Katarzyna Maćkowska

Będą e-deklaracje i inkasenci…

6 marca br. wchodzi w życie ustawa z dnia 25 stycznia 2013 r. zmieniająca ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nowelizacja wprowadza między innymi pewne uproszczenia związane z deklarowaniem i poborem opłaty za gospodarowanie odpadami, między innymi możliwość: poboru opłaty śmieciowej w drodze inkasa, składania deklaracji o wysokości […]

Opłata śmieciowa poza VAT – pisemne uzasadnienie wyroku WSA w Rzeszowie

Ukazało się już pisemne uzasadnienie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 13 listopada 2012 r. o sygn. akt I SA/Rz 968/12. W przedmiotowym, korzystnym dla gmin orzeczeniu, WSA uznał, iż gmina organizując system gospodarowania odpadami komunalnymi nie działa jako podatnik VAT, a pobierana przez nią „opłata śmieciowa” stanowi […]

Pierwszy wyrok dotyczący statusu opłaty śmieciowej na gruncie VAT

W dniu 13 listopada 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie wydał wyrok dotyczący klasyfikacji na gruncie podatku VAT „opłaty śmieciowej” pobieranej na podstawie znowelizowanych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (sygn. akt I SA/Rz 968/12). Sąd uznał, że gmina organizując system gospodarowania odpadami komunalnymi nie działa […]

Duży dach może słono kosztować…

Samorządy poszukują coraz to nowych metod ratowania swych budżetów. Na skutek postulatów zgłaszanych przez gminy, 2 października br. do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Głównym celem projektu jest umożliwienie ustalania wysokości opłat za odprowadzenie ścieków pochodzących ze zgromadzonej […]

„Opłata śmieciowa” – podatek od podatku?

W nowym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości, zamiast wynagrodzenia wybranej przez siebie firmie świadczącej usługę odbioru śmieci, będą zobowiązani do uiszczania na rzecz gminy opłaty za gospodarowanie odpadami (potocznie określanej mianem „opłaty śmieciowej”). Stawka opłaty (jak również termin, częstotliwość i tryb jej uiszczania) będzie ustalana przez radę gminy w […]

Zachowanie prawa do odliczenia podatku VAT

W ostatnim czasie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał wyrok w sprawach połączonych Mahagében kft i Péter Dávid (C-80/11, C-142/11), z którego wynika jednoznacznie, iż jedynie istnienie świadomości co do oszustwa podatkowego na wcześniejszym etapie obrotu uniemożliwia odliczenie podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących transakcje pomiędzy podatnikiem a jego kontrahentem. […]

„PTF” – projekt KE

„PTF” (ang. „FTT”) to projektowany podatek od transakcji finansowych (ang. financial transaction tax). Podatek ma dotyczyć transakcji finansowych w Unii Europejskiej dokonywanych za pośrednictwem zlokalizowanych tu instytucji finansowych.