Projekt ustawy wprowadzający dyrektywę transgraniczną już po I czytaniu

Rozwiązania określone w dyrektywie transgranicznej mają umożliwić pacjentom leczenie się poza granicami kraju, na koszt podmiotu zobowiązanego do finansowania świadczeń gwarantowanych, jeżeli takie świadczenie będące przedmiotem leczenia jest świadczeniem gwarantowanym. Jednakże do tej pory Polska nie uchwaliła ustawy, która wprowadziłaby rozwiązania określone w dyrektywie transgranicznej, mimo że termin na powyższe […]

Mapy potrzeb zdrowotnych – dobry pomysł, gorsze wykonanie

Istotnymi i bardzo interesującymi elementami „pakietu kolejkowego” opublikowanego przez ministerstwo zdrowia na początku kwietnia są tzw. mapy potrzeb zdrowotnych. Projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach przewiduje utworzenie ogólnopolskiej mapy potrzeb zdrowotnych oraz regionalnych map potrzeb zdrowotnych.

Od 2016 r. receptę pacjentowi wypisze pielęgniarka i wystawi skierowanie na badania

3 kwietnia 2014 roku ministerstwo zdrowia ogłosiło projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z założeniami autorów zmian średni personel medyczny zyska nowe uprawnienia. Będzie mógł ordynować pacjentom niektóre leki i wystawiać skierowanie na część badań. Za przyczynę zmian podaje się potrzebę […]

Telemedycyna – aktualny stan prawny i perspektywy zmian w przyszłości

Telemedycyna na świece stanowi jeden z najdynamiczniej rozwijających się obszarów w ramach ochrony zdrowia. Telemedycynę można określić jako gałąź medycyny zajmującą się udzielaniem świadczeń zdrowotnych na odległość. Obecnie mamy do czynienia z luką prawną w odniesieniu do telemedycyny, gdyż nie została zdefiniowana w przepisach. Co więcej, brak jest wystarczających uregulowań […]

Medyczna dyrektywa transgraniczna – skutki dla pacjentów

Dyrektywa 2011/24/UE dotycząca transgranicznej  opieki zdrowotnej weszła w życie 25 października 2013 r. Ta właśnie data była terminem, do którego powinna być ona wprowadzona do polskiego porządku prawnego. Niestety jak ma to miejsce w przypadku wielu innych aktów prawnych ustawodawca spóźnia się z implementacją zapisów dyrektywy. Prace nad projektem nowelizacji […]