Strethoscope on heartbeat graph

Ministerstwo Zdrowia na początku września rozpoczęło pracę nad założeniami ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej. Dotychczasowy kształt regulacji, zdaniem resortu zdrowa, nie zapewnia bowiem właściwego funkcjonowania systemu. Poniżej wstępne założenia.

Przyczyny wprowadzenia nowych rozwiązań

Przyczyną rozpoczęcia prac nad ustawą mającą kompleksowo uregulować Podstawową Opiekę Zdrowotną jest fakt, iż w ocenie resortu zdrowia obecne uregulowanie podstawowej opieki zdrowotnej okazuje się nieefektywne oraz nie zapewnia prawidłowego funkcjonowania systemu. W uzasadnieniu do przygotowania projektu resort zasygnalizował następujące wady systemowe POZ uzasadniające podjęcie nowych działań regulacyjnych:

  • brak wystarczającej dostępności do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej.
  • kapitacyjny system finansowania lekarza, pielęgniarki i położnej, implikujący brak motywacji do skoordynowanej opieki nad pacjentem.
  • brak współpracy na poziomie świadczeniodawców realizujących świadczenia POZ oraz brak przepływu informacji na temat leczenia pacjenta w pozostałych zakresach świadczeń.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Przyjęto, że jednym z działań regulacyjnych w ramach nowej ustawy o POZ będzie rozszerzenie prawa do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej na osoby posiadające obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium RP.

Wstępne założenia wskazują, że ma również  zostać zmodyfikowana dotychczasowa formuła finansowania POZ, w ten sposób, że nie będzie to już sama stawka kapitacyjna, ale do systemu finansowania zostanie dodana komponenta motywacyjna w postaci premii za profilaktykę i promocję zdrowia i skoordynowaną opiekę i jakość udzielanych świadczeń oraz budżet powierzony.

Na podstawie założeń można stwierdzić, że projekt ma zawierać kwestie dotyczące obowiązku współpracy lekarzy POZ, pielęgniarek POZ, położnych POZ oraz pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania. Założenia przewidują również, współpracę z innymi świadczeniodawcami, zgodnie z potrzebami świadczeniobiorców, przedstawicielami organizacji i instytucji działających na rzecz zdrowia, dyrektorami szkół oraz innych jednostek (np. młodzieżowych ośrodków wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania.

Zgodnie z założeniami planowane zmiany mają przyczynić się do  poprawy jakości i bezpieczeństwa świadczeń oraz umożliwienie łatwiejszego dostępu do lekarza i pielęgniarki.

Ocena wprowadzanych rozwiązań

Na tym etapie trudno jednak ocenić planowane zmiany, jako że mają one charakter bardzo ogólny. W związku z tym na dzień dzisiejszy należy je bardziej traktować jako zapowiedź ogólnych zmian niż konkretne rozwiązania prawne, które można skutecznie ocenić. Rozszerzenie prawa do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej na osoby posiadające obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium RP może budzić pewne wątpliwości. Taki zabieg będzie bowiem wymagał znacznych nakładów finansowych. W związku z tym, rodzi się pytanie, czy planowany wzrost nakładów na służbę zdrowia zrekompensuje wzrost planowanych wydatków. Jeżeli nie, należy liczyć się z ryzykiem obniżenia jakości świadczeń oraz dostępności do nich.

Plan modyfikacji dotychczasowego finansowania POZ należy ocenić pozytywnie, pod warunkiem, że nowy mechanizm premiowania lekarzy POZ będzie weryfikował, czy rzeczywiście prowadzą oni skoordynowaną opiekę zdrowotną.

Pod poniższym linkiem znajdą Państwo oficjalny komunikat o rozpoczęciu opisanych wyżej wstępnych prac nad projektem ustawy https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/prace-legislacyjne-rm-i/prace-legislacyjne-rady/wykaz-prac-legislacyjny/r19194830,Zalozenia-projektu-ustawy-o-podstawowej-opiece-zdrowotnej.html

Jan Pachocki

Jan Pachocki
Radca prawny, Senior Associate

jan.pachocki@dzp.pl

Klara Święs

Klara Święs


klara.majcher@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *