Anna Miklaszewska

Prawnik, Associate

Etykiety wielowarstwowe typu „peel-off” w produktach spożywczych – zielone światło od NSA?

Etykiety wielowarstwowe typu „peel-off” w produktach spożywczych – zielone światło od NSA?

Wiosną 2023 r. informowaliśmy na blogu o ważnym wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, który potwierdził, że zgodne z prawem jest umieszczanie na wewnętrznej stronie etykiety wielowarstwowej „peel-off” obowiązkowych informacji o produktach spożywczych, jeśli na wierzchniej warstwie etykiety znajduje się odwołanie do informacji dostępnych na kolejnych stronach[1]. 15 lutego 2024 […]

Parlament przyjął projekt nowej dyrektywy w sprawie wzmocnienia pozycji konsumentów w procesie transformacji ekologicznej

Parlament przyjął projekt nowej dyrektywy w sprawie wzmocnienia pozycji konsumentów w procesie transformacji ekologicznej

11 maja 2023 r. posłowie Parlamentu Europejskiego przegłosowali projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2005/29/WE w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych i dyrektywę 2011/83/UE w sprawie praw konsumentów[1]. Projekt stanowi jedną z inicjatyw nowego programu na rzecz konsumentów (ang. New Consumer Agenda) i planu działania dotyczącego gospodarki o obiegu […]

Nowe rozporządzenie określające najwyższe dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń w żywności

Nowe rozporządzenie określające najwyższe dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń w żywności

W dniu 25 maja 2023 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/915 z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów niektórych zanieczyszczeń w żywności (Dz.U. L 119 z 5.5.2023, str. 103—157, dalej jako „Rozporządzenie”). Przedmiotowe Rozporządzenie uchyla dotychczas obowiązujące, a wielokrotnie nowelizowane, rozporządzenie (WE) nr 1881/2006. […]

Oświadczenia środowiskowe (tzw. „green claims”) przedmiotem prac Komisji Europejskiej

Oświadczenia środowiskowe (tzw. „green claims”) przedmiotem prac Komisji Europejskiej

Z danych Komisji Europejskiej wynika, że na rynku unijnym stosowanych jest kilkadziesiąt różnych oznaczeń, które odwołują się do zrównoważonego charakteru produktów lub działalności przedsiębiorstw. Na przykładzie łańcucha żywnościowego oznaczenia środowiskowe często odwołują się do zrównoważonego modelu działalności podmiotów począwszy od produkcji podstawowej i hodowli, poprzez technologię produkcji środków spożywczych, aż […]

Żywność medyczna – klasyfikacja produktów do stosowania w „innych uzasadnionych medycznie wymogach żywieniowych”

Żywność medyczna – klasyfikacja produktów do stosowania w „innych uzasadnionych medycznie wymogach żywieniowych”

W ubiegłym roku do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wpłynął wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym odnośnie wykładni rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 609/2013[1] (dalej „Rozporządzenie”). Osią sporu w sprawie o sygnaturze C-418/21 było (zdaniem powoda) nieuprawnione wprowadzanie do obrotu i reklama dwóch rodzajów produktów jako żywności specjalnego przeznaczenia medycznego (FSMP). […]

W 2022 r. w ramach Funduszu Medycznego sfinansowano realizację świadczeń medycznych dla 2 046 551 dzieci w wysokości 549 mln zł

Ministerstwo Zdrowia w ramach odpowiedzi na interpelacje posłów przekazało  informacje dotyczące realizacji założeń Funduszu Medycznego.
Z podanych informacji wynika, że przychody Funduszu Medycznego w poszczególnych latach funkcjonowania przedstawiały się następująco:

2020 r. – 200.105 tys. zł,
2021 r. – 4.018.192 tys. zł,
2022 r. planuje się osiągnięcie przychodów w kwocie 4.006.770 tys. zł.

Planowane zaś przychody w latach 2023-2025 będą przedstawiały się następująco:

2023 r. – 4.425.525 tys. zł;
2024 r. – 4.427.836 tys. zł;
2025 r. – 4.392.819 tys. zł;
2026 r. – 4.276.157 tys. zł.