Piotr Najbuk

Prawnik, Senior Associate

Zajmuje się doradztwem dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Ponadto realizuje innowacyjne projekty związane z sektorem ochrony telekomunikacyjnej, a także dla Centrum Systemów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia (uwierzytelnianie dokumentacji medycznej). Zajmuje się także doradztwem dla firm z sektora farmaceutycznego (reklama, rejestracja produktów leczniczych, mechanizm refundacyjny), prawem żywnościowym oraz doradztwem w zakresie prawa konstytucyjnego.

Cloud Computing

Ochrona danych medycznych w chmurze

Model usług chmurowych może mieć, i coraz częściej ma, szerokie zastosowanie w usługach medycznych. Może on zostać przykładowo wykorzystany w związku zawarciem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych przez podmiot wykonujący działalność leczniczą a podmiot zewnętrzny (dostawca rozwiązań IT). Rozwiązanie chmurowe może również zostać potencjalnie wykorzystane bez zawierania umowy powierzenia przetwarzania […]

Telemedycyna i e-zdrowie – rewolucja informatyczna w obszarze ochrony zdrowia

Rewolucja technologiczna w ochronie zdrowia w obszarze technologii informacyjno-komunikacyjnych jest faktem. Szczególnie interesującym obszarem w ramach szeroko rozumianego e-zdrowia jest telemedycyna rozumiana jako udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na odległość. Obecnie w krajach rozwiniętych ciężar dyskusji i działań dotyczących telemedycyny ulega istotnemu przesunięciu – z rozważań nad tym, czy warto stawiać […]

Healthcare and medicine.

Minister Zdrowia podpisał Deklarację Bałtycką

Deklaracja Bałtycka jest odpowiedzią na wymagania jakie Komisja Europejska postawiła w „Zielonej księdze w zakresie zdrowia mobilnego”. Chodzi o umożliwienie bezpiecznego wykorzystania nowych technologii mobilnych w opiece zdrowotnej, które mają zwiększać efektywność i dostępność diagnostyki, leczenia i rehabilitacji zmniejszając tym samym dysproporcje w opiece medycznej nad pacjentem.

Usługi telemedyczne a zwolnienie z VAT – interpretacja Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 31 grudnia 2014 r.

Opodatkowaniu podatkiem od towaru i usług, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054) nie podlegają m.in. usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawa towarów i świadczenie […]

Rozwój branży ochrony zdrowia w 2015 r. – relacja z seminarium

W ciągu ostatnich dwóch tygodni kancelaria Domański Zakrzewski Palinka przeprowadziła cykl śniadań biznesowych. W Warszawie, Wrocławiu i Poznaniu gościliśmy ponad 150 osób związanych z branżą ochrony zdrowia w Polsce. Tematyka seminariów została podyktowana kluczowymi zmianami prawnymi, jakie będą wprowadzane od 2015 r. w sektorze medycznym. Najistotniejsze z nich to:

Rok funkcjonowania Zintegrowanego Informatora Pacjenta – czas podsumowań

1 lipca 2013 roku wystartował Zintegrowany Informator Pacjenta (ZIP). Zgodnie ze słowami Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza,  miał być to kolejny krok na drodze do informatyzacji służby zdrowia. ZIP jest drugim po e-WUŚ (Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorcy) ogólnopolskim systemem informatycznym, umożliwiającym bardziej dogodne warunki korzystania ze świadczeń zdrowotnych – pierwszy z […]

Spory wokół klauzuli sumienia, a obowiązujące prawo

Deklaracja katolickich lekarzy, a potem sprawa prof. Chazana spowodowały, że temat autonomii lekarza udzielającego świadczeń zdrowotnych w placówkach publicznych stał się przedmiotem głośnych publicznych sporów, dotyczących zagadnień etycznych. W ogniu dyskusji między „obrońcami życia” a innymi osobami, często zapomina się o tym co mówią obowiązujące przepisy.

Powierzenie przechowywania dokumentacji medycznej

Szykują się duże zmiany w ustawie o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Ministerstwo Zdrowia przygotowało założenia do projektu zmiany ww. ustawy w październiku 2013 roku. Projekt obecnie znajduje się na etapie konsultacji publicznych. Jedną z ważniejszych zmian jest zamiar wprowadzenia instytucji powierzenia przechowywania dokumentacji medycznej.