Logistic GPS tracking Followers

14 czerwca 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 r., o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw. Nakłada ona nowe obowiązki na podmioty działające w branży farmaceutycznej. Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał dwa komunikaty dotyczące przedmiotowych uregulowań.

Obowiązki zgłoszeń dotyczących zamiaru wywozu lub zbycia poza terytorium RP

W komunikacie dotyczącym obowiązku zgłaszania zamiaru wywozu lub zbycia poza terytorium RP, GIF podkreślił, iż obowiązek zgłoszenia do GIF dotyczy wszystkich przedsiębiorców, którzy mają zamiar dokonania wywozu poza granicę RP lub sprzedaży podmiotowi zagranicznemu deficytowych produktów wskazanych na tzw. „liście antywowozowej”. Ponadto zostało wskazane, że przedmiotowy obowiązek w szczególności ciąży „na przedsiębiorcach którzy mają zamiar dokonać przepakowania w/w produktów w opakowania obcojęzyczne, samodzielnie lub zlecając przepakowanie innemu przedsiębiorcy”. Zgodnie z komunikatem, transport towarów do miejsca przepakowania również podlega zgłoszeniu do rejestru zgłoszeń, który znajduje się pod adresem: https://puesc.gov.pl/e-przewoz.

Zamiar wywozu lub zbycia produktów z listy antywywozowej poza terytorium RP należy zgłosić poprzez wypełnienie formularza znajdującego się pod adresem https://www.gif.gov.pl/bip/form/dodaj14,Zgloszenie-wywozu-przedsiebiorca.html, wydrukowanie go oraz doręczenie do GIF. W ciągu 30 dni od dnia wpływu zgłoszenia, GIF może w drodze decyzji wnieść sprzeciw wobec zamiaru wywozu lub zbycia. Decyzji zawierającej sprzeciw nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności oraz podlega ona publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej GIF. Z chwilą publikacji w BIP, decyzję uznaje się za skutecznie doręczoną. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu przez GIF, przedsiębiorca będzie zobligowany do sprzedaży produktu wyłącznie na terytorium RP, w ilości określonej w zgłoszeniu w celu realizacji świadczeń opieki zdrowotnej.

W przypadku braku wniesienia sprzeciwu przez GIF w terminie 30 dni od daty wpływu zgłoszenia, przedsiębiorca ma możliwość dokonania wywozu lub zbycia określonego produktu. W terminie 7 dni od dnia dokonania wywozu lub zbycia ma on jednak obowiązek poinformowania GIF o dokonaniu tych czynności poprzez wypełnienie formularza znajdującego się pod adresem https://www.gif.gov.pl/pl/nadzor/obrot-hurtowy/wywoz-lub-zbycie-poza-t/formularz-powiadomienia, wydrukowanie go oraz doręczenie do GIF.

GIF podkreśla przy tym, iż samo wypełnienie formularza w wersji elektronicznej nie jest jednoznaczne z dokonaniem zgłoszenia – wypełniony formularz każdorazowo musi być doręczony organowi zgodnie z KPA.

Nowy obowiązek zgłaszania list środków transportu

Zgodnie z nowymi uregulowaniami, na przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie obrotu hurtowego oraz przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie wytwarzania i importu produktów leczniczych został nałożony obowiązek przekazania do GIF pełnych aktualnych list środków transportu wraz z numerami rejestracyjnymi, wykorzystywanych w zakresie działalności objętej zezwoleniem, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy. Mając na względzie, iż ustawa weszła  w życie 14 czerwca – przedsiębiorcy mają czas do 14 lipca na wykonanie swoich obowiązków.

Biorąc pod uwagę pytania branży na marginesie podkreślamy, iż przedmiotowy obowiązek dotyczy wszystkich wskazanych powyżej kategorii przedsiębiorców, niezależnie od tego czy dokonują oni  wywozu poza granicę RP lub sprzedaży podmiotowi zagranicznemu deficytowych produktów wskazanych na liście antywowozowej.

Komunikat GIF wskazuje, że przedsiębiorcy mają obowiązek przekazania:

  • danych określonego przedsiębiorcy (firma, adres, NIP),
  • numeru zezwolenia uprawniającego do prowadzenia działalności,
  • pełnej listy środków transportu tj. markę, model i numer rejestracyjny samochodu wykorzystywanego w zakresie działalności objętej zezwoleniem, w przypadku wykorzystywania transportu kolejowego dane przewoźnika.

Wyjaśniając wątpliwości branży GIF wskazał, iż zgłoszenie należy przesłać na adres transport@gif.gov.pl załączając dokument w wersji edytowalnej oraz podpisany skan dokumentu. W przypadku gdy dane przekazane w pierwotnym zgłoszeniu ulegną zmianie, aktualizację danych należy przesłać na przedmiotowy adres w takim samym trybie.

GIF w komunikacie podkreśla, iż „informacje o zgłoszonych pojazdach będą przekazane do systemu SENT, do którego dostęp mają funkcjonariusze kontrolujący pojazdy w ruchu drogowym – Policja, Służba Celno-Skarbowa, Straż Graniczna, Inspekcja Transportu Drogowego”. Branża musi więc przygotować się na kontrole środków transportu poprzez opracowanie odpowiednich procedur wewnętrznych oraz przeprowadzanie szkoleń dla kierowców i kadry administracyjnej.

Walery Arnaudow

Walery Arnaudow


walery.arnaudow@dzp.pl

Adam Ekk-Cierniakowski

Adam Ekk-Cierniakowski
Prawnik, Associate

adam.ekk-cierniakowski@dzp.pl

Jeden komentarz

  1. Obowiązki ustawy wchodzą w życie z początkiem 2019 roku. To ważna informacja.

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *