25 września 2014 r. działająca przy Ministrze Zdrowia Komisja Akredytacyjna opublikowała propozycję zmian legislacyjnych w zakresie obowiązkowych uprawnień kierownika apteki, dokonując przy tym szerokiej krytyki obecnego stanu prawnego i rynku. Zgodnie z rekomendacją, kierownikiem apteki powinien być wyłącznie farmaceuta z co najmniej 3 letnim stażem pracy w aptece i specjalizacją z zakresu farmacji aptecznej, a w przypadku kierownika apteki szpitalnej – z farmacji szpitalnej lub klinicznej lub aptecznej.

Przepisy ustawy o Radzie Ministrów przyznają ministrom kompetencję do powoływania rad i zespołów, jako organów pomocniczych w sprawach należących do zakresu ich działania.

Taki zespół został powołany Zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2003 r. w sprawie powołania zespołu mającego za zadanie opiniowanie wniosków jednostek szkolących ubiegających się o akredytację na prowadzenie specjalizacji dla farmaceutów.

Zespół podjął uchwałę dotyczącą brzmienia art. 88 ust. 2 Prawa farmaceutycznego, który stanowi o minimalnych wymaganiach stawianych kierownikowi apteki.

Zgodnie z obecnym brzmieniem Prawa farmaceutycznego kierownikiem apteki może być farmaceuta, który ma co najmniej 5 letni staż pracy w aptece lub 3 letni staż pracy w aptece, w przypadku gdy posiada specjalizację z zakresu farmacji aptecznej.

W ocenie Zespołu, obecne brzmienie przepisu nie daje możliwości weryfikacji wiedzy i predyspozycji osób zajmujących stanowiska kierownicze w aptece. Zdaniem Zespołu może to zostać spełnione przez nałożenie obowiązku posiadania specjalizacji i aktywne uczestnictwo w szkoleniach. W rezultacie Zespół zaproponował następującą modyfikację przepisu:

Kierownikiem apteki ogólnodostępnej może być farmaceuta, o którym mowa w ust 1. [farmaceuta określony przepisami ustawy o izbach aptekarskich], który ma co najmniej 3 letni staż pracy w aptece, i posiada specjalizację z zakresu farmacji aptecznej, a w przypadku kierownika apteki szpitalnej z farmacji szpitalnej, farmacji klinicznej lub farmacji aptecznej.

Proponowana modyfikacja wyłączyłaby zatem możliwość zostania przez farmaceutę kierownikiem apteki, bez odpowiedniej specjalizacji.

Zwracamy uwagę, że uchwała Zespołu jest wyłącznie rekomendacją. W rezultacie nie ma jakiejkolwiek mocy prawnej i obowiązujące pozostaje pierwotne brzmienie przepisu Prawa farmaceutycznego.

Rekomendacja Zespołu stawia poprzeczkę kwalifikacyjną bardzo wysoko. Żaden z wcześniej obowiązujących aktów normatywnych nie stawiał tak restrykcyjnych obowiązków choć, z każdą kolejną regulacją obowiązującą w Polsce, wymogi te rosły.

Zespół także poddał krytyce obecnie działający rynek. W szczególności zwrócił uwagę, że:

  • właścicielem apteki może być osoba nieposiadająca wykształcenia farmaceutycznego, czyli w ocenie organu „managera”, który jest figurantem, a nie osobą zarządzającą w rozumieniu obowiązujących przepisów,
  • środowisko aptekarskie, jest zniechęcone obecnymi zmianami, umożliwiającymi prowadzenie działalności przez tzw. „sieci”, oraz zwróciła uwagę na konstrukcję struktur dystrybucyjnych.

Obecnie zakładanie aptek podlega swobodzie działalności gospodarczej. Każdy kto spełni warunki ustawowe może podjąć określoną działalność gospodarczą. W zakresie aptek jest to m.in. obowiązek spełnienia wymagań lokalowych, zatrudnienia kierownika apteki i otrzymania zezwolenia od właściwego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego.

Kierownik apteki zgodnie z art. 87 ust. 5 pkt 1 Prawa farmaceutycznego odpowiada za:

organizację pracy w aptece, polegającą m.in. na przyjmowaniu, wydawaniu, przechowywaniu i identyfikacji produktów, prawidłowym sporządzaniu leków
recepturowych i leków aptecznych i udzielaniu informacji o lekach.

W rezultacie jego działania i obowiązki obejmują wyłącznie sferę apteki, a nie całego przedsiębiorstwa – chyba że jest jego właścicielem. Oznacza to, że działania podejmowana przez „managera” wspomnianego przez Zespół nie mogą mieć wpływu na prawidłowe funkcjonowanie organizacji na poziomie apteki.

Szymon Łajszczak

Szymon Łajszczak


szymon.lajszczak@dzp.pl

Krzysztof Kumala

Krzysztof Kumala


krzysztof.kumala@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *