Filip Balcerzak

Ciąg dalszy sagi o obowiązkowych przetargach na odbieranie odpadów komunalnych

Zgodnie z aktualnie obowiązującym brzmieniem ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy są odpowiedzialne za odbiór odpadów komunalnych. Jednocześnie są one zobowiązane do tego, aby zorganizować przetarg na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie tego typu odpadów. Jak wiemy, wymóg przeprowadzenia przez gminy obowiązkowych przetargów na odbieranie lub odbieranie […]

6 MJ – projekt nowego rozporządzenia w sprawie kryteriów składowania

Od dawna duże kontrowersje budzi termin wejścia w życie załącznika nr 4a do Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu („Rozporządzenie”) który, przypomnijmy, wprowadza od 1 stycznia 2013 r. zakaz składowania m.in. […]

Niekończąca się rewolucja?

Dyskusja na temat możliwości bezprzetargowego powierzania podmiotom gminnym odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wraca do Sejmu. We wrześniu wpłynęły do laski marszałkowskiej dwa projekty opozycji w sprawie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (UCPG), których celem jest umożliwienie gminom bezpośredniego powierzania odbioru odpadów spółkom komunalnym i […]

Postępowania o udzielenie zamówień publicznych na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w świetle proponowanej nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych

Znowelizowane przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132 poz. 622 ze zm.) nakładają na gminy obowiązek organizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Jednocześnie „organ gminy jest obowiązany zorganizować przetarg na odbieranie albo na […]

Nieważność jednego z „nowych” WPGO

Jak już informowaliśmy na blogu, z początkiem lipca upłynął termin na uchwalenie zaktualizowanych Wojewódzkich Planów Gospodarki Odpadami („WPGO”). Dotychczasowa lista województw, w których weszły w życie uchwały w sprawie wykonania już uchwalonych WPGO jest stosunkowo krótka. Są to: Województwo Małopolskie (25 lipca 2012 r.), Województwo Podlaskie (24 lipca 2012 r.), […]

Wyścig z czasem – prace nad nową ustawą o odpadach

W grudniu 2010 r. minął termin wdrożenia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów („Dyrektywa ramowa”). Prace nad projektem nowej ustawy o odpadach, która będzie implementować Dyrektywę ramową były traktowane drugorzędnie, a pierwszeństwo miało wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami. Efektem takiej decyzji […]