6 marca br. wchodzi w życie ustawa z dnia 25 stycznia 2013 r. zmieniająca ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Nowelizacja wprowadza między innymi pewne uproszczenia związane z deklarowaniem i poborem opłaty za gospodarowanie odpadami, między innymi możliwość:

  • poboru opłaty śmieciowej w drodze inkasa,
  • składania deklaracji o wysokości opłaty w formie elektronicznej.

Powyższe rozwiązania z pewnością ułatwią gminom pobór opłaty.

Rada gminy, która zdecydowała się wprowadzić deklaracje w formie elektronicznej, powinna w uchwale określić warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności:

  • ich format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między nimi zgodnie z przepisami o informatyzacji działalności  podmiotów realizujących zadania publiczne,
  • sposób ich przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
  • rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone.

Podejmując uchwałę rada gminy powinna uwzględnić konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ułatwienia składania deklaracji.

Przyjęte rozwiązania są rezultatem postulatów zgłaszanych przez niektóre gminy, które zamierzały wprowadzić system deklaracji elektronicznych (lub poboru opłaty przez inkasentów), a na gruncie obowiązujących dotychczas przepisów nie miały takiej możliwości.

Katarzyna Maćkowska

Katarzyna Maćkowska


katarzyna.mackowska@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *