Marcin Pieklak

Adwokat, Partner

Specjalizuje się w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych z zakresu refundacji, finansowania świadczeń gwarantowanych oraz przetargów.
W trakcie dotychczasowej kariery zawodowej doradzał Ministrowi Zdrowia w sprawach z zakresu szeroko pojętej refundacji. Do lipca 2014 r. był pracownikiem Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia gdzie prowadził postępowania refundacyjne, reprezentował Ministra przed sądami administracyjnymi, a także współtworzył obecną praktykę refundacyjną.

Czy obowiązek miesięcznego raportowania wielkości dostaw jest uzasadniony w przypadku wszystkich leków?

Czy obowiązek miesięcznego raportowania wielkości dostaw jest uzasadniony w przypadku wszystkich leków?

2 lutego 2016 r. ukazał się projekt zmian ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12280103/12328638/12328639/dokument207061.pdf). W projekcie tym zawarte zostały także zmiany związane ze składaniem wniosków o objęcie refundacją leków, środków spożywczych oraz wyrobów medycznych. 

Rządowy projekt ustawy 75+ oraz inne zmiany w refundacji

2 lutego 2016 r. ukazał się projekt zmian ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12280103/12328638/12328639/dokument207061.pdf). Zmiana ta jest kolejną odsłoną zapowiadanego wcześniej przez rząd programu darmowych leków dla seniorów. 

Zmiany w funkcjonowaniu Komisji Ekonomicznej

28 stycznia 2016 r. Minister Zdrowia podpisał zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji Ekonomicznej. Zarządzenie to weszło w życie z dniem publikacji, tj. 29 stycznia 2016 r. Dokument podejmuje trzy kwestie działalności Komisji: uchyla przepisy dotyczące wniosków do Ministra Zdrowia w zakresie powoływania i odwoływania członków oraz zmian w regulaminie, […]

Strethoscope on heartbeat graph

Rządowy projekt ustawy 75+ trafił do konsultacji społecznych

16 grudnia 2015 r. do konsultacji społecznych przekazany został projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw zwany potocznie „Ustawą 75+” [https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12280103/12328611/12328612/dokument201882.pdf]. Inicjatywa ta została wspomniana w expose Prezesa Rady Ministrów Pani Beaty Szydło. Organizacje społeczne mają czas na ustosunkowanie się […]

Expose Ministra Konstantego Radziwiłła na Komisji Zdrowia

W dniu wczorajszym Minister Zdrowia wygłosił expose w obecności członków sejmowej Komisji Zdrowia oraz zaproszonych gości. Wystąpienie Ministra Konstantego Radziwiłła wraz z pytaniami płynącymi zarówno ze strony pozostałych posłów, w tym Mariana Zembali, czy nowego przewodniczącego Komisji Zdrowia – Bartosza Arułkowicza trwało 3 godziny.

Pierwszy projekt nowelizacji Ustawy o refundacji w nowym Sejmie

19 listopada 2015 r. do pierwszego czytania skierowany został Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz ustawy o zawodach lekarza oraz lekarza dentysty (druk sejmowy 25). Pomimo, iż projekt ten wpłynął do Sejmu 16 grudnia 2013 r. dopiero w […]

Meandry postępowania odwoławczego cz. I – artykuł z cyklu „Praktyka refundacyjna”

W związku z wątpliwościami w zakresie postępowania odwoławczego od niekorzystnej decyzji refundacyjnej, temat ten wymaga głębszej analizy. W tym postępowaniu wnioskodawcy przysługuje prawo do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Do wniosku tego stosuje się w zasadzie wszystkie przepisy regulujące instytucję odwołania od decyzji administracyjnej. Wprowadzenie środka odwoławczego posiadającego odmienną […]

Stanowisko Ministra Zdrowia w zakresie modyfikowania treści wniosku refundacyjnego – artykuł z cyklu „Praktyka refundacyjna”

W dniu 30 września 2015 r. Minister Zdrowia opublikował komunikat dotyczący braku możliwości modyfikowania urzędowej ceny zbytu po zakończeniu negocjacji z Komisją Ekonomiczną. Analogicznie organ wskazał, że niedopuszczalna jest modyfikacja wniosku w przypadku prowadzenia postępowania odwoławczego. Komunikat ten bazuje, w ocenie organu, na interpretacji uzasadnienia do wyroku WSA w  Warszawie z dnia […]