Konstrukcja oparta o rozporządzenia zawierające wykaz leków refundowanych, obowiązująca w obecnych przepisach refundacyjnych, była rozwiązaniem często krytykowanym. W najnowszym projekcie Ustawy refundacyjnej zdecydowano się na odejście od dotychczasowego mechanizmu na rzecz bardziej przejrzystego modelu.

Rozporządzenie niepotrzebne
Obecnie wykazy leków refundowanych wprowadzane są w formie rozporządzenia Ministra Zdrowia. Powoduje to konieczność przeprowadzania w każdym przypadku długotrwałej procedury legislacyjnej – w tym konsultacji, chociaż i tak kwestia objęcia refundacją danego produktu, czy też ustalenia na niego ceny urzędowej, rozstrzygana jest wcześniej w indywidualnym postępowaniu (postępowanie to ma charakter szczególny, co do zasady nie jest regulowane przepisami procedury administracyjnej). Efektem tego było ciągnące się miesiącami oczekiwanie przedsiębiorców na wydanie kolejnego rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Propozycja Ministerstwa Zdrowia
Przewidziane w projekcie rozwiązanie jest zgodne z postulatami wielu przedstawicieli branży i prawników zajmujących się prawem farmaceutycznym (takie rozwiązanie proponowała również Kancelaria DZP już w 2007 r. w opinii dla jednego ze stowarzyszeń branżowych).
Proponuje się, aby o objęciu każdego produktu refundacją decydowało indywidualne postępowanie administracyjne, kończone w każdym przypadku wydaniem decyzji administracyjnej. Wykazy byłyby natomiast publikowane co 2 miesiące w formie obwieszczeń (miałyby one charakter informacyjny i odzwierciedlały decyzje refundacyjne wydane przez Ministra Zdrowia).

Lepsze indywidualne decyzje
Proponowane przez Ministerstwo rozwiązanie przyczyni się do zwiększenia przejrzystości systemu refundacji. Należy się spodziewać, że czas oczekiwania na umieszczenie produktu w wykazach ulegnie skróceniu ze względu na uproszczenie procesu ich wydawania (obwieszczenie zamiast rozporządzenia). Słusznym rozwiązaniem jest również objęcie postępowania regulacją Kodeksu postępowania administracyjnego, co zapewni lepszą ochronę praw firm farmaceutycznych-stron postępowań refundacyjnych. Znacznie rozbudowano katalog przesłanek refundacyjnych (włącznie z przesłankami negatywnymi, wykluczającymi możliwość refundowania danego produktu). Zdecydowano się również na nadanie decyzjom refundacyjnym charakteru terminowego (są one wydawane na okres od 2 do 5 lat). Przedsiębiorcy będą musieli zatem okresowo „odnawiać” objęcie produktu refundacją. Rozwiązanie to budzi pewne wątpliwości, chociażby z powodu braku jakichkolwiek wskazań co do tego, jakimi kryteriami Minister Zdrowia będzie się kierował decydując o okresie, na jaki w danym przypadku udzielono refundacji.

Marcin Flak

Marcin Flak


marcin.flak@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *