Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA przyjął Kodeks Przejrzystości, którego celem jest zapewnienie transparentności w relacjach z przedstawicielami zawodów medycznych (dalej jako: HCP) oraz organizacjami ochrony zdrowia (dalej jako: HCO). Należy jednocześnie pamiętać, że ujawnianie opisanych w nim korzyści będzie rodziło szereg obowiązków dla jego sygnatariuszy m.in. w zakresie wewnętrznych procedur, umów lub raportów.

Sygnatariusz Kodeksu jest zobowiązany udokumentować oraz udostępnić informacje o wszelkich świadczeniach przekazanych bezpośrednio lub pośrednio dla HCP lub HCO. Kodeks Przejrzystości jednocześnie dokonuje w tym zakresie wyraźnego rozdzielenia podlegających raportowaniu aktywności, w zależności od tego wobec kogo są one dokonywane.

Sygnatariusz, zgodnie z przepisami Kodeksu Przejrzystości, ujawnia następujące korzyści przekazane HCP:

 • koszty poniesione w związku z organizowanymi spotkaniami informacyjnymi, promocyjnymi, kongresami, konferencjami, sympozjami, a także innymi tego typu wydarzeniami, w tym m.in. posiedzenia ciał doradczych, wizyty w placówkach badawczych i zakładach produkcyjnych, spotkania badaczy, spotkania poświęcone planowaniu, szkoleniom oraz innym kwestiom dotyczącym badań klinicznych lub nieinterwencyjnych (dalej łącznie jako: Wydarzenia). Wydatki te są podzielone na koszty opłat rejestracyjnych; oraz koszty podróży i zakwaterowania;
 • wynagrodzenie z tytułu jakichkolwiek usług świadczonych przez HCP na rzecz Sygnatariusza lub na rzecz podmiotów trzecich, lecz na zlecenie Sygnatariusza. Tego typu wynagrodzenie jest dzielone na: wynagrodzenie; wydatki dodatkowe zwracane lub poniesione na rzecz HCP i stanowiące element zawartej umowy;
 • świadczenia związane z działalnością badawczo rozwojową;
 • inne, nieujęte w wyżej wymienionych kategoriach.

W przypadku HCO ujawnienia wymagają:

 • darowizny;
 • koszty poniesione w związku z Wydarzeniami, z uwzględnieniem podziału na koszty: opłat rejestracyjnych; podróży i zakwaterowania; wartością zawartych z HCO lub podmiotami trzecimi, w tym świadczącymi usługi komercyjne umów sponsoringu w celu organizacji Wydarzenia;
 • wynagrodzenie za jakiekolwiek usługi świadczone przez HCO na rzecz Sygnatariusza lub na rzecz podmiotów trzecich na zlecenie Sygnatariusza z uwzględnieniem wydatków dodatkowych;
 • świadczenia związane z działalnością badawczo rozwojową;
 • inne, nieujęte w wyżej wymienionych kategoriach.

Nie wymagają natomiast udostępnienia dane, które:

 • dotyczą wyłącznie aktywności związanych z lekami wydawanymi bez recepty;
 • stanowią dopuszczalną formę darowizn w myśl przepisów Kodeksu Dobrych Praktyk Przemysłu Farmaceutycznego INFARMA;
 • są posiłkami lub próbkami w myśl wytycznych ustanowionych w przepisach Kodeksu Dobrych Praktyk Przemysłu Farmaceutycznego INFARMA;
 • stanowią upusty, rabaty i inne narzędzia handlowe stosowane zwyczajowo w ramach sprzedaży produktów leczniczych HCP oraz HCO przez Sygnatariuszy Kodeksu Przejrzystości.

Powyżej opisane informacje Sygnatariusze Kodeksu Przejrzystości są zobowiązani udostępniać raz do roku, w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia danego okresu raportowego, który każdorazowo obejmuje pełny poprzedni rok kalendarzowy.

Udostępnienie to ma się odbywać w formie zamieszczenia, na stronie internetowej Sygnatariusza, wypełnionego w języku polskim formularza, wg. określonego wzoru. Na końcu dokumentu Sygnatariusz jest także zobowiązany przedstawić przyjętą przez siebie metodologię, określającą w szczególności: sposób przypisania świadczeń beneficjentom; traktowania umów wieloletnich; kwestie podatkowe; kwestie walutowe; oraz wszelkie inne dotyczące terminów i kwot. Wartości te są ujawniane w polskich złotych. Tak opisane informacje są dostępne przez okres 3 lat, chyba że beneficjent świadczeń cofnął zgodę na ich ujawnienie.

Kodeks Przejrzystości INFARMA zacznie obowiązywać jego Sygnatariuszy z dniem 1 stycznia 2015 roku, co oznacza, że pierwszym okresem raportowym będzie rok 2015. W rezultacie pierwsze informacje o przekazanych korzyściach zostaną udostępnione 1 lipca 2016 roku.

Wprowadzenie Kodeksu Przejrzystości INFARMA ma na celu zapewnienie, aby relacje przemysłu farmaceutycznego i przedstawicieli zawodów medycznych oparte były na przejrzystych zasadach, a wszelkie podejmowane aktywności były zgodne z regułami prawa i etyki. Chcąc wprowadzić postanowienia Kodeksu w życie, konieczne jest jednak dokonanie przez Sygnatariuszy szeregu zmian w procedurach wewnętrznych i dokumentacji, pozwalających na bezpieczne i zgodne z prawem zbieranie, przechowywanie i publikowanie danych dotyczących finansowych aspektów współpracy z przedstawicielami zawodów medycznych.

Jednocześnie przypominamy, że kwestia wprowadzenia obowiązku ujawniania korzyści przekazywanych przedstawicielom zawodów medycznych jest także przedmiotem zainteresowania ustawodawcy, który 3 kwietnia 2014 r. opublikował projekt nowelizacji ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia, o czym pisaliśmy już w tym miejscu.

Krzysztof Kumala

Krzysztof Kumala


krzysztof.kumala@dzp.pl

Tomasz Kaczyński

Tomasz Kaczyński
Radca Prawny, Partner

tomasz.kaczynski@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *