Choć wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę na rok 2013 r. była znana już we wrześniu ubiegłego roku, wielu z nas zaczyna interesować się tą kwotą dopiero z nadejściem stycznia. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów wysokość tego wynagrodzenia wzrosła o 100 zł w stosunku do obowiązującej w ubiegłym roku i od 1 stycznia 2013 r. wynosi 1600 zł.

Wyższa kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę oznacza nie tylko podwyżki płac tych pracowników, którzy otrzymują minimalne wynagrodzenie.

Zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę ma wpływ na wysokość:

  • odszkodowania za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu- nie niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę;
  • odszkodowania przysługującego pracownikowi, który w skutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę – nie niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę;
  • wynagrodzenia za czas przestoju w pracy (za czas niewykonywania pracy, jeżeli pracownik był gotów do jej wykonania a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy) – ustalane zgodnie z art. 81 KP, jednak nie niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę;
  • dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej- za każdą godzinę 20 % stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę;
  • kwoty wolnej od potrąceń dokonywanych przez pracodawcę z wynagrodzenia pracownika.

Ponadto kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę wpływa m.in. na:

  • maksymalną wysokość odprawy pieniężnej przysługującej pracownikom zwalnianym w ramach tzw. zwolnień grupowych (co do zasady pracodawca może ją ograniczyć do poziomu 15-krotności minimalnego wynagrodzenia, czyli w 2013 r. do wysokości 24.000 zł);
  • podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców korzystających przez pierwsze 2 lata działalności z tzw. ulgi składkowej (tzw. „mały ZUS”)- 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę;
  • wysokość kar finansowych za popełnione przestępstwa i wykroczenia skarbowe;
  • wysokość opłat za udział w egzaminach wstępnych na aplikacje prawnicze, wysokość opłat rocznych za te aplikacje, a także wysokość opłat za udział w egzaminach radcowskim, adwokackim i notarialnym.
Magdalena Skwara

Magdalena Skwara
Radca Prawny, Associate

magdalena.skwara@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *