Touristic telescope look at the city with view of Barcelona Spain, close up old metal binoculars on background viewpoint overlooking the mountain, hipster coin operated in panorama observation, mockup

9 listopada 2015 r. w Monitorze Polskim opublikowano Zarządzenie nr 122 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw koordynacji wdrażania, monitorowania i ewaluacji „Programu przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej na lata 2015–2020”.

Co będzie należeć do zadań zespołu i kto wejdzie w jego skład?

Głównym zadaniem zespołu będzie ocena, przyjęcie i aktualizowanie harmonogramów działań, które zostały przewidziane w programie, a także ustalenie szczegółowego sposobu ich realizacji. Dodatkowo, zespołowi zostały powierzone funkcje związane z monitoringiem sposobu wykonywania zadań objętych programem oraz ich ewaluacją.

Zespołowi przewodniczyć będzie Minister Spraw Wewnętrznych, a funkcję zastępcy przewodniczącego obejmie Minister Finansów. Ponadto, w skład zespołu wejdą Ministrowie Sprawiedliwości i Gospodarki, Główny Inspektor Informacji Finansowej oraz Główny Inspektor Kontroli Skarbowej, komendanci i szefowie większości służb mundurowych (ABW, CBA, Służba Celna, Policja, Straż Graniczna i Żandarmeria Wojskowa), Przewodniczący Komisji Nadzoru  Finansowego, oraz – jedynie w charakterze uczestnika posiedzeń – Prokurator Generalny. Zespół będzie zbierać się minimum 2 razy do roku.

Program przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej na lata 2015–2020

Program przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej został uchwalony przez rząd w październiku br. Jest to jeden z pierwszych dokumentów, który kompleksowo definiuje priorytety administracji rządowej w zakresie walki z przestępczością gospodarczą. Zamieszczone w dokumencie statystyki pokazują jasno, że mimo wzrostu wykrywalności przestępstw gospodarczych w przeciągu ostatnich lat (163 080 ujawnionych przestępstw w 2014 r. wobec 147 658 w 2003 r.) spada liczba osób podejrzanych o ich popełnienie (odpowiednio – 39 125 i 46 400).

W celu odwrócenia negatywnego trendu program przewiduje 3 obszary priorytetowe działań, są to:

  • wzmocnienie przeciwdziałania przestępczości gospodarczej;
  • zwiększenie skuteczności zwalczania przestępczości gospodarczej;
  • zwiększenie efektywności odzyskiwania mienia pochodzącego z przestępstw.

Do każdego z obszarów przypisane zostały dziania priorytetowe, wśród których wymienić można m.in.: ułatwienie przepływu informacji między organami administracji publicznej i służbami mundurowymi, wdrożenie nowej regulacji prawnej dot. przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy czy też wzmocnienie współpracy ze służbami policyjnymi i skarbowymi z innych krajów.

Naszym zdaniem

Program przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej, wraz z przyjętym w zeszłym roku Programem przeciwdziałania korupcji na lata 2014-2019, wyznaczają priorytety administracji publicznej w zakresie walki z szeroko rozumianymi nadużyciami gospodarczymi. Ogólną tendencją jest dążenie do zwiększania skuteczności ścigania przestępstw gospodarczych oraz zwiększanie dotkliwości przewidzianych kar. W obydwu programach duży nacisk został położony również na działania prewencyjne, w tym edukacyjne. Przyjęcie obydwu programów może wskazywać również na potencjalne zaostrzenie działań organów ścigania wobec nieuczciwych przedsiębiorców w najbliższych latach. W tym kontekście szczególnie ważna staje się dbałość o przestrzeganie norm etycznych i prawnych wśród pracowników oraz wdrażanie efektywnych programów compliance, które przyczynić mogą się do zapobiegania naruszeniom w codziennej działalności przedsiębiorstwa.

O programach compliance więcej przeczytać mogą Państwo tutaj.

dr Anna Partyka-Opiela

dr Anna Partyka-Opiela
Radca Prawny, Partner

anna.partyka-opiela@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *