assortment of pills and capsules

Na mocy przepisów Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/1203 z dnia 5 lipca 2017 r. zmieniającego dyrektywę 2002/46/WE Parlamentu Europejskiego i  Rady  i  rozporządzenie (WE) nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i  Rady  w  odniesieniu do  krzemu organicznego (monometylosilanetriolu) i  soli  wapniowych fosforylowanych  oligosacharydów  (POs-Ca®) dodawanych do żywności i stosowanych w produkcji suplementów diety rozszerzono możliwość  stosowania w suplementach diety dwóch nowych form chemicznych składników mineralnych, a mianowicie:

  • krzem organiczny (monometylosilanetriol),
  • sole wapniowe fosforylowanych oligosacharydów.

Z uwagi na fakt, że powyższe rozporządzenie weszło w życie w dniu 26 lipca 2017 r. powstała konieczność dostosowania przepisów krajowych, tj. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2007 r. w sprawie składu i oznakowania suplementów diety do zmienionego brzmienia  przepisów Dyrektywy 2002/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbliżania ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do suplementów żywnościowych.

Nowelizacja polskiego rozporządzenia ma na celu rozszerzenie wykazu form chemicznych składników mineralnych, które można dodawać do suplementów diety poprzez dodanie ww. dwóch form chemicznych.

Obecnie projekt nowelizacji rozporządzenia krajowego jest w trakcie konsultacji publicznych.

 

Sabina Kornacka-Wieteska

Sabina Kornacka-Wieteska
Radca Prawny, Associate

sabina.kornacka-wieteska@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *