Michał Bagłaj

Gra o strumień odpadów – nowe wymagania dla RIPOK

Do 30 czerwca 2016 r. sejmiki powinny uchwalić zaktualizowane wojewódzkie plany gospodarki odpadami („WPGO”). W jednych województwach praca już wre (https://www.mazovia.pl/ekologia-i-srodowisko/odpady/plan-gospodarki-odpadami/), w innych zapewne niedługo wrzeć zacznie. Będzie to bez wątpienia praca ciekawa, bowiem przyjmując nowy katalog regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych („RIPOK”) Ustawodawca nie ułatwił zadania samorządowcom. W […]

Jak łatwo pozamiatać problem, czyli o rażąco niskich cenach w postępowaniach na odbiór i zagospodarowanie odpadów

Z naszych obserwacji wynika, że w wielu z rozstrzygniętych dotychczas przez gminy postępowań na odbiór i zagospodarowanie odpadów wykonawcy składają oferty zawierające bardzo niskie ceny, nierzadko o kilkadziesiąt procent niższe niż te, które wynikają z szacunków przeprowadzonych przed wszczęciem postępowań przez same samorządy. Jak pokazują przykłady (nie tylko GDDKiA), coś […]

Problem wypowiadania dotychczasowych umów na odbiór odpadów

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, począwszy od 1 lipca 2013 roku odpowiedzialność za gospodarkę odpadami – organizację ich odbioru od mieszkańców i zagospodarowanie, zaczną ponosić gminy. W ramach tego obowiązku wójt, burmistrz lub prezydent miasta będzie zawierał z wyłonionym przez siebie w odpowiednim postępowaniu przedsiębiorcą […]

Umowa na odbiór odpadów komunalnych

Dużo uwagi poświęciliśmy dotychczas na blogu kwestii przetargów na wybór przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Z tym tematem bezpośrednio wiąże się kolejne bardzo istotne zagadnienie – treść umowy na odbieranie odpadów zawieranej w efekcie takiego przetargu. To właśnie zawarcie umowy, a nie sam przetarg, jest przecież zasadniczym celem […]