Karolina Szymczak

M jak M-09

Już w trakcie prac nad nowelizacją UCPG, w kontekście przetargów na odbieranie odpadów padało pytanie kto wystawi referencje (poświadczenie), do żądania których będą uprawnieni zamawiający na potwierdzenie spełniania warunków w zakresie wiedzy i doświadczenia (art. 22 PZP).  Wskazywano na szczególne trudności, na które napotkają przedsiębiorcy świadczący usługi na rzecz osób […]

Stan wprowadzania reformy systemu gospodarki odpadami w gminach – dane na lipiec 2012

Jest oczywistym, iż ciężar wprowadzenia w życie rewolucji odpadowej w przeważającej mierze spoczywa na gminach. Z naszych kontaktów z samorządowcami oraz przedsiębiorcami wynika, iż poziom zaawansowania gmin we wprowadzaniu reformy jest bardzo zróżnicowany. Podczas gdy niektóre z samorządów podjęły już uchwały w sprawie kształtu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi i obecnie […]

6 MJ – projekt nowego rozporządzenia w sprawie kryteriów składowania

Od dawna duże kontrowersje budzi termin wejścia w życie załącznika nr 4a do Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu („Rozporządzenie”) który, przypomnijmy, wprowadza od 1 stycznia 2013 r. zakaz składowania m.in. […]

Niekończąca się rewolucja?

Dyskusja na temat możliwości bezprzetargowego powierzania podmiotom gminnym odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wraca do Sejmu. We wrześniu wpłynęły do laski marszałkowskiej dwa projekty opozycji w sprawie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (UCPG), których celem jest umożliwienie gminom bezpośredniego powierzania odbioru odpadów spółkom komunalnym i […]

Wpis do rejestru działalności regulowanej

Wiele kontrowersji budzi kwestia wpisu do rejestru działalności regulowanej („RDR”) w kontekście przetargów na odbieranie odpadów komunalnych. Problem sprowadza się do pytania czy wpis do rejestru stanowi warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych („PZP”) oraz czy zamawiający może […]

Opłata za gospodarowanie odpadami w orzecznictwie ETS i w innych krajach UE

Dużo emocji i wątpliwości budzą kwestie związane z finansowaniem nowego systemu gospodarki odpadami. Jednym z głównych problemów wydaje się przy tym ustalenie ilości odpadów wytwarzanych na terenie gminy oraz takie skonstruowanie opłaty, aby była ona proporcjonalna do ilości odpadów odbieranych z danej nieruchomości. Na kwestię finansowania systemu gospodarki odpadami warto […]

Gospodarka odpadami wyzwaniem dla samorządów – relacja z seminarium

25 lipca mieliśmy przyjemność gościć ponad 100 uczestników na seminarium „Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – wyzwania dla samorządów. Organizacja systemu. Odbiór odpadów” zorganizowanym przez kancelarię Domański Zakrzewski Palinka w ramach cyklu spotkań skierowanych dla władz i podmiotów samorządowych. Program seminarium jest dostępny na stronie https://www.dzp.pl/files/Konferencje/Program-25-07-2012.pdf

Wpełzająca rewolucja, czyli krótko o tym kiedy powstaje obowiązek regionalizacji

Zgodnie z założeniem ustawodawcy poszczególne obowiązki wynikające z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach powinny wchodzić w życie stopniowo, zgodnie z terminami określonymi w art. 10 i nast. tej ustawy. Analizując coraz liczniejsze materiały i wypowiedzi dotyczące rewolucji odpadowej, w tym dotyczące przepisów, odnosimy, być może mylne, wrażenie, że […]

Wyścig z czasem – prace nad nową ustawą o odpadach

W grudniu 2010 r. minął termin wdrożenia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów („Dyrektywa ramowa”). Prace nad projektem nowej ustawy o odpadach, która będzie implementować Dyrektywę ramową były traktowane drugorzędnie, a pierwszeństwo miało wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami. Efektem takiej decyzji […]