Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie naruszeń praw własności intelektualnej w internecie.

22 września 2010 r. została przyjęta Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie poprawy egzekwowania praw własności intelektualnej na rynku wewnętrznym (2009/2178(INI)). Rezolucja Parlamentu Europejskiego (dalej „PE”) została uchwalona w związku z wcześniejszym Sprawozdaniem w sprawie poprawy egzekwowania praw własności intelektualnej na rynku wewnętrznym przygotwanym przez francuską eurodeputowaną Marielle Gallo.

W treści przyjętej rezolucji PE wskazał że naruszenia praw własności intelektualnej (dalej również jako „IP”) stanowią znaczące zagrożenie dla rozwoju europejskiej gospodarki, a także mają istotny wpływ na jej konkurencyjność. Naruszenia te dotyczą wszystkich sektorów przemysłu, w szczególności sektorów twórczych i innowacyjnych, ale także np. sportu. Zdaniem PE naruszenia praw własności intelektualnej mogą w rzeczywisty sposób zagrażać zdrowiu i bezpieczeństwu konsumentów. W zakresie naruszeń praw własności intelektualnej w internecie PE wskazał m.in., że

wprawdzie istnieją już ramy prawne dotyczące zjawiska podrabiania i piractwa w odniesieniu do towarów, z wyjątkiem przepisów przewidujących sankcje karne, jednak wciąż istnieją luki dotyczące naruszania praw własności intelektualnej on-line.

W związku z powyższym PE wezwał Komisję Europejską do tworzenia bardziej restrykcyjnych regulacji prawnych mających na celu skuteczne przeciwdziałanie zjawisku naruszania praw IP w internecie. W tym zakresie PE postuluje także powołanie nowej instytucji – specjalnego europejskiego obserwatora zajmującego się zjawiskiem podrabiania i piractwa, jako instytucji zajmującej się gromadzeniem danych i statystyk dotyczących naruszeń praw własności intelektualnej. Instytucja ta miałałaby nadawać kierunek działań podejmowanych w celu przeciwdziałania zjawisku podrabiania i naruszeń praw IP.

Ponadto PE wezwał Komisję Europejską do tworzenia nowych przepisów prawa ułatwiających legalne nabywanie treści objętych prawami własności intelektualnej, dokonywane przy użyciu internetu. Według PE może to być zrealizowane np. poprzez opracowanie nowych mechanizmów płatności ułatwiających europejskim konsumentom kupowanie legalnie oferowanych w internecie treści chronionych prawami własności intelektualnej.

Przyjęty przez PE tekst rezolucji może satysfakcjonować twórców oraz innych uprawnionych do rozporządzania prawami własności intelektualnej, ale z drugiej strony zmartwi internautów wymieniających swoje zasoby przy użyciu sieci. PE wskazał bowiem, że

zjawisko naruszeń PWI (praw własności intelektualnej – przyp. autora) on-line osiągnęło niepokojące rozmiary, w szczególności w sektorach twórczych, oraz że dotychczas nie ustalono, czy obowiązujące ramy prawne są wystarczające do skutecznego zapewnienia ochrony uprawnionych w internecie. PE stwierdził również, że nieuprawnione umieszczanie materiałów chronionych prawem autorskim w internecie stanowi jawne naruszenie praw własności intelektualnej (PE zrównał zatem to zjawisko z innymi postaciami naruszeń praw właśności intelektualnej) oraz podkreślił, że ogromny wzrost przypadków nieuprawnionej wymiany plików z utworami i zarejestrowanymi wykonaniami chronionymi prawami autorskimi stanowi coraz większy problem dla europejskiej gospodarki pod względem tworzenia nowych miejsc pracy i dochodów sektora twórczego, jak i dla rządów.

Warto wskazać w tym miejscu, że przyjęta rezolucja nie stanowi źródła powszechnie obowiązującego prawa (nie wprowadza żadnych nowych przepisów). Rezolucja nie nakłada zatem żadnych zobowiązań ani ograniczeń na użytkowników internetu. Z drugiej strony trzeba mieć świadomość tego, że rezolucja sygnalizuje (i to bardzo wyraźnie) przyszły kierunek działalności europejskich organów stanowiących prawo w zakresie przeciwdziałania naruszeniom praw własności intelektualnej, w szczególności naruszeniom tych praw w internecie.

Więcej informacji:

https://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/058-82937-263-09-39-909-20100920IPR82936-20-09-2010-2010-false/default_en.htm

Tekst rezolucji w języku polskim dostępny jest pod adresem: https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+20100922+TOC+DOC+XML+V0//PL

Piotr Owczarek

Piotr Owczarek


piotr.owczarek@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *