Klienci często pytają nas, jakie obowiązki ciążą na pracodawcy chcącym zatrudnić w Polsce obywatela innego państwa członkowskiego UE. Wprawdzie mamy jedną Europę i swobodę przepływu pracowników, jednak pracodawcy wolą upewnić się, czy zatrudniając obywatela UE nie powinni dopełnić dodatkowych formalności.

Możemy ich uspokoić, gdyż zatrudnienie w Polsce cudzoziemca będącego obywatelem UE nie powoduje dla pracodawcy powstania szczególnych obowiązków. Cudzoziemiec taki nie musi posiadać zezwolenia na pracę, aby legalnie podjąć zatrudnienie w Polsce.

Możliwość pozyskiwania pracowników z obszaru całej wspólnoty bez konieczności załatwiania dodatkowych formalności jest dla wielu firm niezwykle korzystna. Dzięki temu duże międzynarodowe firmy zamiast poszukiwać specjalistów na lokalnym rynku pracy mogą zatrudnić pracowników, którzy sprawdzili się na analogicznym stanowisku w oddziale firmy funkcjonującym w innym państwie członkowskim.

Należy jednak pamiętać, iż choć podjęcie pracy w Polsce przez obywatela UE nie wymaga dopełnienia wcześniej formalności związanych z legalizacją zatrudnienia, obywatel taki, jeśli będzie przebywał w Polsce ponad 3 miesiące, obowiązany jest zarejestrować swój pobyt w odpowiednim urzędzie wojewódzkim (organem który dokonuje rejestracji jest wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu obywatela UE w Polsce). Niedopełnienie tej formalności stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny (w wysokości od 20 do 5000 zł).
Ponadto konieczne jest również uzyskanie przez cudzoziemca meldunku w miejscu pobytu stałego bądź czasowego (w odpowiednim urzędzie gminy). Nie każdy pewnie wie, iż obowiązek meldunkowy dotyczy nie tylko obywateli Polski, ale także cudzoziemców. Do niedawna cudzoziemiec przebywający poza zakładem hotelarskim (obowiązku meldunkowego dopełnić można było bowiem także poprzez zameldowanie w hotelu) był obowiązany zameldować się na pobyt czasowy najpóźniej z upływem 4 doby licząc od chwili przekroczenia granicy RP.

Z dniem 31 grudnia ubiegłego roku uległy zmianie przepisy ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Obecnie cudzoziemiec będący obywatelem UE, przebywający na terytorium RP jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące najpóźniej w 30 dniu licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Ponadto z listy danych osobowych, do których zgłoszenia obowiązana jest osoba dokonująca zameldowania (zarówno obywatel Polski jak i cudzoziemiec) wykreślono konieczność poinformowania o obowiązku wojskowym oraz posiadanym wykształceniu.

Nie są to może zmiany przełomowe, jednakże z pewnością są korzystne dla osób zainteresowanych. Dłuższy termin na dopełnienie formalności i krótsza lista wymaganych informacji z pewnością zostaną docenione przez osoby, które meldunek będą uzyskiwały po raz kolejny. W praktyce, to one mogą dostrzec wprowadzone zmiany.

Magdalena Skwara

Magdalena Skwara
Radca Prawny, Associate

magdalena.skwara@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *