Ustawa refundacyjna wciąż stanowi źródło wielu wątpliwości interpretacyjnych. Firmy farmaceutyczne, planując swoją działalność, na każdym kroku oceniać muszą potencjalne ryzyka związane z ewentualnością niewłaściwego zastosowania nowych przepisów. Wiele problemów związanych z realizacją przewidzianych w nich obowiązków pozostaje nierozwiązane. Niewiele w tym zakresie zmieniły wydawane przez Ministra Zdrowia komunikaty – dotyczyły one wybranych zagadnień stanowiących jedynie wierzchołek góry lodowej. Wiele wątpliwości budzić może również charakter prawny komunikatów Ministra oraz potencjalne skutki, jakie wywierać miałyby one na ocenę poszczególnych działań prowadzonych przez przedsiębiorców.

Na pomoc firmom farmaceutycznym przyjść mogą jednak przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. W jej przepisach przewidziano tryb wydawania pisemnych interpretacji przepisów odnoszących do działalności przedsiębiorców. Zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przedsiębiorca może złożyć wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej, w jego indywidualnej sprawie. W orzecznictwie sądów administracyjnych daniny publiczne rozumiane są w tym kontekście szeroko – nie tylko jako podatki i opłaty, ale również wszelkiego rodzaju sankcje i kary pieniężne. Jakkolwiek charakter prawny sankcji administracyjnych pozostaje przedmiotem dyskusji, w naszej ocenie, na podłożu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, należy przyjąć szerokie rozumienie terminu „danina publiczna”.

Wobec powyższego, uzyskanie pisemnej interpretacji przepisów Ustawy refundacyjnej we wskazanym trybie będzie więc możliwe w takim zakresie, w jakim działania przedsiębiorcy zagrożone będą odpowiedzialnością karnoadministracyjną. Przedsiębiorca może domagać się od Ministra Zdrowia pisemnej interpretacji przepisów na przykład co do:
– prawidłowości stosowania dopłat;
– prawidłowości stosowania marż i cen urzędowych;
– kwalifikacji określonych działań jako form niedozwolonej zachęty;
– spełnienia warunków zachowania jednolitości warunków umów.

Uzyskanie interpretacji określonej treści wzmacnia pozycję przedsiębiorcy, zapewniając mu bezpieczeństwo prawne w zakresie realizacji zamierzonych działań. Zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przedsiębiorca nie może być obciążony jakimikolwiek daninami publicznymi, sankcjami administracyjnymi, finansowymi lub karami w zakresie, w jakim zastosował się do uzyskanej interpretacji.

Wniosek o wydanie interpretacji we wskazanym zakresie musi zawierać dwa podstawowe elementy:
– przedstawienie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego w stosunku do którego zastosowanie mają znaleźć interpretowane przepisy
– własne stanowisko wnioskodawcy — propozycję co do prawidłowej interpretacji przepisów.

Na wydanie interpretacji Minister Zdrowia ma 30 dni. W razie niewydania interpretacji we wskazanym terminie uznaje się, że została wydana interpretacja stwierdzająca prawidłowość stanowiska przedsiębiorcy przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji. Trudno przy tym powiedzieć, jaką praktykę działania przyjmie Ministerstwo – brak jest informacji o ewentualnych decyzjach podjętych we wskazanym trybie. Niemniej jednak przewidziane w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej umożliwiłoby daleko idącą poprawę sytuacji przedsiębiorców działających na rynku produktów refundowanych. Profesjonalnie przygotowane wnioski o interpretację, przy niewielkim udziale Ministerstwa, pozwoliłyby na precyzyjne określenie zakresu oddziaływania obowiązujących przepisów. W każdym wypadku niezwykle istotne będzie przy tym prawidłowe sformułowanie wniosku o wydanie interpretacji. Od prawidłowego przedstawienia stanu faktycznego oraz precyzyjnie zaprezentowanej interpretacji przepisów zależeć będzie niejednokrotnie zakres dopuszczalności i bezpieczeństwa działań wnioskodawcy.

Szymon Łajszczak

Szymon Łajszczak


szymon.lajszczak@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *