Paweł Mirosz

Food Law Advisor

Parlament przyjął projekt nowej dyrektywy w sprawie wzmocnienia pozycji konsumentów w procesie transformacji ekologicznej

Parlament przyjął projekt nowej dyrektywy w sprawie wzmocnienia pozycji konsumentów w procesie transformacji ekologicznej

11 maja 2023 r. posłowie Parlamentu Europejskiego przegłosowali projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2005/29/WE w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych i dyrektywę 2011/83/UE w sprawie praw konsumentów[1]. Projekt stanowi jedną z inicjatyw nowego programu na rzecz konsumentów (ang. New Consumer Agenda) i planu działania dotyczącego gospodarki o obiegu […]

Nowe rozporządzenie określające najwyższe dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń w żywności

Nowe rozporządzenie określające najwyższe dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń w żywności

W dniu 25 maja 2023 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/915 z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów niektórych zanieczyszczeń w żywności (Dz.U. L 119 z 5.5.2023, str. 103—157, dalej jako „Rozporządzenie”). Przedmiotowe Rozporządzenie uchyla dotychczas obowiązujące, a wielokrotnie nowelizowane, rozporządzenie (WE) nr 1881/2006. […]

Oświadczenia środowiskowe (tzw. „green claims”) przedmiotem prac Komisji Europejskiej

Oświadczenia środowiskowe (tzw. „green claims”) przedmiotem prac Komisji Europejskiej

Z danych Komisji Europejskiej wynika, że na rynku unijnym stosowanych jest kilkadziesiąt różnych oznaczeń, które odwołują się do zrównoważonego charakteru produktów lub działalności przedsiębiorstw. Na przykładzie łańcucha żywnościowego oznaczenia środowiskowe często odwołują się do zrównoważonego modelu działalności podmiotów począwszy od produkcji podstawowej i hodowli, poprzez technologię produkcji środków spożywczych, aż […]

Etykiety wielowarstwowe (peel-off) uznane przez sąd – ważny wyrok o etykietowaniu małych opakowań środków spożywczych

Etykiety wielowarstwowe (peel-off) uznane przez sąd – ważny wyrok o etykietowaniu małych opakowań środków spożywczych

Zgodnie z przepisami unijnymi w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (rozporządzenie 1169/2011[1]), obowiązkowe informacje muszą być łatwo dostępne, a w przypadku żywności opakowanej muszą się znajdować albo na opakowaniu, albo na dołączonej do niego etykiecie. Zależnie od kategorii środka spożywczego obowiązuje krótsza, bądź dłuższa lista informacji, których podanie […]

„Najlepiej spożyć przed …. Często dobre dłużej” – nadchodzi ważna zmiana rozporządzenia nr 1169/2011

„Najlepiej spożyć przed …. Często dobre dłużej” – nadchodzi ważna zmiana rozporządzenia nr 1169/2011

Ograniczenie strat i marnotrawienia żywności jest niezbędne na drodze do zrównoważenia unijnego systemu żywnościowego. W ramach strategii „od pola do stołu” Komisja Europejska zobowiązała się do zmniejszenia o połowę ilości odpadów żywnościowych na mieszkańca na poziomie detalicznym i konsumenckim do 2030 r., m.in. poprzez konkretne rozwiązania prawne. Jednym z takich rozwiązań […]

Żywność medyczna – klasyfikacja produktów do stosowania w „innych uzasadnionych medycznie wymogach żywieniowych”

Żywność medyczna – klasyfikacja produktów do stosowania w „innych uzasadnionych medycznie wymogach żywieniowych”

W ubiegłym roku do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wpłynął wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym odnośnie wykładni rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 609/2013[1] (dalej „Rozporządzenie”). Osią sporu w sprawie o sygnaturze C-418/21 było (zdaniem powoda) nieuprawnione wprowadzanie do obrotu i reklama dwóch rodzajów produktów jako żywności specjalnego przeznaczenia medycznego (FSMP). […]

Jakość handlowa artykułów rolno spożywczych – nowe kompetencje, obszary i techniki urzędowej kontroli

Jakość handlowa artykułów rolno spożywczych – nowe kompetencje, obszary i techniki urzędowej kontroli

Ustawa o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych („ustawa jhars”) była kilkukrotnie nowelizowana w 2022 r., w tym w zakresie jakości handlowej wyrobów winiarskich, rejestru rzeczoznawców i kompetencji inspekcji co do artykułów pochodzących z produkcji ekologicznej. Biorąc pod uwagę wpływ nowych przepisów na rynek, kluczową nowelizację ustawy opublikowano w dzienniku urzędowym z dnia […]

Grzyby w żywności – wykaz grzybów rozszerzony o 25 nowych gatunków

Grzyby w żywności – wykaz grzybów rozszerzony o 25 nowych gatunków

18 listopada weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy. W znowelizowanym rozporządzeniu zmianie uległ między innymi Załącznik numer 1 stanowiący wykaz grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych oraz środków spożywczych zawierających grzyby (dalej jako „Wykaz”).

Nanomateriały w żywności – perspektywa zmian prawnych, urzędowe kontrole

Nanomateriały w żywności – perspektywa zmian prawnych, urzędowe kontrole

Nanotechnologia jest jedną z najbardziej ekscytujących i dynamicznie rozwijających się dziedzin nauki, która w najbliższej dekadzie będzie miała wpływ na nasze życie. Nanomateriały występują naturalnie w środowisku ale mogą być także rezultatem celowych procesów technologicznych. Definicja prawna nanomateriałów ewoluuje wraz z postępem wiedzy, technologii i metod badawczych. Na początku czerwca Komisja Europejska przedstawiła nowe Zalecenie dotyczące definicji nanomateriału (2022/C 229/01).