Anna Turska

Powiernik a opodatkowanie dywidendy

Cypr, mimo zmian wprowadzanych w polsko – cypryjskiej umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania (UPO), nadal pozostaje atrakcyjną jurysdykcją, która pozwala na znaczne oszczędności w opodatkowaniu. Warto podkreślić, że do momentu ratyfikowania zmian do UPO przez Prezydenta, obowiązuje ona w obecnym brzmieniu tj. pozwala m.in. na zmniejszenie opodatkowania dywidendy z 19 […]

Dywidenda rzeczowa – historii ciąg dalszy….

Wypłata dywidendy rzeczowej i jej skutki na gruncie prawa podatkowego to temat, który od dłuższego czasu cieszy się dużą popularnością. O ile organy podatkowe nadal przyjmują wykładnię przepisów niekorzystną dla podatników, o tyle stanowisko sadów administracyjnych w tym zakresie (w tym stanowisko NSA) ewoluuje w kierunku korzystnym dla podatników. Przykładem […]

Luksemburg do zmiany

7 czerwca 2012 r. pomiędzy Polską a Luksemburgiem został podpisany protokół zmieniający konwencję w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku. Jest to kolejny krok Ministerstwa Finansów mający na celu konsekwentną realizację wyznaczonej polityki dążącej do zmian tych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania („UPO”), które pozwalają […]

Słowacka spółka osobowa – aport

Wniesienie aportu do słowackiej spółki osobowej nie jest opodatkowane PIT. Stanowisko takie zostało potwierdzone w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w dniu 31 października 2011 r. (IBPBI/1/415-827/11/AB), w odpowiedzi na niżej przedstawiony stan faktyczny. Podatnik (polski rezydent podatkowy) zamierzał zostać wspólnikiem (komandytariuszem) komanditna spolocnost zarejestrowanej w […]

Przygotowanie produkcji wyrobów w SSE

Stanowisko spółki, zgodnie z którym, przygotowanie produkcji wyrobów w SSE korzysta ze zwolnienia o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych („CIT”), zostało potwierdzone w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 13 października 2011 r. (ILPB3-423-324/11-2/MM). […]

Dywidenda z luksemburskiego funduszu inwestycyjnego

Dochód z tytułu otrzymania dywidendy wypłacanej przez luksemburski fundusz inwestycyjny podlega zwolnieniu z opodatkowania w Polsce. Ta korzystna dla polskich inwestorów teza płynie z interpretacji wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 27 października 2011 r. (IPPB2/415-771/11-2/MS1). Powyższe stanowisko potwierdza liczne interpretacje organów podatkowych dotyczące zaistniałej sytuacji. Dosyć […]