Krzysztof Kumala

Opiniowanie lokali przeznaczonych na hurtownię przez WIF

Zgodnie z przepisami Prawa farmaceutycznego wniosek skierowany do Głównego Inspektora Farmaceutycznego o udzielenie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej powinien zawierać m.in. opinię wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego o przydatności lokalu przeznaczonego na hurtownię. Niemniej praktyka pokazuje, że działania opiniodawcze podejmowane przez organ potrafią wykroczyć poza wskazaną wyżej kompetencję.

Wytyczne w sprawie informowania konsumentów o żywności

Przedsiębiorcy funkcjonujący na rynku żywności powinni pamiętać o wielu nadchodzących zmianach w przepisach. Wśród nich jest m.in. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności oraz zmieniające szereg innych aktów normatywnych, którego część przepisów zacznie obowiązywać od […]

Kodeks Przejrzystości – transparentność przemysłu, a obowiązki przedsiębiorcy

Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA przyjął Kodeks Przejrzystości, którego celem jest zapewnienie transparentności w relacjach z przedstawicielami zawodów medycznych (dalej jako: HCP) oraz organizacjami ochrony zdrowia (dalej jako: HCO). Należy jednocześnie pamiętać, że ujawnianie opisanych w nim korzyści będzie rodziło szereg obowiązków dla jego sygnatariuszy m.in. w zakresie wewnętrznych […]