Touristic telescope look at the city with view of Barcelona Spain, close up old metal binoculars on background viewpoint overlooking the mountain, hipster coin operated in panorama observation, mockup

Wzrost płacy minimalnej

Od 1 stycznia 2017 roku gwałtowanie wzrasta minimalne wynagrodzenie. Od nowego roku pracodawcy muszą wypłacać najmniej zarabiającym pracownikom co najmniej 2.000 złotych. Podniesienie minimalnego wynagrodzenia aż o 150 zł w stosunku do zeszłego roku jest o tyle zaskakujące, że nawet propozycja strony związkowej zakładała mniejszą podwyżkę. Tym samym wynagrodzenie minimalne stanowi już prawie połowę przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorców, które według danych GUS w listopadzie 2016 roku wynosiło 4.329,71 złotych.

Minimalne wynagrodzenie dla wszystkich

Jednocześnie zlikwidowano możliwość płacenia niższego wynagrodzenia zatrudnionym podczas pierwszego roku ich pracy. Od stycznia bowiem wszyscy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę – niezależnie od stażu pracy – muszą otrzymywać co najmniej minimalne wynagrodzenie w pełnej wysokości. Od nowego roku wzrośnie zatem pensja pracowników z krótkim stażem, o ile otrzymywali oni wcześniej tylko 80% wynagrodzenia minimalnego, co było dopuszczalne na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów.

Minimalna stawka godzinowa

Wraz z początkiem roku wchodzi w życie zupełna nowość w naszym systemie prawnym, czyli minimalna stawka godzinowa. Za przykładem Niemiec i Francji, polski ustawodawca wprowadził próg minimalnego wynagrodzenia za godzinę. Minimalne wynagrodzenie godzinowe jest gwarantowane za wykonywanie zlecenia lub świadczenie usług. Co istotne, stawka godzinowa podlega waloryzacji biorąc za wskaźnik minimalne miesięczne wynagrodzenie za pracę. W 2017 roku będzie ona wynosiła 13 złotych.

Obowiązkowe liczenie godzin

Wraz ze zmianami dotyczącymi wprowadzenia minimalnej stawki godzinowej, pojawił się nowy obowiązek nałożony na strony umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia oraz umowy świadczenia usług). Zleceniodawca i zleceniobiorca (usługodawca i usługobiorca) powinni ustalić sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług oraz dodać odpowiednie postanowienie w tym względzie do umowy. Jeżeli jednak strony nie  uzgodnią sposobu potwierdzania godzin,  obowiązek informowania o liczbie godzin poświęconych na wykonania zlecenia lub świadczenie usług przechodzi na zleceniobiorcę lub usługobiorcę. Taka informacja powinna zostać przekazana jeszcze przed wypłatą wynagrodzenia. Informacja powinna być przygotowana w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej.

Przechowywanie dokumentów potwierdzających liczbę godzin

W związku z wprowadzeniem potwierdzania ilości godzin wykonywania zlecenia lub świadczenia usług przedsiębiorca został obciążony obowiązkiem przechowywania dokumentów potwierdzających liczbę godzin oraz określających sposób potwierdzania. Dokumenty należy przechowywać przez okres 3 lat od dnia wymagalności wynagrodzenia za wykonaną zlecenie lub usługę.

Ewa Roguszczak

Ewa Roguszczak


ewa.roguszczak@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *