Znaczna część polskich firm powinna się spieszyć ze złożeniem do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych formularza ZUS IWA, jeżeli dotychczas jeszcze tego nie uczyniła. W najbliższy czwartek, tj. 31 stycznia, upływa bowiem termin na złożenie informacji niezbędnych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe. Niewykonanie tego obowiązku może zaś być całkiem kosztowne, gdyż może przełożyć się na wydatny wzrost składki wypadkowej uiszczanej za pracowników i zleceniobiorców.

Obowiązki związane z wypełnieniem i złożeniem formularza ZUS IWA nie obciążają wszystkich pracodawców. Nie dotyczy to na przykład płatników, którzy:

  • w roku 2012 zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego średnio na miesiąc mniej niż 10 ubezpieczonych (pracowników, zleceniobiorców itp.),
  • choć w jednym miesiącu nie zatrudniali żadnego ubezpieczonego, który podlegał ubezpieczeniu wypadkowemu,
  • nie byli wpisani do rejestru REGON wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku.

Jeżeli jednak pracodawca nie jest zwolniony z obowiązku złożenia wspomnianego formularza, to przekazując go do ZUS powinien zwrócić szczególna uwagę na prawidłowość zawartych w nim danych. Jeżeli bowiem dane te okażą się nieprawdziwe i spowoduje to zaniżenie składki choćby o niewielkie kwoty, ZUS będzie mógł sam ustalić na cały rok 2013 nową stopę procentową składki. Będzie ona stanowiła 150% stopy ustalonej na podstawie prawidłowych danych, co wydatnie podwyższy koszty pracy. Co więcej, płatnik zostanie obciążony obowiązkiem zapłacenia zaległych należności wraz z odsetkami za zwłokę.

Podobne konsekwencje ma niezłożenie formularza, jeżeli spowoduje to zaniżenie składki. Także w takim przypadku ZUS również może ustalić stopę procentową składki na cały rok 2013 w wysokości 150% stopy procentowej prawidłowej składki.

Nieco inaczej przedstawia się sytuacja płatnika, który nie przekazał ZUS IWA lub zawarł w nim nieprawdziwe dane, jeżeli skutkowało to zawyżeniem stopy procentowej wypadkowej. W takim przypadku ZUS również samodzielnie ustali stopę procentową składki na cały rok 2013, ale będzie to składka w wysokości stopy procentowej ustalonej na podstawie prawidłowych danych. Odpada więc sankcja w postaci zawyżenia składki. Pracodawca będzie musiał jednak uzupełnić informację ZUS IWA lub dokonać jej korekty.

Maciej Zieliński

Maciej Zieliński


maciej.zielinski@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *