Jan Kozakoszczak

Paralegal

Roszczenie o przywrócenie do pracy

Roszczenie o przywrócenie do pracy

Możliwość wystąpienia przez pracownika do sądu z roszczeniem o przywrócenie do pracy jest istotnym gwarantem ochrony trwałości stosunku pracy. Znajomość tego instrumentu jest ważna dla obu stron stosunku pracy. Dla pracodawców – aby unikali potencjalnego ryzyka przy rozwiązywaniu umów o pracę – oraz dla pracowników – aby byli świadomi koniecznych […]

Przejrzystość wynagrodzeń – rewolucja na rynku pracy?

Przejrzystość wynagrodzeń – rewolucja na rynku pracy?

Przejrzystość i jawność wynagrodzeń jest od lat aktualnym tematem w dyskursie rynku pracy. Zarówno pracownikom, jak i osobom starającym się o zatrudnienie zależy na sprawiedliwych i jasnych systemach wynagradzania, a w szczególności na zapewnieniu równości wynagrodzeń za taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości, bez dyskryminacji ze względu […]

Dyskryminacja a nierówne traktowanie – na co uważać?

Dyskryminacja a nierówne traktowanie – na co uważać?

24 sierpnia 2023 r. Sąd Najwyższy rozstrzygnął w uchwale o sygn. III PZP 1/23 zagadnienie prawne. Zagadnienie dotyczyło zadanego przez Sąd Okręgowy w Krakowie pytania, czy do odszkodowania dochodzonego z tytułu naruszenia zasady równego traktowania pracowników (art. 112 k.p.) znajdują zastosowanie przepisy Rozdziału IIa Działu I Kodeksu pracy. W praktyce […]