4 lutego 2014 roku do uzgodnień wewnętrznych przekazano projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw. Projekt zakłada wprowadzenie ograniczeń w sprzedaży leków zawierających substancje psychoaktywne (m.in. z pseudoefedryną, dekstrometorfanem i kodeiną).

Wprowadzenie ograniczeń jest – zdaniem Ministra Zdrowia – podyktowane pilną potrzebą ograniczenia dostępności produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza zawierających w składzie substancje psychoaktywne, wykorzystywanych w celach pozamedycznych oraz do produkcji narkotyków.

Nowododane przepisy Prawa farmaceutycznego przewidują następujące ograniczania wydawania produktów leczniczych zawierających w składzie substancje psychoaktywne o kategorii dostępności OTC:

  • produkty OTC zawierające w składzie substancje psychoaktywne będą mogły być wydawane wyłącznie w aptekach i punktach aptecznych;

  • ustanowione zostaną limity zawartości substancji psychoaktywnych w jednym opakowaniu produktu OTC (limity zostaną określone w odrębnym rozporządzeniu, którego treści jeszcze nie znamy);

  • w ramach jednej transakcji możliwa będzie sprzedaż tylko jednego opakowania produktu OTC zawierającego w składzie substancje psychoaktywne (chyba że produkty zostaną przepisane przez lekarza na recepcie);

  • apteka niestosująca się do ograniczeń ilościowych może zostać ukarana karą pieniężną do 50.000 zł;

  • jeżeli farmaceuta lub technik farmaceutyczny uzna, że lek zawierający substancję psychoaktywną może zostać wykorzystany w celach pozamedycznych powodując zagrożenie dla zdrowia i życia ma obowiązek odmowy jego wydania (np. jeśli ta sama osoba dokonuje Kiku transakcji tego samego dnia);

  • farmaceuta i technik farmaceutyczny będzie zobowiązany do informowania o sposobie dawkowania oraz możliwych zagrożeniach i działaniach niepożądanych związanych ze stosowaniem wydawanych produktów leczniczych zawierających w składzie substancje psychoaktywne.

Nowe regulacje wejdą w życie w terminie 14 dni od dnia ich ogłoszenia, jednak ustawodawca przewiduje także okres przejściowy pozwalający dostosować się producentom do wprowadzanych zmian.

O ile bowiem już od dnia wejścia w życie ustawy konieczne będzie ograniczenie ilości sprzedawanych leków zawierających substancje psychoaktywne do 1 opakowania na transakcję, to ograniczenia ilościowe zawartości substancji psychoaktywnych wejdą w życie dopiero z 1 stycznia 2017 r.

Produkty niespełniające wymagań (tj. przekraczające dopuszczalne zawartości substancji psychoaktywnej), a wprowadzone do obrotu przed 1 stycznia 2017 r. będą natomiast mogły pozostawać w obrocie do czasu upływu ich terminu ważności.

Tomasz Kaczyński

Tomasz Kaczyński
Radca Prawny, Partner

tomasz.kaczynski@dzp.pl

komentarze 2

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *