Anna Turska

Sukcesja w umowach leasingu a aport

W odpowiedzi na zapytanie podatnika, czy spółka komandytowa, jako beneficjent aportu w postaci przedsiębiorstwa osoby fizycznej stanie się stroną umów leasingowych w rozumieniu prawa podatkowego, a tym samym czy wspólnicy tej spółki będą mogli zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatki z tytułu rat leasingowych, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w […]

Objęcie udziałów w spółce kapitałowej

W momencie objęcia przez podatnika udziałów w podwyższonym kapitale spółki kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny w postaci posiadanych przez niego praw do znaków towarowych po stronie podatnika powstanie przychód równy wartości nominalnej objętych udziałów.

Zysk niepodzielony – historii ciąg dalszy

Podjęcie przez walne zgromadzenie spółki z o.o. uchwały o podziale zysku i przekazaniu go na kapitał zapasowy, a następnie przekształcenie tej sp. z o.o. w spółkę komandytową, nie powoduje powstania po stronie wspólników spółki komandytowej jakiegokolwiek dochodu, który podlegałby opodatkowaniu.

Opodatkowanie akcjonariusza SKA

16 stycznia 2012 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 7 sędziów podjął uchwałę dotyczącą sposobu opodatkowania dochodu spółki kapitałowej posiadającej status akcjonariusza spółki komandytowo – akcyjnej (SKA), orzekając, iż dochód akcjonariusza SKA podlega opodatkowaniu w dniu faktycznego otrzymania dywidendy.

Nowe brzmienie polsko – cypryjskiej UPO

W dniu wczorajszym tj. 22 marca 2012r. podpisany i opublikowany został protokół między Polską a Cyprem o zmianie polsko – cypryjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania („UPO”). Obecnie Ministerstwo Finansów przygotowuje się do procedury ratyfikacyjnej. Wysoce prawdopodobnym jest, iż zmiany przewidziane w protokole znajdą zastosowanie do opodatkowania dochodów uzyskanych od […]

Usługi członków zarządu spółki cypryjskiej a zakład w Polsce

Usługi eksperckie świadczone przez członków zarządu spółki cypryjskiej nie powodują powstania zakładu na terytorium Polski. Ta niewątpliwie korzystna dla polskich podatników teza, płynie z interpretacji wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (DIS) w dniu 15 czerwca 2011 (IPPB5/423-335/11-2/PS). Dosyć często stosowanym obecnie rozwiązaniem, jest inwestowanie przez polskich inwestorów poprzez […]

Definicja zcp a zobowiązania

Jedną z ustawowych przesłanek do uznania zespołu składników materialnych i niematerialnych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa (ZCP) jest wyodrębnienie finansowe. Oznacza ono sytuację, w której (i) zapewniona jest możliwość przyporządkowania do danej części przedsiębiorstwa przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań w ewidencji księgowej oraz (ii) istnieje zespół narzędzi rachunkowych umożliwiających […]

Opodatkowanie akcji pracowniczych

Nabycie przez pracowników akcji obcej spółki nie stanowi przychodu ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o PIT. Taka teza wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 kwietnia 2011 r. (sygn. II FSK 1410/10). NSA dodatkowo uznał, iż w sytuacji gdy pracownicy byli uczestnikami programu […]

Zbycie ogółu praw i obowiązków w sp. j. – PIT

W kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym przychodu otrzymanego przez wspólnika spółki jawnej z tytułu przeniesienia na wspólników ogółu praw i obowiązków przysługujących mu w spółce jawnej zapadł wyrok (wydany przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w dniu 6 kwietnia 2011. sygn. I SA/Bk 659/10).

Ulga na złe długi a zmiana przepisów

Brak przepisów intertemporalnych odnoszących się do nowelizacji przepisów art. 89a i art. 89b ustawy o podatku od towarów i usług w ustawie z dnia 7 listopada 2008 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw oznacza bezpośrednie obowiązywanie nowych norm prawnych od 1 grudnia […]