miasto z budynków historycznego kompleksu Pałacu Błękitnego przy ul. Senatorskiej. Jednocześnie, 23 stycznia 2013 r., Sąd Najwyższy odmówił przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej złożonej w innym wątku tego sporu przez Theta Investments Sp. z o.o.

21.12.2012

20 grudnia 2012 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał wyrok, którym oddalił apelację m.st. Warszawy od wyroku Sądu Okręgowego zobowiązującego Miasto do złożenia oświadczenia woli o przedłużeniu terminu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej na terenie objętym działaniem dekretu warszawskiego z 1945 r., co do której – jak utrzymywał pozwany – pozostawało w toku postępowanie dekretowe.

10.12.2012

6 grudnia Lech Żyżylewski, ekspert w zakresie reprywatyzacji oraz Szef Praktyki Nieruchomości w naszej kancelarii, wziął udział w debacie pt. "Roszczenia reprywatyzacyjne – hamulec gospodarki czy szansa na rozwój?", którą zorganizowała kancelaria Wardyński i Wspólnicy. Lech Żyżylewski wypowiadał się w panelu "Perspektywy dochodzenia roszczeń reprywatyzacyjnych (na przykładach gruntów warszawskich, nieruchomości rolnych i przemysłowych) i wpływ tych roszczeń na prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce".

26.06.2012

25 czerwca 2012 r. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał postanowienie, którym oddalił apelację Republiki Serbii w precedensowej i budzącej powszechne zainteresowanie sprawie o stwierdzenie zasiedzenia przez Serbię nieruchomości w Alejach Ujazdowskich 23 w Warszawie, zabudowanej zabytkowym pałacykiem. Kancelaria DZP reprezentowała w tym sporze rodzinę Gawrońskich, która odzyskała nieruchomość w trybie przepisów dekretu warszawskiego z 1945 r.

28.03.2012

27 marca 2012 r. DZP uzyskało korzystny dla m.st. Warszawy wyrok Sądu Apelacyjnego w sporze wytoczonym przez Theta Investments Sp. z o.o. o wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania przez Miasto z budynków historycznego kompleksu Pałacu Błękitnego przy ul. Senatorskiej w Warszawie.

Kontakt

Lech Żyżylewski
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Piotr Gołaszewski
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.