Od 1 maja łatwiej zalegalizować pobyt w Polsce. Poza zmianami w procedurze uzyskiwania zezwoleń na pracę 1 maja weszły w życie również przepisy nowej ustawy o cudzoziemcach.

Ustawa przewiduje istotne udogodnienia dla cudzoziemców pracujących legalnie w Polsce, którzy zamierzają przedłużyć swój pobyt w naszym kraju. Dotychczas nie później niż na 45 dni przed upływem ważności dokumentu legalizującego pobyt w Polsce (zazwyczaj wizy lub zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony) cudzoziemiec musiał złożyć wniosek o udzielenie mu zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony. Zezwolenie takie udzielane było maksymalnie na 2 lata, a jednym z dokumentów, które należało załączyć, gdy celem pobytu była praca, było uzyskane uprzednio dla cudzoziemca przez pracodawcę zezwolenie na pracę. Od 1 maja te dwa dokumenty uzyskiwane w dwóch odrębnych procedurach zostały zastąpione jednym dokumentem i jedną procedurą. Obecnie o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy, bo tak teraz nazywa się zezwolenie, wniosek może być przez cudzoziemca złożony nawet w ostatnim dniu legalnego pobytu, a zezwolenie będzie można uzyskać maksymalnie na 3 lata. Co jednak najważniejsze jeśli cudzoziemiec będzie chciał przedłużyć pobyt w Polsce, gdyż pracuje na podstawie umowy zawartej z polskim pracodawcą wystarczy, iż złoży jeden wniosek o wspólne zezwolenie na pobyt czasowy i pracę.

Zmiany objęły również procedurę uzyskiwania takiego zezwolenia. Dotychczas, gdy cudzoziemiec korzystał z pomocy pełnomocnika podczas legalizacji swego dalszego pobytu w Polsce jego wizyta w urzędzie wojewódzkim niezbędna była w dopiero w chwili odbioru karty pobytu. Nowa ustawa przewiduje konieczność osobistego złożenia wniosku przez cudzoziemca, co oznacza, że będzie on musiał być obecny w urzędzie nie tylko po odbiór karty pobytu, ale już podczas składania wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy. W ramach nowej procedury przewidziane jest również zebranie od cudzoziemca odcisków palców. Jeśli za cudzoziemca wniosek złoży pełnomocnik, cudzoziemiec zostanie wezwany do osobistego stawiennictwa w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Nowa ustawa zawiera również udogodnienia dla cudzoziemców, których celem pobytu w Polsce jest odbywanie studiów. Zagranicznych studentów zapewne ucieszy wydłużenie okresu, na który będzie wydawane pierwsze zezwolenie na pobyt czasowy, z 12 miesięcy do 15 miesięcy. Studenci kontynuujący studia otrzymają zaś zezwolenie na pobyt czasowy na okres nawet 3 lat, nie będą więc musieli, tak jak dotychczas, ubiegać się o nowe zezwolenie po każdym roku studiów. Kiedy zaś ukończą studia na polskiej uczelni i będą poszukiwać pracy w Polsce, mogą ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy na okres 1 roku.

Co ważne, zagraniczni studenci przebywający w Polsce na podstawie karty pobytu (zezwolenia na pobyt czasowy) nadal będą uprawnieni do pracy w Polsce bez konieczności uprzedniego uzyskania dla nich przez pracodawcę zezwolenia na pracę. Studenci przebywający w Polsce na podstawie wizy mogą podejmować pracę bez zezwolenia na pracę jedynie w miesiącach wakacyjnych (lipiec, sierpień, wrzesień).

Magdalena Skwara

Magdalena Skwara


magdalena.skwara@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *