Touristic telescope look at the city with view of Barcelona Spain, close up old metal binoculars on background viewpoint overlooking the mountain, hipster coin operated in panorama observation, mockup

Ministerstwo Rozwoju przygotowało ciekawą zmianę ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Projekt ten dotyczy m.in. przepisów prawa pracy.

W projekcie zaproponowano nowelizację takich kwestii jak:

  • ustalania regulaminów wynagradzania, regulaminów pracy oraz tworzenia ZFŚS – obecnie obowiązki w tym zakresie dotyczą pracodawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników – zmiana ma przesunąć próg do 50 pracowników;
  • wydawania świadectw pracy – pracodawca będzie miał obowiązek niezwłocznego wydania świadectwa pracy po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku pracy, chyba że w pracownikiem zostanie nawiązana kolejna umowa o pracę w okresie 7 dni od ustania poprzedniego zatrudnienia (zniknie zatem 24-miesięczny termin określony aktualnie w art. 97 § 11 k.p.);
  • umowy o współodpowiedzialności materialnej – obecne przepisy nie przewidują żadnych konsekwencji w przypadku zawarcia umowy w innej formie niż pisemna, pomimo takiego wymogu; nowelizacja wprowadzi rygor nieważności takich umów, zatem forma pisemna stanie się obligatoryjna;
  • zaproponowano wydłużenie terminu na złożenie do sądu pracy odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia z 7 do 14 dni;
  • nowelizacja ma przyznać uprawnienie pracodawcom podlegającym Komisji Nadzoru Finansowego do żądania od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania informacji dotyczącej skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślnie przestępstwo skarbowe.

Projekt ustawy podlega konsultacjom w Radzie Dialogu Społecznego oraz uzgodnieniom międzyresortowym. Pojawiły się pierwsze zastrzeżenia i uwagi krytyczne. Zgłosił je np. Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, który nie zgodził się m.in. z zasadnością zmian dotyczącą przesunięcia progu z 20 na 50 pracowników, o którego będzie uzależniony obowiązek sporządzania regulaminu wynagradzania, regulaminu pracy oraz tworzenia ZFŚS. Z kolei pracodawcy w RDS przyjęli przychylnie niektóre pomysły. Jako że projekt dotyczy ok. 30 ustaw należy się spodziewać wielu różnych stanowisk, a co za tym idzie – wielu jego zmian, o których będziemy oczywiście informować na bieżąco (podobnie jak o dalszych losach projektu w procesie legislacyjnym).

Justyna Tyc-Brzosko

Justyna Tyc-Brzosko
Radca Prawny, Associate

justyna.tyc@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *