Marta Jaśkiewicz

Zjawisko korupcji w refundacji leków

Zjawisko korupcji w refundacji leków

W 2012 roku w związku z wejściem ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1536 ze zm.) pojawiło się nowe przestępstwo o charakterze korupcyjnym. Spróbujemy wyjaśnić na czym ono polega i jaka jest jego skala na podstawie zgromadzonych i opublikowanych przez Centralne Biuro Antykorupcyjne danych w Mapie korupcji.

Healthcare and medicine.

Rewolucyjne zmiany w ratownictwie medycznym

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw, który w piątek 14 października 2016 r. trafił do konsultacji publicznych, wprowadza kluczowe zmiany w całym systemie ratownictwa medycznego.

assortment of pills and capsules

Sztywne limity substancji psychoaktywnych w lekach bez recepty

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu substancji o działaniu psychoaktywnym oraz maksymalnego poziomu ich zawartości w produkcie leczniczym w ramach jednorazowej sprzedaży. Podstawą do wydania rozporządzenia jest art. 71a ust. 5 prawa farmaceutycznego, który wejdzie w życie – podobnie jak projektowany akt wykonawczy – 1 stycznia 2017 r.

Pregnant girl doing on ultrasound examination

Czy nowe standardy opieki okołoporodowej są gwarancją bezpieczeństwa?

2 czerwca 2016 r. wchodzi w życie rozporządzenie w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w dziedzinie położnictwa i ginekologii z zakresu okołoporodowej opieki położniczo-ginekologicznej, sprawowanej nad kobietą w okresie ciąży, porodu, połogu, w przypadkach występowania określonych powikłań oraz opieki nad kobietą w sytuacji niepowodzeń położniczych – placówki medyczne i lekarze muszą przygotować się na zmiany, związane z wprowadzeniem nowych zasad.