PPK z DZP. Kim jest a kim nie jest podmiot zatrudniający? | #3 #PPKzDZP

W poprzednim wpisie wspominaliśmy o zasadach, którymi rządzi się PPK, w tym m.in. o zasadzie powszechności. Mając na celu objęcie jak największej liczby osób pracujących programem PPK, ustawodawca nakazuje tworzyć PPK nie tylko pracodawcom w ścisłym tego słowa znaczeniu. Ustawa o PPK nie mówi nawet o pracodawcy lub zleceniodawcy, ale o „podmiocie zatrudniającym”. Sprawę komplikuje dodatkowo fakt, że zatrudnianie kogoś nie zawsze zakwalifikuje dany podmiot jako „podmiot zatrudniający” w myśl ustawy o PPK.

Typowe podmioty zatrudniające – pracodawcy i zleceniodawcy

Podmiotem zatrudniającym jest przede wszystkim pracodawca (rozumiany tak, jak w Kodeksie pracy). Będzie on miał obowiązki wynikające z ustawy o PPK wobec wszystkich swoich pracowników. Przewidziano tylko dwa wyjątki, w których kodeksowy pracodawca nie będzie miał obowiązków podmiotu zatrudniającego. Pierwszy wyjątek dotyczy zatrudnienia górników przebywających na urlopach związanych ze specyfiką swojej profesji. Drugi wyjątek to pracownicy młodociani (do 18. roku życia).

Ustawa o PPK definiuje jako podmiot zatrudniający także zleceniodawców, co ma istotne znaczenie praktyczne. Dotyczy to tych zleceniodawców, którzy zawierają umowy zlecenia, umowy agencyjne lub inne umowy podobne, do których stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o umowach zlecenia. Innymi słowy, jeżeli zleceniodawca opłaca dzisiaj składki na ubezpieczenie społeczne swojemu zleceniobiorcy, to będzie podmiotem zatrudniającym w myśl ustawy o PPK.

Tutaj warto przypomnieć sobie o wyłączeniu – jeżeli nie jesteśmy zobowiązani do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne za zleceniobiorcę w wyniku zbiegu tytułów do ubezpieczenia, nie będziemy w stosunku do tego zleceniobiorcy podmiotem zatrudniającym. Dotyczyć to będzie także zatrudniania na podstawie umowy zlecenie studentów do ukończenia przez nich 26. roku życia.

Nietypowe podmioty zatrudniające – podmiot, w którym działa rada nadzorcza, członkowie spółdzielni rolniczych i nakładcy

Jeżeli członkowie rady nadzorczej otrzymują wynagrodzenie, podmiot w którym działają będzie dla nich w myśl ustawy o PPK podmiotem zatrudniającym. W stosunku do nich żadne wyłączenia nie będą miały miejsca, podobnie jak przy opłacaniu za nich składek na ubezpieczenie społeczne.

Także nakładca, w myśl ustawy o PPK, jest podmiotem zatrudniającym. Odprowadzanie składek na PPK za „chałupników” powyżej 18. roku życia będzie rządzić się takimi samymi zasadami jak odprowadzanie składek za pracowników.

Rolnicze spółdzielnie produkcyjne i spółdzielnie kółek rolniczych (usług rolnych) również są podmiotem zatrudniającym w stosunku do swoich członków, a co za tym idzie – będą zobowiązane opłacać im składki na PPK.

A kto nie jest podmiotem zatrudniającym?

Przypominamy, że ustawy o PPK nie stosujemy w stosunku do osób fizycznych zawierających umowy w zakresie niezwiązanym z prowadzoną przez siebie działalnością (np. prywatne zatrudnienie gosposi lub ogrodnika).

Także w przypadku zawierania umowy z samozatrudnionym, nie będąc płatnikiem składek na jego ubezpieczenie społeczne, nie będziemy w stosunku do niego podmiotem zatrudniającym.

***

Jeżeli macie Państwo wątpliwości czy będziecie podmiotem zatrudniającym w stosunku do pewnej osoby lub jakiekolwiek pytania związane z wdrażaniem PPK, zapraszamy do dyskusji w komentarzach.

Sylwester Silski

Sylwester Silski
Junior Asssociate

Sylwester.Silski@dzp.pl

Jeden komentarz

  1. Dzień dobry,

    A czy urzędy są podmiotem zatrudniającym, np. Skarbówka, Izba Administracji Skarbowej, co oznaczałoby, że od lipca 2019 ustawa obowiązuje te urzędy bo zatrudniają ponad 250 osób. W ustawie nie ma o tym chyba mowy.

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *