Accounting and taxes

Czy inspektorzy sanitarni będą nagrywać kontrole bez wiedzy przedsiębiorcy? Czy będą mogli żądać wszystkich dokumentów przetłumaczonych przysięgle na język polski? Przyglądamy się projektowi pionizacji inspekcji sanitarnej.

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt zmiany ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten jest kojarzony powszechnie pod szyldem pionizacji inspekcji sanitarnej. Jednakże szczegółowa analiza proponowanych przepisów pokazuje, że zmiany nie ograniczają się wyłącznie do zmian organizacyjnych.

Proponowana nowelizacja zakłada przyznanie państwowemu inspektorowi sanitarnemu oraz Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu uprawnienia do żądania okazania dokumentów i udostępniania danych w tym urzędowego tłumaczenia na język polski. Już wcześniej obowiązywała zasada, że korespondencja prowadzona z organem administracji musi być prowadzona w języku polskim. Brak było jednakże wskazania, że zasada ta dotyczy dokumentacji, wskazanej według wyboru inspektorów podczas kontroli.

Ma to szczególne znaczenie dla kontroli w przypadku produktów importowanych z krajów trzecich lub pochodzących z innych krajów UE, którym towarzyszy dokumentacja w języku obcym. Z praktycznego punktu widzenia, zmiana może prowadzić do sytuacji, w której kontrola będzie generowała znaczne koszty ze względu na konieczność tłumaczenia dokumentów wskazanych przez państwowego inspektora sanitarnego bądź GIS.

Jednocześnie projekt ustawy przyznaje wspomnianym wyżej podmiotom uprawnienie do rejestrowania obrazu lub dźwięku w związku z wykonywaną kontrolą. Wykładnia literalna projektowanego przepisu wskazywałaby na to, że państwowy inspektor sanitarny lub Główny Inspektor Sanitarny mogą rejestrować obraz lub dźwięk bez konieczności uzyskania zgody ani tym bardziej bez konieczności uprzedzenia podmiotu kontrolowanego. Taki sposób regulacji może prowadzić do nadużyć i naruszenia interesów przedsiębiorców, w szczególności tajemnicy przedsiębiorstwa.

Dla porównania warto byłoby przytoczyć regulację Kodeksu postępowania karnego – zgodnie z którą osoby uczestniczące w czynności protokołowanej są uprzedzane o rejestracji obrazu lub dźwięku.

Zgodnie z uzasadnieniem projektu – proponowanym terminem wejścia w życie ustawy jest 1 stycznia 2017 r.

Uwagi i opinie do projektu w ramach konsultacji publicznych można zgłaszać do 28 października 2016 r. Jest zatem jeszcze czas by wskazane powyżej kwestie, zwłaszcza kwestię nagrywania przebiegu kontroli jedynie za zgodą i wiedzą przedsiębiorcy, przedyskutować.

Katarzyna Łoś

Katarzyna Łoś
Prawnik, Associate

katarzyna.los@dzp.pl

Michał Tracz

Michał Tracz
Radca Prawny, Senior Associate

michal.tracz@dzp.pl

Szymon Łajszczak

Szymon Łajszczak


szymon.lajszczak@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *