29 października Komisja Europejska (KE) przedstawiła wytyczne dotyczące zmian w VAT w zakresie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych. Istotą reformy jest opodatkowanie tych usług w kraju konsumpcji z wykorzystaniem systemu tzw. mini One Stop Shop (odpowiednik „jednego okienka”) w kraju usługodawcy. Zmiany wejdą w życie od 1 stycznia 2015 roku, ale docelowo od 1 października 2014 roku możliwe będzie zgłoszenie prowadzenia działalności zgodnie z powyższą procedurą.
 

Przedstawiona reforma związana jest z koniecznością nowelizacji rozdziału XI sekcja 2 rozporządzenia nr 282/2011 (propozycja zmiany rozporządzenia w języku polskim), wynika ze zmiany miejsca świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych od 2015 roku i opiera się na koncepcji tzw. mini One Stop Shop (tj. „mini system punktów kompleksowej obsługi”, odpowiednik „jednego okienka”).

Ww. procedura ma ułatwić rozliczenia podatkowe w związku opodatkowaniem usług wyłącznie w miejscu konsumpcji. Dzięki niej podmioty z UE (lub spoza UE) nie będą musiały odrębnie rejestrować się do celów VAT w każdym kraju konsumpcji. Świadczenie usług na rzecz konsumentów z innych państw UE będzie mogło być wykazywane w jednym miejscu za pośrednictwem portalu internetowego.

Procedura, mimo istotnych ułatwień, wiązać się będzie z nowymi obowiązkami ewidencyjnymi związanymi z kwartalnymi deklaracjami przesyłanymi drogą elektroniczną. Na krajach członkowskich ciążyć będzie natomiast obowiązek dostosowania praktyk administracyjnych i systemów informatycznych.

KE przedstawia swoje propozycje w podziale na tzw. procedurę unijną dotyczącą podmiotów posiadających w UE siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności oraz tzw. procedurę nieunijną skierowaną do podmiotów, które nie mają podstaw do rejestracji w UE, chcą jednak korzystać z procedury mini One Stop Shop i uzyskać w UE numer VAT.

Warto zwrócić uwagę, że propozycja KE wprowadza istotne rozróżnienie krajów UE na tzw. państwo identyfikacji, państwo stałego miejsca prowadzania działalności i państwo konsumpcji:

  • Państwo identyfikacji oznacza państwo, w którym działalność gospodarcza została zarejestrowana na VAT (procedura unijna) bądź dowolne państwo UE, w którym dokonano rejestracji (procedura nieunijna) – w tym państwie podmiot korzysta z procedury mini One Stop Shop, odprowadza VAT należny z tytułu świadczenia usług w państwach konsumpcji i składa kwartalne deklaracje.
  • Drugi przypadek został zdefiniowany z uwagi na fakt, że procedura mini One Stop Shop nie ma zastosowania do usług świadczonych w państwie członkowskim, w którym podatnik posiada stałe miejsce prowadzenia działalności.
  • Państwo konsumpcji oznacza państwo, w którym konsument nabywa usługę i dochodzi do jej opodatkowania. Podkreślić należy, że w procedurze unijnej jest to zawsze państwo inne niż państwo identyfikacji lub państwo stałego miejsca prowadzenia działalności.

Powyższe oznacza, że od 2015 roku podmioty, dla których państwem identyfikacji będzie Polska, dzięki procedurze mini One Stop Shop będą miały możliwość przekazywania deklaracji i zapłaty podatku bez konieczności rejestrowania się w tym celu w państwach konsumpcji.

Gdyby byli Państwo zainteresowani doradztwem w tym zakresie, prosimy o kontakt.

Łukasz Dominik

Łukasz Dominik


lukasz.dominik@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *