Stethoscope and Medical History Report

20 lipca ukazał się projekt nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, którego celem jest m. in. uporządkowanie dotychczasowych zasad udostępniania dokumentacji medycznej i ochrony zawartych w nich danych.

Projekt – skierowany w środę do konsultacji publicznych – przewiduje uregulowanie zagadnień dotyczących przede wszystkim praw pacjenta w zakresie dostępu do dokumentacji medycznej oraz ochrony zawartych w niej danych osobowych i informacji o stanie zdrowia. Uporządkowana zostaje m.in. kwestia różnic w udostępnianiu dokumentacji prowadzonej w dotychczasowej, papierowej formie i elektronicznej dokumentacji medycznej, której prowadzenie stanie się obowiązkowe dla wszystkich podmiotów wykonujących działalność leczniczą od 1 stycznia 2018 r. Rozszerzono też katalog osób, które mogą uzyskać do niej dostęp.

Zgodnie z projektowanymi przepisami, dokumentacja medyczna, prowadzona w postaci elektronicznej, ma być udostępniana za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych. Dodatkowo możliwe byłoby też uzyskanie papierowych wydruków.

Dokumentacja prowadzona w tradycyjnej, papierowej formie byłaby udostępniana do wglądu – w tym przez sporządzenie fotokopii – lub przez sporządzenie kopii, odpisów albo wyciągów. Ważnym elementem jest zdefiniowanie w projekcie pojęć, które dotychczas były mylone bądź traktowane jako synonimiczne, tj.:

  • kopii – skrótowego dokumentu, zawierającego wybrane informacje lub dane z całości dokumentacji medycznej,
  • odpisu – dokumentu wytworzonego przez przepisanie tekstu z oryginału dokumentacji medycznej z wiernym zachowaniem zgodności co do treści z oryginałem,
  • kopii – dokumentu wytworzonego przez dokładne odwzorowanie treści i formy oryginału dokumentacji medycznej.

Nowelizacja obniża też opłatę za wydanie kopii dokumentacji medycznej z 0,75 zł do 0,30 zł  za jedną stronę, co ma zredukować koszty ponoszone przez pacjentów.

Istotnej zmianie ulegną dotychczasowe, nieprecyzyjne zasady udostępniania oryginału dokumentacji medycznej – będzie on wydawany tylko na żądanie organów władzy publicznej i sądów oraz w przypadku, gdy sporządzenie kopii mogłoby spowodować zwłokę w udzieleniu świadczenia zdrowotnego, zagrażającą życiu lub zdrowiu pacjenta. Takie udostępnienie wymagałoby potwierdzenia odbioru i zobowiązania do zwrotu dokumentacji niezwłocznie po jej wykorzystaniu.

Planowana zmiana rozszerza ponadto katalog osób, którym podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną. Ma on teraz objąć także podmioty tworzące (w zakresie niezbędnym do sprawowania nadzoru nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą), członków zespołów kontroli zakażeń szpitalnych (w zakresie niezbędnym do wykonywania ich zadań), oraz inne niż lekarze, pielęgniarki i położne osoby posiadające wyższe wykształcenie i wykonujące zawód medyczny, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia (w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia).

Nowelizacja przewiduje też doprecyzowanie przepisu normującego udostępnianie dokumentacji po śmierci pacjenta – jednoznacznie wskazano, że w takim przypadku dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia oraz osobie, która w chwili śmierci pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym. Rozwiązanie takie uzasadniono faktem, że „obecne brzmienie przepisu jest często odczytywane jako prawo wyłącznie do wglądu, bez możliwości sporządzenia kopii dokumentacji medycznej, co nie jest zgodne z intencją ustawodawcy w tym zakresie”.

Poza kwestiami związanymi z dokumentacją medyczną, planowane zmiany obejmują również m.in. uproszczenie instytucji sprzeciwu wobec opinii lub orzeczenia lekarza i przyspieszenie postępowania w tej materii.

Będziemy na bieżąco informować Państwa o dalszym pracach nad projektem nowelizacji – ich przebieg można również śledzić na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Marta Jaśkiewicz

Marta Jaśkiewicz


marta.jaskiewicz@dzp.pl

Paweł Kaźmierczyk

Paweł Kaźmierczyk
Prawnik, Associate

pawel.kazmierczyk@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *