Ministerstwo Zdrowia – urzędowa obniżka cen zbytu leku uzasadnia wystawianie faktur korygujących

Ministerstwo Zdrowia rzuciło nowe światło na interpretację przepisów dotyczących możliwości wystawiania faktur korygujących w przypadku urzędowej obniżki cen.

W piśmie Prezesa Okręgowej Izby Aptekarskiej kierowanym do Ministra Zdrowia, poddana została pod wątpliwość sytuacja, w której następuje obniżenie ceny refundowanego produktu, a produkt ten nie został sprzedany przez podmiot prowadzący aptekę, przed zmianą jego ceny. Prezes prosił o udzielenie informacji czy wystawienie faktury korygującej w takim wypadku nie stanowi naruszenia przepisów art. 8 oraz art. 49 ust. 3 ustawy o refundacji, w zakresie uzyskiwania niedozwolonych korzyści.

Departament Polityki Lekowej i Farmacji w odpowiedzi na przedmiotowe pismo (która dostępna jest tu: https://www.warszawa.oia.org.pl/news/4731/odpowiedz-mz-z-8-04-2016-dot-prawidlowosci-interpretacji.html), podjął się bardzo istotnej interpretacji powyższych przepisów, informując, że możliwe jest wystawianie faktur korygujących w tych wyjątkowych sytuacjach, bez narażania podmiotów na sankcje (kary pieniężne) wynikające z art. 50 ustawy o refundacji. Tym samym w świetle obowiązujących przepisów i wydanej interpretacji, wydaje się być możliwe aby nabywca refundowanego produktu – podmiot prowadzący aptekę – otrzymał po urzędowej obniżce ceny, fakturę korygującą na przecenione produkty.

Tym samym Resort Zdrowia wykluczył możliwość zastosowania sankcji wobec przedsiębiorcy w postaci nałożenia kary finansowej w przypadku dokonania obniżki ceny będącej następstwem zmian cen na listach refundowanych. Dla przypomnienia kara ta może zostać nałożona w wysokości do 5% wartości netto obrotu produktami, w stosunku do których wydana została decyzja administracyjna o objęciu refundacją, osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym.

Do tej pory każdorazowa urzędowa obniżka ceny narażała apteki na straty, ponieważ zakupując leki po cenie wyższej, zwracana jest im tylko kwota równa cenie leku na aktualnym wykazie. W dodatku ustawowy obowiązek posiadania przez apteki pełnego asortymentu wymusza na nich zakup leków bez względu na ich popyt. Sytuacje, w których apteka podejmowała się zakupu leków, a następnie Minister Zdrowia  obniżał urzędową cenę zbytu danego produktu prowadziły do strat finansowych aptek.

Podmioty zajmujące się wytwarzaniem i obrotem produktami leczniczymi zobowiązane są do stosowania tzw. cen urzędowych, co oznacza, że może być za nie zapłacona jedynie cena ściśle określona (cena sztywna). Cena ta wiąże strony bez względu na to, jaką cenę ustaliły przed urzędową obniżką cen.

Rozwiązanie wynikające z przedstawionej interpretacji Ministra Zdrowia wydaje się być słuszne, a z pewnością stanowi dobrą alternatywę dla rozwiązania zaproponowanego przez Porozumienie Zielonogórskie w Obywatelskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Przedmiotowy projekt jest obecnie przed drugim czytaniem w Sejmie i zakłada wprowadzenie po stronie apteki możliwości zwrotu produktów objętych refundacją zakupionych przed dniem urzędowej zmiany ceny do hurtowni, w której dokonany został ich zakup. Nietrudno zauważyć, iż możliwość wystawienia faktury korygującej, jest zdecydowanie mniej uciążliwa i czasochłonna oraz wymagająca mniejszych nakładów finansowych, niż dokonywanie operacji zwrotu produktów do hurtowni.

Jednakże odpowiedź Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji jest niekompletna, ponieważ w piśmie Prezesa OIA padło również pytanie o stosowanie art. 8 ustawy o refundacji dotyczącego cen sztywnych, na które Prezes nie uzyskał żadnej odpowiedzi.

Marcin Pieklak

Marcin Pieklak
Adwokat, Senior Associate

marcin.pieklak@dzp.pl

Natalia Łukawska

Natalia Łukawska


natalia.lukawska@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *