Ostatnie tygodnie przyniosły szereg istotnych wydarzeń dla branży farmaceutycznej związanych ze wspólnotowym prawem antymonopolowym. Ponieważ uważamy przekazywanie naszym klientom wiedzy o istotnych dla nich zmianach w praktyce prawnej za ważny element naszego doradztwa, chcielibyśmy te wydarzenia w skrócie przedstawić.

 • 29 września 2009 r. Nellie Kroes – komisarz UE ds. konkurencji – w swoim programowym wystąpieniu odniosła się do wyników przeprowadzonego przez służby Komisji Europejskiej badania sektora farmaceutycznego, mówiąc:

  „Kapitalizujemy obecnie wyniki naszego badania sektora farmaceutycznego rozpoczynając nowe postępowania. Wraz z rosnącymi kosztami starzenia się populacji (oraz ryzykami takimi jak gorączka H1N1), nie możemy opóźniać wysiłków w celu poprawienia funkcjonowania tego sektora. Ważne jest, by zauważyć, że badanie sektorowe ‘przynosi owoce’ przez wiele lat – o czym wiedzą ci, którzy znają historię naszego zaangażowania w branży energetycznej. Proszę więc oczekiwać więcej wiadomości na ten temat w ciągu najbliższych miesięcy.”

  Źródło: https://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/09/454

 • Zaledwie tydzień później, 6 października 2009 r., służby Komisji Europejskiej dokonały tzw. nalotów o świcie („dawn raids”) na europejskie siedziby niektórych firm działających w branży farmaceutycznej. Naloty te mają charakter niezapowiedzianej kontroli i przeprowadzane są, gdy Komisja podejrzewa, że może w ten sposób zdobyć dowody na naruszenie wspólnotowego prawa konkurencji przez przedsiębiorców. Komisja, wspierana przez władze krajowe, może przeprowadzać naloty na terenie całej Wspólnoty.

  Źródło: https://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/435

 • Chcemy również zwrócić Państwa uwagę na wydany również 6 października 2009 r. wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie GlaxSmithKline Services Unlimited przeciwko Komisji i innym. Trybunał podtrzymał wcześniejsze orzeczenie Sądu Pierwszej Instancji anulujące istotną część decyzji Komisji Europejskiej zakazującej GSK stosowania podwójnych cen leków na rynku hiszpańskim (w zależności od przeznaczenia – na rynek hiszpański, czy na eksport wewnątrz wspólnoty). Trybunał uznał, że Komisja Europejska nie wzięła w swojej decyzji pod uwagę argumentacji GSK o skutkach rynkowych importu równoległego i podwójnego cennika. Oczekiwać należy więc, że w swoich następnych decyzjach Komisja zwróci większą uwagę na ekonomiczną analizę związku importu równoległego z przychodami firm farmaceutycznych oraz ich wydatkami na badania i rozwój.

  Jednocześnie, Trybunał uznał za błąd co do prawa stwierdzenie Sądu Pierwszej Instancji, że do udowodnienia antykonkurencyjnego celu porozumienia wymagane jest, by szkodziło ono konsumentom końcowym i – ponieważ nie zostało to udowodnione – porozumienie dystrybucyjne GSK z dystrybutorami nie ma celu antykonkurencyjnego. Można więc oczekiwać, że w przyszłości podobne porozumienia będą uznawane za posiadające cel antykonkurencyjny, a ich dopuszczalność będzie uzależniona od wspomnianej wyżej analizy ekonomicznej.

  Pełny tekst wyroku (w języku angielskim): https://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=EN&Submit=rechercher&numaff=C-501/06

prof. Marcin Matczak

prof. Marcin Matczak
Radca Prawny, Partner

marcin.matczak@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *