Przemysław Zdrajkowski

Czy znowu będzie głośno o hałasie?

W Polsce toczy się od dłuższego czasu dyskusja nad racjonalnością stosowanych przez ustawodawcę instrumentów mających zapewnić ochronę środowiska przed nadmiernym hałasem. Zagadnienie to było szczególnie widoczne przy montażu ekranów akustycznych wzdłuż dróg. Często okazywało się, że były one montowane wzdłuż terenów niezabudowanych, np. pól uprawnych i lasów. Problem został dostrzeżony […]

Walka z niską emisją – nowe instrumenty prawne

Polska boryka się z problemem tzw. niskiej emisji. W zeszłym roku głośno było o wyroku WSA w Krakowie z dnia 22 sierpnia 2014 roku (sygn. akt SA/Kr 490/14), który stwierdził nieważność uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr XLIV/703/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie określenia rodzajów paliw […]

Kiedy należy sporządzić raport początkowy?

Ostatnia nowelizacja Prawa ochrony środowiska zmieniła przepisy dotyczące zasad ochrony gleby, ziemi i wód podziemnych. Wprowadziła nowe instrumenty ochrony ww. elementów środowiska. Jednym z tych instrumentów ochrony jest raport początkowy. Problem w tym, że wspomniana nowelizacja nie obejmuje przepisów szczegółowych, które określałyby kiedy należy sporządzić taki raport. Obowiązek sporządzenia raportu […]

Krótko o dylematach art. 32 ust. 1 Prawa budowlanego, czyli jakie pozwolenia środowiskowe powinny zostać uzyskane przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę

Przepisy prawa budowlanego obligują inwestora do uzyskania m.in. pozwoleń wydawanych na podstawie odrębnych przepisów (tj. innych niż prawo budowlane), zanim zostanie wydane pozwolenie na budowę (art. 32 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego). Prawo budowlane stanowi, że chodzi o pozwolenia „wymagane przepisami szczególnymi”. Odnosząc powyższą regulację do pozwoleń środowiskowych (tj. […]

Czy drzewo zagrażające życiu można usunąć bez zezwolenia?

W dniu 1 lipca 2014 roku Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w sprawie kar pieniężnych za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia. Sprawa dotyczyła m.in. usuwania drzew zagrażających bezpieczeństwu ludzi lub mienia. Skarga konstytucyjna dotyczyła m.in. przepisu art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie przyrody, zgodnie z którym […]

Koniec „ery” reklamówek?

Jednym z istotnych problemów środowiskowych, na które zwraca się uwagę w debacie publicznej jest wpływ tzw. reklamówek na stan środowiska. Szczególnie ożywiona dyskusja odbywa się w UE i w Stanach Zjednoczonych (por. https://www.treehugger.com/sustainable-product-design/plastic-bag-bans-spreading-united-states.html). Z polskiego punktu widzenia istotny może być przede wszystkim projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę […]

Kwalifikacja odpadów wytwarzanych na imprezie masowej

Pod koniec zeszłego roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu stwierdził, że „(…) organizator imprezy masowej nie może zostać uznany za właściciela nieruchomości, na którego rada gminy może nałożyć obowiązki zapewniające utrzymanie czystości i porządku na terenie miejsca imprezy” (wyrok WSA w Poznaniu z dnia 16 grudnia 2013 roku, II SA/Po […]

Coraz trudniej ustalić strony postępowania w sprawie decyzji środowiskowej

Ustalenie stron postępowania administracyjnego jest jedną z podstawowych czynności jakie powinien przeprowadzić organ prowadzący postępowanie. Nieprawidłowe ustalenie zakresu stron i np. pominięcie w postępowaniu osoby, która stroną powinna być, prowadzi do wadliwości postępowania i może stanowić podstawę do wznowienia postępowania. Powyższe, ogólne zasady kpa, dotyczą oczywiście również postępowania w sprawie […]

Czy dla potwierdzenia spełnienia przez bazę magazynowo-transportową wymogów określonych w rozporządzeniu konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego?

Jednym z obowiązkowych elementów każdej bazy magazynowo-transportowej tworzonej w związku z prowadzeniem działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest zagwarantowanie, aby teren bazy był wyposażony w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymaganiami określonym w Prawie wodnym [§ […]