Nowe zasady wynagradzania pracowników zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy

2 lutego weszły w życie zmiany do kodeksu pracy, dotyczące umów na czas określony. Pisaliśmy o tych zmianach na blogu w maju i sierpniu.

Tego samego dnia uległ zmianie również przepis § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 289 ze zm.; dalej: „Rozporządzenie”).

Przepis ten regulował zasady ustalania wynagrodzenia dla pracownika za czas zwolnienia go do pracy oraz za czas niewykonywania pracy, gdy przepisy przewidują zachowanie prawa do wynagrodzenia. Stosowany był m.in. w przypadku zwalniania kobiet ciąży lub karmiących piersią z obowiązku świadczenia pracy. Mogło to nastąpić, gdy kobieta wykonywała pracę w porze nocnej, a pracodawca nie miał możliwości zmienić jej grafiku w okresie ciąży albo gdy kobieta w ciąży lub karmiąca piersią była zatrudniona przy pracy, która jest dla nich wzbroniona, a pracodawca nie mógł powierzyć jej innych obowiązków (niezwiązanych z narażeniem na czynniki szkodliwe).

Wynagrodzenie w takim wypadku wyliczało się na zasadach obowiązujących przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop, z tą różnicą, że składki wynagrodzenia ustalane w wysokości przeciętnej obliczano z miesiąca, w którym przypadało zwolnienie od pracy.

Obecnie, w związku z wyraźnym uregulowaniem w § 5 ust. 2 Rozporządzenia zasad ustalania wynagrodzenia za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy pracownika w okresie wypowiedzenia albo pracownicy w ciąży lub karmiącej piersią ta różnica nie będzie już stosowana. Wynagrodzenie będzie w takich przypadkach ustalane na takich samych zasadach jak wynagrodzenie urlopowe. To oznacza, że będzie się brało pod uwagę zmienne składniki wynagrodzenia z okresu 3 miesięcy (a w niektórych przypadkach nawet z 12 miesięcy) poprzedzających zwolnienie.

Zapraszam do lektury mojego artykułu na ten temat, który ukazał się w dodatku do dziennika Rzeczpospolita pn. Praca i ZUS – 25 lutego 2016 r.: Zwolnienie od pracy płatne jak urlop.

Magdalena Skwara

Magdalena Skwara
Radca Prawny, Associate

magdalena.skwara@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *