Magdalena Zabłocka

Brak interesu prawnego zamyka przedsiębiorcom drogę sądową

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku o sygn. akt II SA/Kr 1391/14 potwierdził linię orzeczniczą wytyczoną przez Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie o sygn. akt II OSK 1314/14. WSA odmówił przedsiębiorcy interesu prawnego we wniesieniu skargi na uchwałę rady gminy, w której gmina powierzyła świadczenie usług publicznych własnej spółce […]

Raport NIK – pozytywna ocena Projektu PPP w Poznaniu

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport z przeprowadzonej kontroli obejmującej realizację przedsięwzięć w systemie partnerstwa publiczno – prywatnego. NIK pozytywnie ocenił kontrolowane przedsięwzięcia, w tym projekt „system gospodarki odpadami dla Miasta Poznania”. NIK przeprowadził kontrolę jeszcze przed podpisaniem umowy PPP, ale – co warto podkreślić – Izba stwierdziła, że o ile […]

Poznań wybuduje spalarnię z partnerem prywatnym – szansa na nowe otwarcie rynku PPP w Polsce

Miasto Poznań oraz SITA Zielona Energia sp. z o. o. podpisały 8 kwietnia br. umowę na budowę spalarni odpadów w formule partnerstwa publiczno – prywatnego. Partner prywatny zobowiązał się do zaprojektowania, wybudowania, a następnie do eksploatacji przez 25 lat instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych (ITPOK). Instalacja ma zostać oddana do […]

Kto nadzoruje opłatę śmieciową?

Wojewoda lubelski już ponad rok temu wydał rozstrzygnięcie nadzorcze w zakresie uchwał rad gmin dotyczących opłat śmieciowych. Tymczasem Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych uznała niedawno, że to izby są właściwe do badania uchwał pod kątem ich zgodności z prawem. Jednak tylko jeden z tych organów ma rzeczywiście prawo nadzorowania tych […]

Co nowego w Poznaniu?

Postępowanie PPP pod nazwą „System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania – Kontrakt 1” powoli dobiega końca. Termin składania ofert w postępowaniu upłynął 15 listopada 2012 r. Oferty złożyły trzy podmioty: Articulus sp. z o. o., ITPOK Poznań sp. z o. o. sp. k. oraz SITA – Zielona Energia sp. z […]

Parę uwag o dialogu konkurencyjnym

W przypadku, gdy wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia PPP następuje zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy o PPP (w trybie regulowanym przez ustawę Prawo zamówień publicznych) możliwe jest zastosowanie procedury dialogu konkurencyjnego. Elementem wyróżniającym dialog od innych trybów konkurencyjnych udzielania zamówień publicznych jest możliwość wypracowania optymalnych – z punktu […]

Niektóre konsekwencje prawne realizacji zadań publicznych przez związek międzygminny

Gminy przygotowując się do wdrożenia systemu gospodarki odpadami rozważają nawiązanie współpracy w ramach związku międzygminnego. Część zadań publicznych, które zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości są zadaniami własnymi gmin, wykracza swoją skalą czy znaczeniem poza granice samej gminy. Dla przykładu, takim zadaniem jest budowa i utrzymanie instalacji regionalnych, a także […]

Ustawodawca zawsze „wie lepiej”

Ustawodawca wierzy w swą siłę sprawczą i w magię słowa zaklętego w ustawie. W zależności od przypadku regulacja ma na celu usprawnienie, ułatwienie, odbiurokratyzowanie, uelastycznienie, ograniczenie  barier… Co ciekawe, większość ustaw to nowelizacje poprzednio przyjętych przepisów, które zapewne także miały usprawnić, ulepszyć, ułatwić, itp. Czytając uzasadnienie do Ustawy o PPP […]