Michał Czarnuch

Adwokat, Partner

Specjalista w zakresie prawa farmaceutycznego i medycznego, ze szczególnym naciskiem na zagadnienia związane z refundacją oraz finansowaniem świadczeń zdrowotnych. Doradza także w zakresie tworzenia systemów dystrybucji i handlu produktami leczniczymi oraz systemów ochrony zdrowia, włączając w to zagadnienia związane z tworzeniem i restrukturyzacją podmiotów leczniczych, telemedycyną oraz ubezpieczeniami zdrowotnymi.
Od początku brał udział w pracach nad ustawą refundacyjną, wielokrotnie prezentując swoje stanowisko podczas dyskusji i debat publicznych, tworząc opinie i raporty na temat funkcjonowania ustawy oraz prowadząc liczne szkolenia i ogólnopolskie konferencje.
Rekomendowany z rankingu Chambers&Partners w kategorii Life Science. Praktyk o dogłębnej znajomości zagadnień – informują źródła Ch&P.

Uchwalona ustawa o działalności leczniczej

14 czerwca 2012 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw. Tego samego dnia senat przyjął ustawę bez wnoszenia poprawek. Ustawa czeka obecnie na podpis prezydenta. Wśród regulacji zmienionych przepisami powyższego aktu znalazła się ustawa refundacyjna. Nowelizacja obejmie przepisy ustanawiające zakaz stosowania […]

„Rzeczpospolita” o refundacyjnych problemach Wielkiej Orkiestry

„Rzeczpospolita” opublikowała dziś na pierwszej stronie tekst Katarzyny Nowosielskiej „Arłukowicz kontra Owsiak„, który podnosi temat, na który jako pierwsi zwróciliśmy uwagę na tym blogu (Wielka Orkiestra naruszy Ustawę refundacyjną?). Czujemy się zaszczyceni, że nie tylko przedsiębiorcy, ale również prasa czerpie wiedzę i inspiracje z naszego bloga.

Wielka Orkiestra naruszy Ustawę refundacyjną?

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy jest bezsprzecznie wspaniałą akcją, z której wszyscy Polacy powinni być dumni. Nikomu nie trzeba chyba tłumaczyć, na czym polega ta inicjatywa. W ramach najbliższego finału Wielka Orkiestra – pod patronatem Prezydenta Bronisława Komorowskiego – będzie zbierać fundusze na zakup pomp insulinowych dla kobiet ciężarnych z cukrzycą. […]

Zespół negocjacyjny

Wnioskodawcy będą mieli daleko idącą swobodę w zakresie ustalania, kto będzie ich reprezentować w toku postępowania refundacyjnego. Muszą jednak mieć na uwadze podstawowe zasady rządzące prawną instytucją przedstawicielstwa.

Franczyza a zakaz koncentracji aptek

Zezwolenia na prowadzenie apteki nie wydaje się m. in., jeżeli podmiot ubiegający się o zezwolenie prowadzi na terenie województwa (lub jest członkiem grupy kapitałowej prowadzącej) więcej niż 1 proc. aptek ogólnodostępnych albo podmioty przez niego kontrolowane w sposób bezpośredni lub pośredni, w szczególności podmioty zależne w rozumieniu przepisów o ochronie […]

Zmiany w projekcie ustawy refundacyjnej

W dniu 17 lutego 2011 r. na posiedzeniu sejmowej Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, Podkomisja przedłożyła sprawozdanie w formie tekstu jednolitego zawierające liczne zmiany do projektu ustawy refundacyjnej. Poniżej przedstawiamy najwazniejsze zmiany:

Nowe obowiązki informacyjne dotyczące wyrobów medycznych

W kwietniu Komisja wydała decyzję (Commision Decision of 19 April 2010 on the European Databank on Medical Devices (Eudamed) 2010/227/EU), zgodnie z którą państwa członkowskie od maja 2011 będą zobowiązane do przekazywania informacji do Europejskiej Bazy Danych Wyrobów Medycznych („Eudamed”).

assortment of pills and capsules

Elektroniczna ewidencja próbek

Zgodnie z art. 54 ust. 3 pkt 2 Ustawy – Prawo farmaceutyczne „osoba dostarczająca próbkę [produktu leczniczego] prowadzi ewidencję dostarczonych próbek”. Szczegółowe wymagania odnośnie do ewidencji próbek przewiduje Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie reklamy produktów leczniczych. Brzmienie przepisów Rozporządzenia powoduje wątpliwości w zakresie praktycznego funkcjonowania elektronicznej ewidencji próbek leków.