Anna Turska

Zwrot kosztów pacjentów za badania kliniczne

Uczestnicy badań klinicznych nie będą płacić podatku od zwrotu kosztów podróży do ośrodków klinicznych. Zgodnie z najnowszymi interpretacjami organów podatkowych zwrot pacjentom kosztów przejazdu na badania kliniczne prowadzone przez firmy farmaceutyczne należy traktować tak samo, jak diety i inne należności za czas podróży osób niebędących pracownikami. Stanowisko to zostało zaprezentowane […]

Trybunał Konstytucyjny: przepisy o nieujawnionych źródłach niezgodne z Konstytucją

Dwa przepisy podatkowe o nieujawnionych źródłach są niezgodne z Konstytucją – tak orzekł wczoraj Trybunał Konstytucyjny (sygn. akt SK 18/09), rozpoznając skargę konstytucyjną dotyczącą opodatkowania stawką 75% dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach. Na temat wyroku pisaliśmy już tutaj. Zgodnie z sentencją Trybunał uznał za […]

Podatnicy bez ochrony?

Wystąpienie z wnioskiem o indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego to łatwe i stosunkowo tanie narzędzie zarządzania ryzykiem podatkowym służące podatnikom jako tarcza ochronna przed negatywnymi skutkami postępowań czy kontroli podatkowych.

PIT-8C dla lekarzy uczestniczących w spotkaniach reklamowych?

Szkolenia i konferencje organizowane dla lekarzy, uprawnionych do wystawiania recept, w ramach których prezentowane są zasady prawidłowego stosowania leków wprowadzanych do obrotu stanowią dla lekarzy przychód. Niemniej jednak, zdaniem sądów administracyjnych, tego typu wydarzenia wypełniają definicję reklamy i promocji produktów farmaceutycznych, o której mowa w ustawie Prawo farmaceutyczne, przez co […]

Usługi przygotowania dokumentacji lekarskiej korzystają ze zwolnienia z VAT

We wniosku o indywidualną interpretację prawa podatkowego szpital wskazał, że jest Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej działającym na zasadach określonych w ustawie z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej („ustawa o działalności leczniczej„). Zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta […]

Usługi marketingowe – zmiana podejscia

Celem wsparcia sprzedaży oferowanych produktów podmioty z branży farmaceutycznej zawierają umowę z zewnętrznym podmiotem lub spółką z grupy zajmującą się marketingiem („Agencja”). Umowa dotyczy bezpośredniej i pośredniej promocji produktów leczniczych oferowanych przez podmioty z branży farmaceutycznej.

Turystyka medyczna a VAT

Wśród mieszkańców państw, których obywatele mogą pochwalić się wyższymi zarobkami niż w Polsce, coraz popularniejsza staje się tzw. turystyka medyczna.

Wypłata dywidendy do zagranicznego funduszu inwestycyjnego

10 maja br. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawach połączonych C-338/11 do 347/11. Wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym zostały złożone w ramach sporów pomiędzy przedsiębiorstwami zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) niebędącymi rezydentami a francuskimi organami podatkowymi w przedmiocie potrącenia podatku u źródła, a dotyczącego […]